Generátor PHP kódu

 • Potřebujete generovat kód tříd, funkcí, PHP souborů atd?
 • Umí všechny nejnovější vychytávky v PHP (jako enumy atd.)
 • Dovolí vám snadno modifikovat existující třídy
 • Výstup vyhovující PSR-12
 • Zralá, stabilní a široce používaná knihovna

Instalace

Knihovnu stáhnete a nainstalujete pomocí nástroje Composer:

composer require nette/php-generator

Kompatibilitu s PHP naleznete v tabulce.

Třídy

Začněme rovnou příkladem tvorby třídy pomocí ClassType:

$class = new Nette\PhpGenerator\ClassType('Demo');

$class
	->setFinal()
	->setExtends(ParentClass::class)
	->addImplement(Countable::class)
	->addComment("Popis třídy.\nDruhý řádek\n")
	->addComment('@property-read Nette\Forms\Form $form');

// kód jednoduše vygenerujete přetypováním na řetězec nebo použitím echo:
echo $class;

Vrátí následující výsledek:

/**
 * Popis třídy
 * Druhý řádek
 *
 * @property-read Nette\Forms\Form $form
 */
final class Demo extends ParentClass implements Countable
{
	use Nette\SmartObject;
}

K vygenerování kódu můžeme také použít tzv. printer, který na rozdíl od echo $class budeme moci dále konfigurovat:

$printer = new Nette\PhpGenerator\Printer;
echo $printer->printClass($class);

Můžeme přidat konstanty (třída Constant) a proměnné (třída Property):

$class->addConstant('ID', 123)
	->setProtected() // viditelnost konstant
	->setFinal();

$class->addProperty('items', [1, 2, 3])
	->setPrivate() // nebo setVisibility('private')
	->setStatic()
	->addComment('@var int[]');

$class->addProperty('list')
	->setType('?array')
	->setInitialized(); // vypíše '= null'

Vygeneruje:

final protected const ID = 123;

/** @var int[] */
private static $items = [1, 2, 3];

public ?array $list = null;

A můžeme přidat metody:

$method = $class->addMethod('count')
	->addComment('Count it.')
	->setFinal()
	->setProtected()
	->setReturnType('?int') // návratové typy u metod
	->setBody('return count($items ?: $this->items);');

$method->addParameter('items', []) // $items = []
	->setReference()      // &$items = []
	->setType('array');    // array &$items = []

Výsledkem je:

/**
 * Count it.
 */
final protected function count(array &$items = []): ?int
{
	return count($items ?: $this->items);
}

Propagované parametry zavedené PHP 8.0 lze předat konstruktoru (od verze 3.5):

$method = $class->addMethod('__construct');
$method->addPromotedParameter('name');
$method->addPromotedParameter('args', [])
	->setPrivate();

Výsledkem je:

public function __construct(
	public $name,
	private $args = [],
) {
}

Vlastnosti určené pouze pro čtení zavedené v PHP 8.1 lze označit pomocí funkce setReadOnly().


Pokud přidaná vlastnost, konstanta, metoda nebo parametr již existují, budou přepsány.

Členy třídy lze odebrat pomocí removeProperty(), removeConstant(), removeMethod() nebo removeParameter().

Do třídy můžete také přidat existující objekty Method, Property nebo Constant:

$method = new Nette\PhpGenerator\Method('getHandle');
$property = new Nette\PhpGenerator\Property('handle');
$const = new Nette\PhpGenerator\Constant('ROLE');

$class = (new Nette\PhpGenerator\ClassType('Demo'))
	->addMember($method)
	->addMember($property)
	->addMember($const);

Můžete také klonovat stávající metody, vlastnosti a konstanty pod jiným názvem pomocí cloneWithName():

$methodCount = $class->getMethod('count');
$methodRecount = $methodCount->cloneWithName('recount');
$class->addMember($methodRecount);

Interface nebo traita

Lze vytvářet rozhraní a traity:

$interface = Nette\PhpGenerator\ClassType::interface('MyInterface');
$trait = Nette\PhpGenerator\ClassType::trait('MyTrait');

Používání trait:

$class = new Nette\PhpGenerator\ClassType('Demo');
$class->addTrait('SmartObject');
$class->addTrait('MyTrait')
	->addResolution('sayHello as protected')
	->addComment('@use MyTrait<Foo>');
echo $class;

Výsledek:

class Demo
{
	use SmartObject;
	use MyTrait {
		sayHello as protected;
	}
}

Enums

Výčty, které přináší PHP 8.1, můžete snadno vytvořit takto:

$enum = Nette\PhpGenerator\ClassType::enum('Suit');
$enum->addCase('Clubs');
$enum->addCase('Diamonds');
$enum->addCase('Hearts');
$enum->addCase('Spades');

echo $enum;

Výsledek:

enum Suit
{
	case Clubs;
	case Diamonds;
	case Hearts;
	case Spades;
}

Můžete také definovat skalární ekvivalenty a vytvořit tak „backed“ výčet:

$enum->addCase('Clubs', '♣');
$enum->addCase('Diamonds', '♦');

Ke každému case je možné přidat komentář nebo atributy pomocí addComment() nebo addAttribute().

Anonymní třídy

Jako název předáme null a máme anonymní třídu:

$class = new Nette\PhpGenerator\ClassType(null);
$class->addMethod('__construct')
	->addParameter('foo');

echo '$obj = new class ($val) ' . $class . ';';

Výsledek:

$obj = new class ($val) {

	public function __construct($foo)
	{
	}
};

Globální funkce

Kód funkcí generuje třída GlobalFunction:

$function = new Nette\PhpGenerator\GlobalFunction('foo');
$function->setBody('return $a + $b;');
$function->addParameter('a');
$function->addParameter('b');
echo $function;

// nebo použijte PsrPrinter pro výstup v souladu s PSR-2 / PSR-12
// echo (new Nette\PhpGenerator\PsrPrinter)->printFunction($function);

Výsledek:

function foo($a, $b)
{
	return $a + $b;
}

Anonymní funkce

Kód anonymních funkcí generuje třída Closure:

$closure = new Nette\PhpGenerator\Closure;
$closure->setBody('return $a + $b;');
$closure->addParameter('a');
$closure->addParameter('b');
$closure->addUse('c')
	->setReference();
echo $closure;

// nebo použijte PsrPrinter pro výstup v souladu s PSR-2 / PSR-12
// echo (new Nette\PhpGenerator\PsrPrinter)->printClosure($closure);

Výsledek:

function ($a, $b) use (&$c) {
	return $a + $b;
}

Zkrácené arrow funkce

Můžete také vypsat zkrácenou anonymní funkci pomocí printeru:

$closure = new Nette\PhpGenerator\Closure;
$closure->setBody('$a + $b');
$closure->addParameter('a');
$closure->addParameter('b');

echo (new Nette\PhpGenerator\Printer)->printArrowFunction($closure);

Výsledek:

fn($a, $b) => $a + $b

Signatury metod a funkcí

Metody reprezentuje třída Method. Můžete nastavit viditelnost, návratovou hodnotu, přidat komentáře, atributy atd:

$method = $class->addMethod('count')
	->addComment('Count it.')
	->setFinal()
	->setProtected()
	->setReturnType('?int');

Jednotlivé parametry reprezentuje třídy Parameter. Opět můžete nastavit všechny myslitelné vlastnosti:

$method->addParameter('items', []) // $items = []
	->setReference()      // &$items = []
	->setType('array');    // array &$items = []

// function count(&$items = [])

Pro definici tzv. variadics parametrů (nebo též splat operátor) slouží setVariadics():

$method = $class->addMethod('count');
$method->setVariadic(true);
$method->addParameter('items');

Vygeneruje:

function count(...$items)
{
}

Těla metod a funkcí

Tělo lze předat najednou metodě setBody() nebo postupně (po řádcích) opakovaným voláním addBody():

$function = new Nette\PhpGenerator\GlobalFunction('foo');
$function->addBody('$a = rand(10, 20);');
$function->addBody('return $a;');
echo $function;

Výsledek

function foo()
{
	$a = rand(10, 20);
	return $a;
}

Můžete použít speciální zástupné znaky pro snadné vkládání proměnných.

Jednoduché zástupné symboly ?

$str = 'any string';
$num = 3;
$function = new Nette\PhpGenerator\GlobalFunction('foo');
$function->addBody('return substr(?, ?);', [$str, $num]);
echo $function;

Výsledek

function foo()
{
	return substr('any string', 3);
}

Zástupný znak pro variadic ...?

$items = [1, 2, 3];
$function = new Nette\PhpGenerator\GlobalFunction('foo');
$function->setBody('myfunc(...?);', [$items]);
echo $function;

Výsledek:

function foo()
{
	myfunc(1, 2, 3);
}

Můžete také použít pojmenované parametry pro PHP 8 pomocí `…?: `(od verze 3.5)

$items = ['foo' => 1, 'bar' => true];
$function->setBody('myfunc(...?:);', [$items]);

// myfunc(foo: 1, bar: true);

Zástupný symbol se escapuje pomocí lomítka \?

