Отражение на PHP

Nette\Utils\Reflection е статичен клас с полезни функции за отразяване на PHP. Целта му е да отстрани недостатъците на оригиналните класове и да уеднакви поведението на различните версии на PHP.

Монтаж:

composer require nette/utils

Всички примери предполагат, че псевдонимът вече е създаден:

use Nette\Utils\Reflection;

areCommentsAvailable(): bool

Определяне дали отражението има достъп до коментарите на PHPdoc. Коментарите може да не са налични поради кеша на опкодовете, вижте например директивата opcache.save-comments.

expandClassName(string $name, ReflectionClass $context)string

Разширява името на класа $name до пълното му име в контекста на класа $context, т.е. в контекста на неговото пространство от имена и дефинираните псевдоними. Следователно това, което всъщност се казва тук, е начинът, по който PHP анализаторът $name би го разбрал, ако беше написано в тялото на класа $context.

namespace Foo;
use Bar;

class DemoClass
{
	// new Bar, new Baz
}

$context = new ReflectionClass(Foo\DemoClass::class);
Reflection::expandClassName('Bar', $context); // 'Bar'
Reflection::expandClassName('Baz', $context); // 'Foo\Baz'

getMethodDeclaringMethod(ReflectionMethod $method): ReflectionMethod

Връща отражение на метод, съдържащо декларацията на метода $method. Обикновено всеки метод е със собствена декларация, но тялото на метода може да бъде в тава и под различно име.

Тъй като PHP не предоставя достатъчно информация, за да определи действителната декларация, Nette използва собствена евристика, която трябва да е надеждна.

trait DemoTrait
{
	function foo()
	{
	}
}


class DemoClass
{
	use DemoTrait {
		DemoTrait::foo as foo2;
	}
}


$method = new ReflectionMethod('DemoClass::foo2');
Reflection::getMethodDeclaringMethod($method); // ReflectionMethod('DemoTrait::foo')

getPropertyDeclaringClass(ReflectionProperty $prop): ReflectionClass

Връща отражение на клас или черта, което съдържа декларация за свойство $prop. Свойството може да бъде декларирано в черта.

Тъй като PHP не предоставя достатъчно информация, за да определи действителната декларация, Nette използва собствени евристични методи, които не са надеждни.

trait DemoTrait
{
	public $foo;
}


class DemoClass
{
	use DemoTrait;
}

$prop = new ReflectionProperty(DemoClass::class, 'foo');
Reflection::getPropertyDeclaringClass($prop); // ReflectionClass('DemoTrait')

toString($reflection): string

Преобразува отражението в разбираем за човека низ.

$func = new ReflectionFunction('func');
echo Reflection::toString($func); // 'func()'

$class = new ReflectionClass('DemoClass');
echo Reflection::toString($class); // 'DemoClass'

$method = new ReflectionMethod('DemoClass', 'foo');
echo Reflection::toString($method); // 'DemoClass::foo()'

$param = new ReflectionParameter(['DemoClass', 'foo'], 'param');
echo Reflection::toString($param); // '$param in DemoClass::foo()'

$prop = new ReflectionProperty('DemoClass', 'foo');
echo Reflection::toString($prop); // 'DemoClass::$foo'
версия: 4.0