Изследовател на бази данни

Nette Database Explorer улеснява много извличането на данни от база данни, без да се налага да се пишат SQL заявки.

 • използва ефективни заявки
 • данните не се прехвърлят ненужно.
 • предлага елегантен синтаксис

За да използвате Database Explorer, започнете с таблица – извикайте table() на обекта Nette\Database\Explorer. Най-лесният начин за получаване на екземпляр на обекта на контекста е описан тук или, в случай че Nette Database Explorer се използва като отделен инструмент, той може да бъде създаден ръчно.

$books = $explorer->table('book'); // името на таблицата в базата данни е 'book'

Извикването връща екземпляр на обекта Selection, който може да бъде итериран, за да се извлекат всички книги. Всеки елемент (ред) е представен от екземпляр на ActiveRow с данните, показани в неговите свойства:

foreach ($books as $book) {
	echo $book->title;
	echo $book->author_id;
}

Извличането само на един конкретен ред се извършва чрез метода get(), който директно връща инстанция на ActiveRow.

$book = $explorer->table('book')->get(2); // връща книга с ID 2
echo $book->title;
echo $book->author_id;

Нека разгледаме един често срещан случай на употреба. Трябва да се запознаете с книгите и техните автори. Това е обичайното съотношение 1:N. Често използвано решение е извличането на данните чрез една SQL заявка с обединяване на таблици. Вторият вариант е да получите данните поотделно, да стартирате една заявка, за да получите книгите, и след това да получите автора за всяка книга с друга заявка (напр. в цикъл foreach). Това може лесно да се оптимизира, за да се изпълняват само две заявки – една за книгите и една за желаните автори – и точно това прави Nette Database Explorer.

В примерите по-долу ще работим със схемата на базата данни, показана на фигурата. Съществуват връзки OneHasMany (1:N) (авторът на книгата author_id и евентуален преводач translator_id, който може да бъде null) и ManyHasMany (M:N) между книгата и нейните етикети.

Пример, включващ схема, може да бъде намерен в GitHub.

Структура на базата данни, използвана в примерите

Следващият код изброява името на автора за всяка книга и всички нейни етикети. По-долу ще разгледаме как работи това вътрешно.

$books = $explorer->table('book');

foreach ($books as $book) {
	echo 'title: ' . $book->title;
	echo 'написано от: ' . $book->author->name; // $book->author е низ от таблицата 'author'

	echo 'tags: ';
	foreach ($book->related('book_tag') as $bookTag) {
		echo $bookTag->tag->name . ', '; // $bookTag->tag е низ от таблицата 'tag'
	}
}

Ще останете доволни от ефективността на работата на слоя с бази данни. Примерът по-горе прави постоянен брой заявки, които изглеждат по следния начин

SELECT * FROM `book`
SELECT * FROM `author` WHERE (`author`.`id` IN (11, 12))
SELECT * FROM `book_tag` WHERE (`book_tag`.`book_id` IN (1, 4, 2, 3))
SELECT * FROM `tag` WHERE (`tag`.`id` IN (21, 22, 23))

Ако използвате кеша (разрешен по подразбиране), няма да се правят ненужни заявки за колони. След първата заявка имената на използваните колони ще се съхранят в кеша и Nette Database Explorer ще изпълнява само заявки с необходимите колони:

SELECT `id`, `title`, `author_id` FROM `book`
SELECT `id`, `name` FROM `author` WHERE (`author`.`id` IN (11, 12))
SELECT `book_id`, `tag_id` FROM `book_tag` WHERE (`book_tag`.`book_id` IN (1, 4, 2, 3))
SELECT `id`, `name` FROM `tag` WHERE (`tag`.`id` IN (21, 22, 23))

Избори

Вижте опции за филтриране и ограничения на низове Nette\Database\Table\Selection:

$table->where($where[, $param[, ...]]) Задайте WHERE, като използвате AND като свързващо звено, ако са зададени две или повече условия
$table->whereOr($where) Задайте WHERE, като използвате OR като свързващо звено, ако са зададени две или повече условия
$table->order($columns) Задайте ORDER BY, например като използвате израза ('column DESC, id DESC').
$table->select($columns) Задайте извлечените колони, например с помощта на израза ('col, MD5(col) AS hash').
$table->limit($limit[, $offset]) Задаване на LIMIT и OFFSET
$table->page($page, $itemsPerPage[, &$lastPage]) включване на странирането.
$table->group($columns) set GROUP BY
$table->having($having) set HAVING

Можем да използваме т.нар. флуентен интерфейс, например $table->where(...)->order(...)->limit(...). Няколко условия where или whereOr се свързват чрез оператора AND.