$num = 3;
$function = new Nette\PhpGenerator\GlobalFunction('foo');
$function->addParameter('a');
$function->addBody('return $a \? 10 : ?;', [$num]);
echo $function;

Výsledek:

function foo($a)
{
	return $a ? 10 : 3;
}

Printer a soulad s PSR

PHP kód generují objekty Printer. K je vám tiskárna PsrPrinter, jejíž výstup je v souladu s PSR-2 a PSR-12 a k odsazování používá mezery, a dále Printer, která pro odsazování používá tabulátory.

$class = new Nette\PhpGenerator\ClassType('Demo');
// ...

$printer = new Nette\PhpGenerator\PsrPrinter;
echo $printer->printClass($class); // odsazení 4 mezerami

Potřebujete na míru upravit chování printeru? Vytvořte si vlastní poděděním třídy Printer. Můžete překonfigurovat tyto proměnné:

class MyPrinter extends Nette\PhpGenerator\Printer
{
	protected $indentation = "\t";
	protected $linesBetweenProperties = 0;
	protected $linesBetweenMethods = 1;
	protected $returnTypeColon = ': ';
}

Typy

Každý typ nebo union/intersection typ lze předat jako řetězec, můžete také použít předdefinované konstanty pro nativní typy:

use Nette\PhpGenerator\Type;

$member->setType('array'); // nebo Type::ARRAY;
$member->setType('array|string'); // nebo Type::union('array', 'string')
$member->setType('Foo&Bar'); // nebo Type::intersection(Foo::class, Bar::class)
$member->setType(null); // odstraní typ

Totéž platí pro metodu setReturnType().

Literály

Pomocí Literal můžete předávat libovolný kód PHP, například pro výchozí hodnoty vlastností nebo parametrů atd:

use Nette\PhpGenerator\Literal;

$class = new Nette\PhpGenerator\ClassType('Demo');

$class->addProperty('foo', new Literal('Iterator::SELF_FIRST'));

$class->addMethod('bar')
	->addParameter('id', new Literal('1 + 2'));

echo $class;

Výsledek:

class Demo
{
	public $foo = Iterator::SELF_FIRST;

	public function bar($id = 1 + 2)
	{
	}
}

Můžete také předat parametry do Literal a nechat je zformátovat do platného kódu PHP pomocí zástupných znaků:

new Literal('substr(?, ?)', [$a, $b]);
// generuje například: substr('hello', 5);

Atributy

PHP 8 atributy můžete přidat do všech tříd, metod, vlastností, konstant, enumů, funkcí, closures a parametrů. Jako hodnoty parametrů lze používat i literály.

$class = new Nette\PhpGenerator\ClassType('Demo');
$class->addAttribute('Deprecated');

$class->addProperty('list')
	->addAttribute('WithArguments', [1, 2]);

$method = $class->addMethod('count')
	->addAttribute('Foo\Cached', ['mode' => true]);

$method->addParameter('items')
	->addAttribute('Bar');

echo $class;

Výsledek:

#[Deprecated]
class Demo
{
	#[WithArguments(1, 2)]
	public $list;


	#[Foo\Cached(mode: true)]
	public function count(#[Bar] $items)
	{
	}
}

Jmenný prostor

Třídy, vlastnosti, rozhraní a výčty (dále jen třídy) lze seskupit do jmenných prostorů reprezentovaných třídou PhpNamespace:

$namespace = new Nette\PhpGenerator\PhpNamespace('Foo');

// vytvoříme nové třídy v namespace
$class = $namespace->addClass('Task');
$interface = $namespace->addInterface('Countable');
$trait = $namespace->addTrait('NameAware');

// nebo vložíme existující třídu do namespace
$class = new Nette\PhpGenerator\ClassType('Task');
$namespace->add($class);

Pokud třída již existuje, bude přepsána.

