Провідник баз даних

Nette Database Explorer значно спрощує отримання даних з бази даних без написання SQL-запитів.

 • використовує ефективні запити
 • дані не передаються без необхідності
 • вирізняється елегантним синтаксисом

Щоб використовувати Database Explorer, почніть з таблиці – викличте table() на об'єкті Nette\Database\Explorer. Найпростіше отримати екземпляр контекстного об'єкта описано тут, або, у випадку, коли Nette Database Explorer використовується як окремий інструмент, його можна створити вручну.

$books = $explorer->table('book'); // ім'я таблиці в бд - 'book'

Виклик повертає екземпляр об'єкта Selection, який можна ітерувати для отримання всіх книг. Кожен елемент (рядок) представлений екземпляром ActiveRow з даними, відображеними в його властивостях:

foreach ($books as $book) {
	echo $book->title;
	echo $book->author_id;
}

Отримання тільки одного конкретного ряду здійснюється методом get(), який безпосередньо повертає екземпляр ActiveRow.

$book = $explorer->table('book')->get(2); // повертає книгу з ідентифікатором 2
echo $book->title;
echo $book->author_id;

Давайте розглянемо поширений випадок використання. Вам потрібно отримати книги та їхніх авторів. Це звичайне відношення 1:N. Часто використовуваним рішенням є отримання даних за допомогою одного SQL-запиту з об'єднанням таблиць. Друга можливість – отримати дані окремо, виконати один запит для отримання книг, а потім отримати автора для кожної книги іншим запитом (наприклад, у циклі foreach). Це можна легко оптимізувати для виконання лише двох запитів, один для книг, а інший для потрібних авторів – і саме так це робить Nette Database Explorer.

У наведених нижче прикладах ми працюватимемо зі схемою бази даних, показаною на малюнку. Є зв'язки OneHasMany (1:N) (автор книжки author_id і можливий перекладач translator_id, який може бути null) і зв'язки ManyHasMany (M:N) між книжкою та її тегами.

Приклад, включно зі схемою, можна знайти на GitHub.

Структура бази даних, що використовується в прикладах

Наступний код перераховує ім'я автора для кожної книги та всі її теги. Ми обговоримо нижче, як це працює всередині.

$books = $explorer->table('book');

foreach ($books as $book) {
	echo 'title: ' . $book->title;
	echo 'written by: ' . $book->author->name; // $book->author - рядок із таблиці 'author'

	echo 'tags: ';
	foreach ($book->related('book_tag') as $bookTag) {
		echo $bookTag->tag->name . ', '; // $bookTag->tag - рядок із таблиці 'tag'
	}
}

Ви будете задоволені тим, наскільки ефективно працює шар бази даних. Наведений вище приклад робить постійну кількість запитів, які виглядають наступним чином:

SELECT * FROM `book`
SELECT * FROM `author` WHERE (`author`.`id` IN (11, 12))
SELECT * FROM `book_tag` WHERE (`book_tag`.`book_id` IN (1, 4, 2, 3))
SELECT * FROM `tag` WHERE (`tag`.`id` IN (21, 22, 23))

Якщо ви використовуєте кеш (за замовчуванням увімкнено), жодні стовпці не будуть запитуватися без потреби. Після першого запиту в кеші будуть збережені імена використаних стовпців, і Nette Database Explorer буде виконувати запити тільки з потрібними стовпцями:

SELECT `id`, `title`, `author_id` FROM `book`
SELECT `id`, `name` FROM `author` WHERE (`author`.`id` IN (11, 12))
SELECT `book_id`, `tag_id` FROM `book_tag` WHERE (`book_tag`.`book_id` IN (1, 4, 2, 3))
SELECT `id`, `name` FROM `tag` WHERE (`tag`.`id` IN (21, 22, 23))

Вибірки

Дивіться можливості фільтрації та обмеження рядків Nette\Database\Table\Selection:

$table->where($where[, $param[, ...]]) Встановлюємо WHERE, використовуючи AND як клей, якщо задано дві або більше умов
$table->whereOr($where) Встановлюємо WHERE, використовуючи OR як зв'язку, якщо задано дві або більше умов
$table->order($columns) Встановлюємо ORDER BY, наприклад, за допомогою виразу ('column DESC, id DESC').
$table->select($columns) Встановлюємо витягнуті стовпці, наприклад, за допомогою виразу ('col, MD5(col) AS hash').
$table->limit($limit[, $offset]) Встановлюємо LIMIT та OFFSET
$table->page($page, $itemsPerPage[, &$lastPage]) Вмикаємо пагінацію
$table->group($columns) Встановлюємо GROUP BY
$table->having($having) Встановлюємо HAVING