където()

Nette Database Explorer може автоматично да добави необходимите оператори за предадените стойности:

$table->where('field', $value) поле = $стойност
$table->where('field', null) полето е NULL
$table->where('field > ?', $val) поле > $стойност
$table->where('field', [1, 2]) поле IN (1, 2)
$table->where('id = ? OR name = ?', 1, $name) id = 1 ИЛИ име = "Джон Сноу
$table->where('field', $explorer->table($tableName)) field IN (SELECT $primary FROM $tableName)
$table->where('field', $explorer->table($tableName)->select('col')) field IN (SELECT col FROM $tableName)

Можете да посочите заместител дори без оператора за колони. Тези обаждания са едни и същи.

$table->where('id = ? OR id = ?', 1, 2);
$table->where('id ? OR id ?', 1, 2);

Тази функция ви позволява да генерирате правилния оператор въз основа на стойността:

$table->where('id ?', 2);  // id = 2
$table->where('id ?', null); // id IS NULL
$table->where('id', $ids);  // id IN (...)

Изборът обработва правилно и отрицателни условия и работи за празни масиви:

$table->where('id', []);    // id IS NULL AND FALSE
$table->where('id NOT', []);  // id IS NULL OR TRUE
$table->where('NOT (id ?)', $ids); // NOT (id IS NULL AND FALSE)

// това ще доведе до изключение, този синтаксис не се поддържа
$table->where('NOT id ?', $ids);

whereOr()

Пример за използване без параметри:

// WHERE (user_id IS NULL) OR (SUM(`field1`) > SUM(`field2`))
$table->whereOr([
	'user_id IS NULL',
	'SUM(field1) > SUM(field2)',
]);

Използваме параметри. Ако не посочите оператор, Nette Database Explorer автоматично ще добави подходящия оператор:

// WHERE (`field1` IS NULL) OR (`field2` IN (3, 5)) OR (`amount` > 11)
$table->whereOr([
	'field1' => null,
	'field2' => [3, 5],
	'amount >' => 11,
]);

Ключът може да съдържа израз, съдържащ заместващи символи, и след това да предаде параметрите в стойността:

// WHERE (`id` > 12) OR (ROUND(`id`, 5) = 3)
$table->whereOr([
	'id > ?' => 12,
	'ROUND(id, ?) = ?' => [5, 3],
]);

поръчка()

Примери за употреба:

$table->order('field1');        // ORDER BY `field1`
$table->order('field1 DESC, field2'); // ORDER BY `field1` DESC, `field2`
$table->order('field = ? DESC', 123); // ORDER BY `field` = 123 DESC

изберете()

Примери за употреба:

$table->select('field1');         // SELECT `field1`
$table->select('col, UPPER(col) AS abc'); // SELECT `col`, UPPER(`col`) AS abc
$table->select('SUBSTR(title, ?)', 3);  // SELECT SUBSTR(`title`, 3)

ограничение()

Примери за употреба:

$table->limit(1);   // LIMIT 1
$table->limit(1, 10); // LIMIT 1 OFFSET 10

страница()

Алтернативен начин за задаване на границата и отместването:

$page = 5;
$itemsPerPage = 10;
$table->page($page, $itemsPerPage); // LIMIT 10 OFFSET 40

Получаване на последния номер на страница, предаден на променливата $lastPage:

$table->page($page, $itemsPerPage, $lastPage);

група()

Примери за употреба:

$table->group('field1');     // GROUP BY `field1`
$table->group('field1, field2'); // GROUP BY `field1`, `field2`

като()

Примери за употреба:

$table->having('COUNT(items) >', 100); // HAVING COUNT(`items`) > 100

Филтриране по стойност на друга таблица

Много често искате да филтрирате резултатите по някакво условие, което включва друга таблица в базата данни. Такива условия изискват обединяване на таблици. Въпреки това вече не е необходимо да ги пишете.

