Дата и час

Nette\Utils\DateTime – е клас, който разширява родния DateTime с допълнителни функции.

Монтаж:

composer require nette/utils

Всички примери предполагат създаден псевдоним:

use Nette\Utils\DateTime;

static from(string|int|\DateTimeInterface $time): DateTime

Можете да изберете обект DateTime z řetězce, UNIX timestamp или друг обект DateTimeInterface. Vyhodí výjimku Exception, pokud datum a čas není platný.

DateTime::from(1138013640); // создает DateTime из временной метки UNIX с часовым поясом по умолчанию
DateTime::from(42); // создает DateTime из текущего времени плюс 42 секунды
DateTime::from('1994-02-26 04:15:32'); // создает DateTime из строки
DateTime::from('1994-02-26'); // создает DateTime по дате, время будет 00:00:00

static fromParts(int $year, int $month, int $day, int $hour=0, int $minute=0, float $second=0.0): DateTime

Създайте обект DateTime и го изведете на адрес Nette\InvalidArgumentException, където ще бъдат показани датата и нейната стойност.

DateTime::fromParts(1994, 2, 26, 4, 15, 32);

static createFromFormat(string $format, string $time, string|\DateTimeZone $timezone=null): DateTime|false

Разширява функцията DateTime::createFromFormat( ) с възможност за въвеждане на часовата зона като низ.

DateTime::createFromFormat('d.m.Y', '26.02.1994', 'Europe/London');

modifyClone(string $modify='')static

Създайте копие с повишена часова зона.

$original = DateTime::from('2017-02-03');
$clone = $original->modifyClone('+1 day');
$original->format('Y-m-d'); // '2017-02-03'
$clone->format('Y-m-d');    // '2017-02-04'

__toString(): string

Връща датата и часа във формат Y-m-d H:i:s.

echo $dateTime; // '2017-02-03 04:15:32'

Реализиране на JsonSerializable

Връща датата и часа във формат ISO 8601, който се използва например в JavaScript.

$date = DateTime::from('2017-02-03');
echo json_encode($date);
версия: 4.0