Ми можемо використовувати так званий вільний інтерфейс, наприклад $table->where(...)->order(...)->limit(...). Кілька умов where або whereOr зв'язуються оператором AND.

where()

Nette Database Explorer може автоматично додавати необхідні оператори для переданих значень:

$table->where('field', $value) field = $value
$table->where('field', null) field IS NULL
$table->where('field > ?', $val) field > $val
$table->where('field', [1, 2]) field IN (1, 2)
$table->where('id = ? OR name = ?', 1, $name) id = 1 OR name = ‘Jon Snow’
$table->where('field', $explorer->table($tableName)) field IN (SELECT $primary FROM $tableName)
$table->where('field', $explorer->table($tableName)->select('col')) field IN (SELECT col FROM $tableName)

Ви можете вказати заповнювач навіть без оператора column. Ці виклики однакові.

$table->where('id = ? OR id = ?', 1, 2);
$table->where('id ? OR id ?', 1, 2);

Ця функція дозволяє генерувати правильний оператор на основі значення:

$table->where('id ?', 2);  // id = 2
$table->where('id ?', null); // id IS NULL
$table->where('id', $ids);  // id IN (...)

Selection коректно обробляє і негативні умови, працює і для порожніх масивів:

$table->where('id', []);    // id IS NULL AND FALSE
$table->where('id NOT', []);  // id IS NULL OR TRUE
$table->where('NOT (id ?)', $ids); // NOT (id IS NULL AND FALSE)

// це призведе до виключення, цей синтаксис не підтримується
$table->where('NOT id ?', $ids);

whereOr()

Приклад використання без параметрів:

// WHERE (user_id IS NULL) OR (SUM(`field1`) > SUM(`field2`))
$table->whereOr([
	'user_id IS NULL',
	'SUM(field1) > SUM(field2)',
]);

Ми використовуємо параметри. Якщо ви не вкажете оператор, Nette Database Explorer автоматично додасть відповідний оператор:

// WHERE (`field1` IS NULL) OR (`field2` IN (3, 5)) OR (`amount` > 11)
$table->whereOr([
	'field1' => null,
	'field2' => [3, 5],
	'amount >' => 11,
]);

Ключ може містити вираз, що містить підстановні знаки питання, а потім передавати параметри в значенні:

// WHERE (`id` > 12) OR (ROUND(`id`, 5) = 3)
$table->whereOr([
	'id > ?' => 12,
	'ROUND(id, ?) = ?' => [5, 3],
]);

order()

Приклади використання:

$table->order('field1');        // ORDER BY `field1`
$table->order('field1 DESC, field2'); // ORDER BY `field1` DESC, `field2`
$table->order('field = ? DESC', 123); // ORDER BY `field` = 123 DESC

select()

Приклади використання:

$table->select('field1');         // SELECT `field1`
$table->select('col, UPPER(col) AS abc'); // SELECT `col`, UPPER(`col`) AS abc
$table->select('SUBSTR(title, ?)', 3);  // SELECT SUBSTR(`title`, 3)

limit()

Приклади використання:

$table->limit(1);   // LIMIT 1
$table->limit(1, 10); // LIMIT 1 OFFSET 10

page()

Альтернативний спосіб встановлення межі (limit) і зміщення (offset):

$page = 5;
$itemsPerPage = 10;
$table->page($page, $itemsPerPage); // LIMIT 10 OFFSET 40

Отримання номера останньої сторінки, переданого у змінну $lastPage:

$table->page($page, $itemsPerPage, $lastPage);

group()

Приклади використання:

$table->group('field1');     // GROUP BY `field1`
$table->group('field1, field2'); // GROUP BY `field1`, `field2`

having()

Приклади використання:

$table->having('COUNT(items) >', 100); // HAVING COUNT(`items`) > 100

Фільтрація за іншим значенням таблиці

Досить часто потрібно відфільтрувати результати за будь-якою умовою, яка включає іншу таблицю бази даних. Для таких умов потрібні табличні з'єднання. Однак вам більше не потрібно їх писати.