Например, да предположим, че искате да получите всички книги, чието име на автор е “Jon”. Необходимо е да напишете само ключа за присъединяване на връзката и името на колоната в таблицата за присъединяване. Ключът за обединяване се взема от колоната, която се отнася до таблицата, която искате да обедините. В нашия пример (вж. схемата на db) това е колоната author_id, като е достатъчно да се използва само първата ѝ част – author (суфиксът _id може да се пропусне). name – е колоната в таблицата author, която искаме да използваме. Условието за преводач на книги (което е свързано с колоната translator_id) може да бъде създадено също толкова лесно.

$books = $explorer->table('book');
$books->where('author.name LIKE ?', '%Jon%');
$books->where('translator.name', 'David Grudl');

Логиката на свързващите ключове се определя от прилагането на Conventions. Препоръчваме ви да използвате DiscoveredConventions, която анализира чуждите ключове и улеснява работата с тези връзки.

Връзката между една книга и нейния автор е 1:N. Възможна е и обратна зависимост. Наричаме това обратна връзка. Вижте друг пример. Искаме да привлечем всички автори, които са написали повече от 3 книги. За да направим връзката обратна, използваме : (двоеточие). Двоеточие означает, что объединенное отношение имеет значение hasMany (и это вполне логично, так как две точки больше, чем одна). К сожалению, класс Selection недостаточно умен, поэтому мы должны помочь с агрегацией и предоставить оператор GROUP BY, също така условието трябва да се запише като оператор HAVING.

$authors = $explorer->table('author');
$authors->group('author.id')
	->having('COUNT(:book.id) > 3');

Може би сте забелязали, че декларацията за присъединяване се отнася до книга, но не е ясно дали се присъединяваме чрез author_id или translator_id. В горния пример Selection се присъединява чрез колоната author_id, тъй като има съвпадение с оригиналната таблица, таблицата author. Ако няма такова съвпадение и има повече възможности, Nette ще хвърли AmbiguousReferenceKeyException.

За да извършите сливането чрез колона translator_id, въведете незадължителен параметър в израза за сливане.

$authors = $explorer->table('author');
$authors->group('author.id')
	->having('COUNT(:book(translator).id) > 3');

Нека разгледаме един по-сложен израз за обединяване.

Искаме да намерим всички автори, които са написали нещо за PHP. Всички книги имат тагове, така че трябва да изберем онези автори, които са написали някоя книга с таг PHP.

$authors = $explorer->table('author');
$authors->where(':book:book_tags.tag.name', 'PHP')
	->group('author.id')
	->having('COUNT(:book:book_tags.tag.id) > 0');

Обобщени заявки

$table->count('*') получаване на брой редове
$table->count("DISTINCT $column") получаване на броя на отделните стойности
$table->min($column) получаване на минималната стойност
$table->max($column) получаване на максималната стойност
$table->sum($column) получаване на сумата от всички стойности
$table->aggregation("GROUP_CONCAT($column)") Изпълнение на всяка функция за агрегиране

Методът count() без посочване на параметри избира всички записи и връща размера на масива, което е много неефективно. Например, ако трябва да изчислите броя на редовете за страниране, винаги посочвайте първия аргумент.

Стенография и цитати

Database Explorer е интелигентен и ще премахне параметрите и идентификаторите на цитати вместо вас. Трябва обаче да се спазват следните основни правила:

 • ключовите думи, функциите и процедурите трябва да са с главни букви
 • колони и таблици с малки букви
 • предавайте променливи като параметри, не ги конкатенирайте.
->where('name like ?', 'John'); // НЕПРАВИЛЬНО! Генерирует: `name` `like` ?
->where('name LIKE ?', 'John'); // ПРАВИЛЬНО

->where('KEY = ?', $value); // НЕПРАВИЛЬНО! КЛЮЧ - это ключевое слово
->where('key = ?', $value); // ПРАВИЛЬНО. Генерирует: `key` = ?

