Γεννήτρια τυχαίων χορδών

Nette\Utils\Random είναι μια στατική κλάση για τη δημιουργία κρυπτογραφικά ασφαλών ψευδοτυχαίων συμβολοσειρών.

Εγκατάσταση:

composer require nette/utils

generate(int $length=10, string $charlist=`'0-9a-z'`)string

Δημιουργεί μια τυχαία συμβολοσειρά δεδομένου μήκους από χαρακτήρες που καθορίζονται στο δεύτερο όρισμα. Υποστηρίζει διαστήματα, όπως 0-9 ή A-Z.

use Nette\Utils\Random;

Random::generate(10);       // '6zq3a1nl8n'
Random::generate(5, 'A-Z'); // 'HLKUR'
έκδοση: 4.0