Генериране на случайни низове

Nette\Utils\Random е статичен клас за генериране на криптографски сигурни псевдослучайни низове.

Монтаж:

composer require nette/utils

generate(int $length=10, string $charlist=`'0-9a-z'`)string

Генерира случаен низ със зададена дължина от символите, посочени в $charlist. Можете да използвате и интервали, записани например като 0-9.

use Nette\Utils\Random;

Random::generate(10);       // '6zq3a1nl8n'
Random::generate(5, 'A-Z'); // 'HLKUR'
версия: 4.0