->where('name = ' . $name); // Неправильно! sql-инъекция!
->where('name = ?', $name); // ПРАВИЛЬНО

->select('DATE_FORMAT(created, "%d.%m.%Y")'); // НЕПРАВИЛЬНО! Передавайте переменные как параметры, не конкатенируйте
->select('DATE_FORMAT(created, ?)', '%d.%m.%Y'); // ПРАВИЛЬНО

Неправилната употреба може да доведе до пропуски в сигурността

Извличане на данни

foreach ($table as $id => $row) итерация над всички редове с резултати
$row = $table->get($id) извличане на един низ с id $id от таблица
$row = $table->fetch() извличане на следващия низ от резултата
$array = $table->fetchPairs($key, $value) Изберете всички стойности като асоциативен масив
$array = $table->fetchPairs($key) получаване на всички записи в асоциативен масив
count($table) Получаване на броя на низовете в набора от резултати

Вмъкване, актуализиране и изтриване

Методът insert() приема масив от обекти Traversable (напр. ArrayHash, който връща форми):

$row = $explorer->table('users')->insert([
	'name' => $name,
	'year' => $year,
]);
// INSERT INTO users (`name`, `year`) VALUES ('Jim', 1978)

Ако за таблицата е дефиниран първичен ключ, се връща обект ActiveRow, съдържащ вмъкнатия ред.

Вмъкване на няколко стойности:

$explorer->table('users')->insert([
	[
		'name' => 'Jim',
		'year' => 1978,
	], [
		'name' => 'Jack',
		'year' => 1987,
	],
]);
// INSERT INTO users (`name`, `year`) VALUES ('Jim', 1978), ('Jack', 1987)

Като параметри могат да се предават файлове или обекти DateTime:

$explorer->table('users')->insert([
	'name' => $name,
	'created' => new DateTime, // или $explorer::literal('NOW()')
	'avatar' => fopen('image.gif', 'r'), // вмъква файл
]);

Актуализиране (връща броя на засегнатите редове):

$count = $explorer->table('users')
	->where('id', 10) // трябва да се извика преди update()
	->update([
		'name' => 'Ned Stark'
	]);
// UPDATE `users` SET `name`='Ned Stark' WHERE (`id` = 10)

Можем да използваме операторите += и -=, за да актуализираме:

$explorer->table('users')
	->update([
		'age+=' => 1, // see +=
	]);
// UPDATE users SET `age` = `age` + 1

Delete (връща броя на изтритите редове):

$count = $explorer->table('users')
	->where('id', 10)
	->delete();
// DELETE FROM `users` WHERE (`id` = 10)

Работа с взаимоотношения

Един към един (“има един”)

Връзката “Един към един” е често срещан случай на употреба. Една книга има един автор. Книгата има един* преводач. Получаването на свързания низ се извършва главно чрез метода ref(). Тя приема два аргумента: името на целевата таблица и колоната на изходното присъединяване. Вижте пример:

$book = $explorer->table('book')->get(1);
$book->ref('author', 'author_id');

В горния пример извличаме свързания запис на автор от таблицата author, търсим първичния ключ на автора чрез колоната book.author_id. Методът Ref() връща екземпляр на ActiveRow или null, ако няма съответстващ запис. Върнатият ред е екземпляр на ActiveRow, така че можем да работим с него по същия начин, както със запис в книга.

$author = $book->ref('author', 'author_id');
$author->name;
$author->born;

// или директно
$book->ref('author', 'author_id')->name;
$book->ref('author', 'author_id')->born;

В книгата има и един интерпретатор, така че е доста лесно да се открие името на интерпретатора.

$book->ref('author', 'translator_id')->name

Всичко това е добре, но е малко тромаво, не мислите ли? Database Explorer вече съдържа дефиниции на чужди ключове, така че защо да не ги използвате автоматично? Да го направим!

