Работа с JSON

Nette\Utils\Json е статичен клас с функции за кодиране и декодиране на JSON. Тя се справя с уязвимостите в различните версии на PHP и хвърля изключения при възникване на грешки.

Монтаж:

composer require nette/utils

Всички примери предполагат, че псевдонимът вече е създаден:

use Nette\Utils\Json;

Използване на

encode(mixed $value, bool $pretty=false, bool $asciiSafe=false, bool $htmlSafe=false, bool $forceObjects=false)string

Конвертира $value във формат JSON.

Ако е зададено на $pretty, това форматира JSON за по-лесно четене и яснота:

Json::encode($value); // връща JSON
Json::encode($value, pretty: true); // връща по-чист JSON

На адрес $asciiSafe той генерира изход в ASCII, т.е. замества символите Unicode с последователността \uxxxx:

Json::encode('žluťoučký', asciiSafe: true);
// '"\u017elu\u0165ou\u010dk\u00fd"'

Параметърът $htmlSafe гарантира, че изходът няма да съдържа символи, които имат специално значение в HTML:

Json::encode('one<two & three', htmlSafe: true);
// '"one\u003Ctwo \u0026 three"'

С $forceObjects дори полетата с числови ключове ще бъдат кодирани като обекти на JavaScript:

Json::encode(['a', 'b', 'c']);
// '["a","b","c"]'
Json::encode(['a', 'b', 'c'], forceObjects: true);
// '{"0":"a","1":"b","2":"c"}'

Изключение се хвърля при грешка Nette\Utils\JsonException.

try {
	$json = Json::encode($value);
} catch (Nette\Utils\JsonException $e) {
	// Обработка на изключения
}

decode(string $json, bool $forceArray=false)mixed

Разработва JSON в PHP.

Задаването на $forceArray води до връщане на масиви вместо на обекти:

Json::decode('{"variable": true}'); // връща обект от тип stdClass
Json::decode('{"variable": true}', forceArray: true); // return array

Ако възникне грешка, се изхвърля изключение на адрес Nette\Utils\JsonException.

try {
	$value = Json::decode($json);
} catch (Nette\Utils\JsonException $e) {
	// Обработка на изключения
}

Как да изпратя JSON от главния модул?

Това може да стане с помощта на метода $this->sendJson($data), който може да бъде извикан в метода action*(), например вижте Изпращане на отговор.

версия: 4.0