Припустимо, вам потрібно отримати всі книги, ім'я автора яких ‘Jon’. Усе, що вам потрібно написати, це з'єднувальний ключ відношення та ім'я стовпця в об'єднаній таблиці. Ключ об'єднання береться зі стовпця, який посилається на таблицю, до якої ви хочете приєднатися. У нашому прикладі (див. схему db) це стовпчик author_id, і достатньо використовувати тільки його першу частину – author (суфікс _id можна опустити). name – це стовпець у таблиці author, який ми хочемо використовувати. Умова для перекладача книги (яка пов'язана з колонкою translator_id) може бути створена так само просто.

$books = $explorer->table('book');
$books->where('author.name LIKE ?', '%Jon%');
$books->where('translator.name', 'David Grudl');

Логіка сполучних ключів визначається реалізацією Conventions. Ми рекомендуємо використовувати DiscoveredConventions, який аналізує ваші зовнішні ключі та дозволяє легко працювати з цими відносинами.

Відносини між книгою та її автором – 1:N. Зворотні відносини також можливі. Ми називаємо це зворотним з'єднанням. Погляньте на інший приклад. Ми хочемо отримати всіх авторів, які написали понад 3 книги. Щоб зробити з'єднання зворотним, ми використовуємо : (двоеточие). Двоеточие означает, что объединенное отношение имеет значение hasMany (и это вполне логично, так как две точки больше, чем одна). К сожалению, класс Selection недостаточно умен, поэтому мы должны помочь с агрегацией и предоставить оператор GROUP BY, також умова має бути записана у вигляді оператора HAVING.

$authors = $explorer->table('author');
$authors->group('author.id')
	->having('COUNT(:book.id) > 3');

Ви, напевно, помітили, що вираз з'єднання відноситься до книги, але незрозуміло, чи об'єднуємо ми через author_id або translator_id. У наведеному вище прикладі Selection з'єднується через стовпчик author_id, тому що знайдено збіг з вихідною таблицею – таблицею author. Якби такого збігу не було, і було б більше можливостей, Nette викинув би AmbiguousReferenceKeyException.

Щоб виконати об'єднання через колонку translator_id, надайте необов'язковий параметр у виразі об'єднання.

$authors = $explorer->table('author');
$authors->group('author.id')
	->having('COUNT(:book(translator).id) > 3');

Давайте розглянемо складніший вираз приєднання.

Ми хочемо знайти всіх авторів, які написали щось про PHP. Усі книжки мають теги, тому ми повинні вибрати тих авторів, які написали будь-яку книжку з тегом PHP.

$authors = $explorer->table('author');
$authors->where(':book:book_tags.tag.name', 'PHP')
	->group('author.id')
	->having('COUNT(:book:book_tags.tag.id) > 0');

Агреговані запити

$table->count('*') Отримуємо кількість рядків
$table->count("DISTINCT $column") Отримуємо кількість окремих значень
$table->min($column) Отримуємо мінімальне значення
$table->max($column) Отримуємо максимальне значення
$table->sum($column) Отримуємо суму всіх значень
$table->aggregation("GROUP_CONCAT($column)") Запускаємо будь-яку функцію агрегації

Метод count() без зазначення параметрів вибирає всі записи і повертає розмір масиву, що дуже неефективно. Наприклад, якщо вам потрібно підрахувати кількість рядків для пейджингу, завжди вказуйте перший аргумент.

Екранування та лапки

Database Explorer розумний і позбудеться параметрів та ідентифікаторів лапок за вас. Проте необхідно дотримуватися таких основних правил:

 • ключові слова, функції, процедури мають бути у верхньому регістрі
 • стовпці й таблиці мають бути в нижньому регістрі
 • передавайте змінні як параметри, не об'єднуйте їх
->where('name like ?', 'John'); // НЕПРАВИЛЬНО! Генерує: `name` `like` ?
->where('name LIKE ?', 'John'); // ПРАВИЛЬНО

->where('KEY = ?', $value); // НЕПРАВИЛЬНО! КЛЮЧ - це ключове слово
->where('key = ?', $value); // ПРАВИЛЬНО. Генерує: `key` = ?