Ако извикаме свойство, което не съществува, ActiveRow се опитва да разреши името на извикващото свойство като връзката “има такъв”. Извличането на това свойство е подобно на извикването на метода ref() само с един аргумент. Ще наричаме единичния аргумент ключ. Ключът ще бъде преобразуван в конкретна релация с външен ключ. Предаденият ключ се съпоставя с колоните на реда и ако съвпадне, чуждият ключ, дефиниран в съпоставената колона, се използва за извличане на данни от свързаната целева таблица. Вижте пример:

$book->author->name;
// същото
$book->ref('author')->name;

Екземплярът на ActiveRow няма колона за автор. Всички колони в книгата се претърсват за съответствие с ключ. Съвпадение в този случай означава, че името на колоната трябва да съдържа ключ. Така че в примера по-горе колоната author_id съдържа символа “author” и следователно се съпоставя с ключа “author”. Ако искате да получите преводача на книгата, можете да използвате например “translator” като ключ, тъй като ключът “translator” ще съответства на колоната translator_id. Можете да прочетете повече за логиката на съпоставяне на ключовете в глава Съединяване на изрази.

echo $book->title . ': ';
echo $book->author->name;
if ($book->translator) {
	echo ' (translated by ' . $book->translator->name . ')';
}

Ако искате да изтеглите няколко книги, използвайте същия подход. С помощта на Nette Database Explorer можете да намерите автори и преводачи за всички намерени книги едновременно.

$books = $explorer->table('book');
foreach ($books as $book) {
	echo $book->title . ': ';
	echo $book->author->name;
	if ($book->translator) {
		echo ' (translated by ' . $book->translator->name . ')';
	}
}

Кодът ще изпълнява само тези 3 заявки:

SELECT * FROM `book`;
SELECT * FROM `author` WHERE (`id` IN (1, 2, 3)); -- ids of fetched books from author_id column
SELECT * FROM `author` WHERE (`id` IN (2, 3));  -- ids of fetched books from translator_id column

От един към много (“има много”)

Отношението “един към много” е просто обратното на отношението “един към един”. Авторът написал много книги. Авторът е превел много книги. Както виждате, този тип релация е малко по-сложна, тъй като връзката е “поименна” (“написано”, “преведено”). Инстанцията ActiveRow има метод related(), който връща масив от свързани записи. Записите също са екземпляри на ActiveRow. Вижте примера по-долу:

$author = $explorer->table('author')->get(11);
echo $author->name . ' написал:';

foreach ($author->related('book.author_id') as $book) {
	echo $book->title;
}

echo 'и перевёл:';
foreach ($author->related('book.translator_id') as $book) {
	echo $book->title;
}

Методът related() приема пълно описание на връзката, предадено като два аргумента или като един аргумент, свързан с точка. Първият аргумент е целевата таблица, а вторият – целевата колона.

$author->related('book.translator_id');
// то же самое
$author->related('book', 'translator_id');

Можете да използвате евристиката на Nette Database Explorer, базирана на чужди ключове, и да посочите само аргумента ключ. Ключът ще бъде съпоставен с всички чужди ключове, сочещи към текущата таблица (таблица author). Ако има съвпадение, Nette Database Explorer ще използва този външен ключ, в противен случай ще хвърли Nette\InvalidArgumentException или AmbiguousReferenceKeyException. Можете да прочетете повече за логиката на съпоставяне на ключовете в глава Съединяване на изрази.

Разбира се, можете да извикате свързаните методи за всички намерени автори и Nette Database Explorer ще извлече отново съответните книги наведнъж.

$authors = $explorer->table('author');
foreach ($authors as $author) {
	echo $author->name . ' написал:';
	foreach ($author->related('book') as $book) {
		$book->title;
	}
}

В горния пример ще бъдат извършени само две заявки:

SELECT * FROM `author`;
SELECT * FROM `book` WHERE (`author_id` IN (1, 2, 3)); -- идентификаторы найденных авторов

Ръчно създаване на Explorer

Връзката с база данни може да бъде създадена чрез конфигурацията на приложението. В такива случаи се създава услуга Nette\Database\Explorer, която може да бъде предадена като зависимост с помощта на DI-контейнера.

Ако обаче Nette Database Explorer се използва като самостоятелен инструмент, трябва ръчно да се създаде екземпляр на обекта Nette\Database\Explorer.

// $storage имплементира Nette\Caching\Storage:
$storage = new Nette\Caching\Storages\FileStorage($tempDir);
$connection = new Nette\Database\Connection($dsn, $user, $password);
$structure = new Nette\Database\Structure($connection, $storage);
$conventions = new Nette\Database\Conventions\DiscoveredConventions($structure);
$explorer = new Nette\Database\Explorer($connection, $structure, $conventions, $storage);
версия: 4.0