Refleksja w PHP

Nette\Utils\Reflection jest klasą statyczną zawierającą przydatne funkcje do refleksji w PHP. Jego celem jest naprawienie niedociągnięć klas natywnych i ujednolicenie zachowania w różnych wersjach PHP.

Instalacja:

composer require nette/utils

Wszystkie przykłady zakładają, że alias został utworzony:

use Nette\Utils\Reflection;

areCommentsAvailable(): bool

Określenie, czy refleksja ma dostęp do komentarzy PHPdoc. Komentarze mogą być niedostępne z powodu pamięci podręcznej opcode, zobacz na przykład dyrektywę opcache.save-comments.

expandClassName(string $name, ReflectionClass $context)string

Rozwija nazwę klasy $name do jej pełnej nazwy w kontekście klasy $context, czyli w kontekście jej przestrzeni nazw i zdefiniowanych aliasów. Tak więc w rzeczywistości mówi, jak parser PHP $name zrozumiałby , gdyby był napisany w ciele klasy $context.

namespace Foo;
use Bar;

class DemoClass
{
	// new Bar, new Baz
}

$context = new ReflectionClass(Foo\DemoClass::class);
Reflection::expandClassName('Bar', $context); // 'Bar'
Reflection::expandClassName('Baz', $context); // 'Foo\Baz'

getMethodDeclaringMethod(ReflectionMethod $method): ReflectionMethod

Zwraca odbicie metody, które zawiera deklarację metody $method. Zazwyczaj każda metoda jest swoją własną deklaracją, ale ciało metody może znajdować się w cechach i pod inną nazwą.

Ponieważ PHP nie dostarcza wystarczających informacji, za pomocą których można określić rzeczywistą deklarację, Nette używa własnej heurystyki, która powinna być wiarygodna.

trait DemoTrait
{
	function foo()
	{
	}
}


class DemoClass
{
	use DemoTrait {
		DemoTrait::foo as foo2;
	}
}


$method = new ReflectionMethod('DemoClass::foo2');
Reflection::getMethodDeclaringMethod($method); // ReflectionMethod('DemoTrait::foo')

getPropertyDeclaringClass(ReflectionProperty $prop): ReflectionClass

Zwraca odzwierciedlenie klasy lub cechy, która zawiera deklarację właściwości $prop. Właściwość może być w rzeczywistości zadeklarowana w cechach.

Ponieważ PHP nie dostarcza wystarczających informacji, aby określić rzeczywistą deklarację, Nette używa własnej heurystyki, która jest nie wiarygodna.

trait DemoTrait
{
	public $foo;
}


class DemoClass
{
	use DemoTrait;
}

$prop = new ReflectionProperty(DemoClass::class, 'foo');
Reflection::getPropertyDeclaringClass($prop); // ReflectionClass('DemoTrait')

isBuiltinType(string $type)bool

Określ, czy $type jest wbudowanym typem PHP. W przeciwnym razie jest to nazwa klasy.

Reflection::isBuiltinType('string'); // true
Reflection::isBuiltinType('Foo');    // false

Użyj funkcji Nette\Utils\Validator::isBuiltinType().

toString($reflection): string

Konwertuje odbicie na zrozumiały dla człowieka ciąg znaków.

$func = new ReflectionFunction('func');
echo Reflection::toString($func); // 'func()'

$class = new ReflectionClass('DemoClass');
echo Reflection::toString($class); // 'DemoClass'

$method = new ReflectionMethod('DemoClass', 'foo');
echo Reflection::toString($method); // 'DemoClass::foo()'

$param = new ReflectionParameter(['DemoClass', 'foo'], 'param');
echo Reflection::toString($param); // '$param in DemoClass::foo()'

$prop = new ReflectionProperty('DemoClass', 'foo');
echo Reflection::toString($prop); // 'DemoClass::$foo'
wersja: 4.0