->where('name = ' . $name); // Неправильно! sql-ін'єкція!
->where('name = ?', $name); // ПРАВИЛЬНО

->select('DATE_FORMAT(created, "%d.%m.%Y")'); // НЕПРАВИЛЬНО! Передавайте змінні як параметри, не конкатеніруйте
->select('DATE_FORMAT(created, ?)', '%d.%m.%Y'); // ПРАВИЛЬНО

Неправильне використання може призвести до утворення дірок у безпеці

Отримання даних

foreach ($table as $id => $row) Ітерація по всіх рядках результату
$row = $table->get($id) Отримуємо один рядок з ідентифікатором $id з таблиці
$row = $table->fetch() Отримуємо наступний рядок із результату
$array = $table->fetchPairs($key, $value) Вибірка всіх значень у вигляді асоціативного масиву
$array = $table->fetchPairs($key) Вибірка всіх рядків у вигляді асоціативного масиву
count($table) Отримуємо кількість рядків у результуючому наборі

Вставка, оновлення та видалення

Метод insert() приймає масив об'єктів Traversable (наприклад, ArrayHash, який повертає forms):

$row = $explorer->table('users')->insert([
	'name' => $name,
	'year' => $year,
]);
// INSERT INTO users (`name`, `year`) VALUES ('Jim', 1978)

Якщо для таблиці визначено первинний ключ, повертається об'єкт ActiveRow, що містить вставлений рядок.

Вставлення кількох значень:

$explorer->table('users')->insert([
	[
		'name' => 'Jim',
		'year' => 1978,
	], [
		'name' => 'Jack',
		'year' => 1987,
	],
]);
// INSERT INTO users (`name`, `year`) VALUES ('Jim', 1978), ('Jack', 1987)

Як параметри можна передавати файли або об'єкти DateTime:

$explorer->table('users')->insert([
	'name' => $name,
	'created' => new DateTime, // или $explorer::literal('NOW()')
	'avatar' => fopen('image.gif', 'r'), // вставляет файл
]);

Оновлення (повертає кількість порушених рядків):

$count = $explorer->table('users')
	->where('id', 10) // должен вызываться до update()
	->update([
		'name' => 'Ned Stark'
	]);
// UPDATE `users` SET `name`='Ned Stark' WHERE (`id` = 10)

Для оновлення ми можемо використовувати оператори += і -=:

$explorer->table('users')
	->update([
		'age+=' => 1, // see +=
	]);
// UPDATE users SET `age` = `age` + 1

Видалення (повертає кількість видалених рядків):

$count = $explorer->table('users')
	->where('id', 10)
	->delete();
// DELETE FROM `users` WHERE (`id` = 10)

Робота з відносинами

Один до одного (“has one”)

Відношення “Один до одного” – поширений випадок використання. Книга має одного автора. Книга має одного перекладача. Отримання зв'язаного рядка в основному здійснюється методом ref(). Він приймає два аргументи: ім'я цільової таблиці та стовпець вихідного з'єднання. Див. приклад:

$book = $explorer->table('book')->get(1);
$book->ref('author', 'author_id');

У наведеному вище прикладі ми витягуємо пов'язаний запис про автора з таблиці author, пошук первинного ключа автора здійснюється за стовпцем book.author_id. Метод Ref() повертає екземпляр ActiveRow або null, якщо немає відповідного запису. Повернутий рядок є екземпляром ActiveRow, тому ми можемо працювати з ним так само, як і з записом книги.

$author = $book->ref('author', 'author_id');
$author->name;
$author->born;

// або напряму
$book->ref('author', 'author_id')->name;
$book->ref('author', 'author_id')->born;

Книга також має одного перекладача, тому дізнатися ім'я перекладача досить просто.

$book->ref('author', 'translator_id')->name

Усе це добре, але дещо громіздко, чи не так? Database Explorer уже містить визначення зовнішніх ключів, то чому б не використовувати їх автоматично? Давайте зробимо це!

Якщо ми викликаємо властивість, якої не існує, ActiveRow намагається дозволити ім'я властивості, що викликає, як відношення ‘has one’. Отримання цієї властивості аналогічно виклику методу ref() тільки з одним аргументом. Ми будемо називати єдиний аргумент key. Ключ буде дозволено в конкретне відношення зовнішнього ключа. Переданий ключ зіставляється зі стовпчиками рядка, і якщо він збігається, то зовнішній ключ, визначений у зіставленому стовпчику, використовується для отримання даних із пов'язаної цільової таблиці. Див. приклад:

$book->author->name;
// те ж саме
$book->ref('author')->name;

Примірник ActiveRow не має колонки автора. Усі стовпці книги шукаються на предмет збігу з key. Збіг у цьому випадку означає, що ім'я стовпця має містити ключ. Так, у наведеному прикладі стовпець author_id містить рядок ‘author’ і тому зіставляється з ключем ‘author’. Якщо ви хочете отримати перекладача книги, то як ключ можна використовувати, наприклад, ‘translator’, оскільки ключ ‘translator’ відповідатиме стовпчику translator_id. Докладніше про логіку підбору ключів ви можете прочитати в розділі Joining expressions.

echo $book->title . ': ';
echo $book->author->name;
if ($book->translator) {
	echo ' (translated by ' . $book->translator->name . ')';
}

Якщо ви хочете отримати кілька книг, використовуйте той самий підхід. Nette Database Explorer знайде авторів і перекладачів одразу для всіх знайдених книг.

$books = $explorer->table('book');
foreach ($books as $book) {
	echo $book->title . ': ';
	echo $book->author->name;
	if ($book->translator) {
		echo ' (translated by ' . $book->translator->name . ')';
	}
}

Код виконуватиме лише ці 3 запити:

SELECT * FROM `book`;
SELECT * FROM `author` WHERE (`id` IN (1, 2, 3)); -- ids of fetched books from author_id column
SELECT * FROM `author` WHERE (`id` IN (2, 3));  -- ids of fetched books from translator_id column

Один до багатьох (“has many”)

Відношення “один до багатьох” – це просто зворотне відношення “один до одного”. Автор написав багато книг. Автор переклав багато книг. Як бачите, цей тип відношення трохи складніший, тому що відношення є “іменованим” (“написав”, “переклав”). У екземпляра ActiveRow є метод related(), який повертає масив пов'язаних записів. Записи також є екземплярами ActiveRow. Див. приклад нижче:

$author = $explorer->table('author')->get(11);
echo $author->name . ' написал:';

foreach ($author->related('book.author_id') as $book) {
	echo $book->title;
}

echo 'и перевёл:';
foreach ($author->related('book.translator_id') as $book) {
	echo $book->title;
}

Метод related() приймає повний опис з'єднання, що передається як два аргументи або як один аргумент, з'єднаний крапкою. Перший аргумент – цільова таблиця, другий – цільовий стовпець.

$author->related('book.translator_id');
// те саме
$author->related('book', 'translator_id');

Ви можете використовувати евристику Nette Database Explorer, засновану на зовнішніх ключах, і вказати тільки аргумент key. Ключ буде зіставлено з усіма зовнішніми ключами, що вказують на поточну таблицю (таблиця author). Якщо є збіг, Nette Database Explorer буде використовувати цей зовнішній ключ, в іншому випадку він викине Nette\InvalidArgumentException або AmbiguousReferenceKeyException. Детальніше про логіку підбору ключів ви можете прочитати в розділі Joining expressions.

Звичайно, ви можете викликати пов'язані методи для всіх знайдених авторів, і Nette Database Explorer знову отримає відповідні книги одразу.

$authors = $explorer->table('author');
foreach ($authors as $author) {
	echo $author->name . ' написал:';
	foreach ($author->related('book') as $book) {
		$book->title;
	}
}

У наведеному вище прикладі буде виконано лише два запити:

SELECT * FROM `author`;
SELECT * FROM `book` WHERE (`author_id` IN (1, 2, 3)); -- идентификаторы найденных авторов

Створення Explorer вручну

З'єднання з базою даних може бути створено за допомогою конфігурації програми. У таких випадках створюється служба Nette\Database\Explorer, яка може бути передана як залежність за допомогою DI-контейнера.

Однак, якщо Nette Database Explorer використовується як самостійний інструмент, екземпляр об'єкта Nette\Database\Explorer повинен бути створений вручну.

// $storage реалізує Nette\Caching\Storage:
$storage = new Nette\Caching\Storages\FileStorage($tempDir);
$connection = new Nette\Database\Connection($dsn, $user, $password);
$structure = new Nette\Database\Structure($connection, $storage);
$conventions = new Nette\Database\Conventions\DiscoveredConventions($structure);
$explorer = new Nette\Database\Explorer($connection, $structure, $conventions, $storage);
версію: 4.0