Můžete definovat klauzule use:

// use Http\Request;
$namespace->addUse(Http\Request::class);
// use Http\Request as HttpReq;
$namespace->addUse(Http\Request::class, 'HttpReq');
// use function iter\range;
$namespace->addUseFunction('iter\range');

Chcete-li zjednodušit plně kvalifikovaný název třídy, funkce nebo konstanty podle definovaných aliasů, použijte metodu simplifyName:

echo $namespace->simplifyName('Foo\Bar'); // 'Bar', protože 'Foo' je aktuální jmenný prostor
echo $namespace->simplifyName('iter\range', $namespace::NAME_FUNCTION); // 'range', kvůli definovanému use-statement

Zjednodušený název třídy, funkce nebo konstanty můžete naopak převést na plně kvalifikovaný název pomocí metody resolveName:

echo $namespace->resolveName('Bar'); // 'Foo\Bar'
echo $namespace->resolveName('range', $namespace::NAME_FUNCTION); // 'iter\range'

Překlady názvů tříd

Když je třída součástí jmenného prostoru, je vykreslena mírně odlišně: všechny typy (například typehinty, návratové typy, název rodičovské třídy, implementovaná rozhraní, použité vlastnosti a atributy) jsou automaticky překládány (pokud to nevypnete, viz níže). To znamená, že musíte v definicích používat úplné názvy tříd a ty budou nahrazeny za aliasy (podle klauzulí use) nebo za plně kvalifikovaná jména ve výsledném kódu:

$namespace = new Nette\PhpGenerator\PhpNamespace('Foo');
$namespace->addUse('Bar\AliasedClass');

$class = $namespace->addClass('Demo');
$class->addImplement('Foo\A') // bude zjednodušen na A
	->addTrait('Bar\AliasedClass'); // bude zjednodušen na AliasedClass

$method = $class->addMethod('method');
$method->addComment('@return ' . $namespace->simplifyName('Foo\D')); // v komentářích zjednodušíme manuálně
$method->addParameter('arg')
	->setType('Bar\OtherClass'); // bude přeložen na \Bar\OtherClass

echo $namespace;

// nebo použijte PsrPrinter pro výstup v souladu s PSR-2 / PSR-12
// echo (new Nette\PhpGenerator\PsrPrinter)->printNamespace($namespace);

Výsledek:

namespace Foo;

use Bar\AliasedClass;

class Demo implements A
{
	use AliasedClass;

	/**
	 * @return D
	 */
	public function method(\Bar\OtherClass $arg)
	{
	}
}

Automatické překládání lze vypnout tímto způsobem:

$printer = new Nette\PhpGenerator\Printer; // nebo PsrPrinter
$printer->setTypeResolving(false);
echo $printer->printNamespace($namespace);

PHP soubory

Třídy, funkce a jmenné prostory lze seskupit do PHP souborů reprezentovaných třídou PhpFile:

$file = new Nette\PhpGenerator\PhpFile;
$file->addComment('This file is auto-generated.');
$file->setStrictTypes(); // přidá declare(strict_types=1)

$class = $file->addClass('Foo\A');
$function = $file->addFunction('Foo\foo');

// nebo
// $namespace = $file->addNamespace('Foo');
// $class = $namespace->addClass('A');
// $function = $namespace->addFunction('foo');

echo $file;

// nebo použijte PsrPrinter pro výstup v souladu s PSR-2 / PSR-12
// echo (new Nette\PhpGenerator\PsrPrinter)->printFile($file);

Výsledek:

<?php

/**
 * This file is auto-generated.
 */

declare(strict_types=1);

namespace Foo;

class A
{
}

function foo()
{
}

Generování podle existujících

Kromě toho, že třídy a funkce můžete modelovat pomocí výše popsaného API, je můžete také nechat vygenerovat automaticky podle existujících vzorů:

// vytvoří třídu stejnou jako třída PDO
$class = Nette\PhpGenerator\ClassType::from(PDO::class);

// vytvoří funkci totožnou s funkcí trim()
$function = Nette\PhpGenerator\GlobalFunction::from('trim');

// vytvoří closure podle uvedené
$closure = Nette\PhpGenerator\Closure::from(
	function (stdClass $a, $b = null) {}
);

Těla funkcí a metod jsou ve výchozím stavu prázdná. Pokud je chcete také načíst, použijte tento způsob (vyžaduje instalaci balíčku nikic/php-parser a PhpGenerator verze 3.4):

$class = Nette\PhpGenerator\ClassType::withBodiesFrom(MyClass::class);

$function = Nette\PhpGenerator\GlobalFunction::withBodyFrom('dump');

Načítání z PHP souborů

Třídy nebo funkce můžete také načíst přímo ze souboru PHP, který ještě není inkludován, nebo z řetězce obsahujícího PHP kód:

$class = Nette\PhpGenerator\ClassType::fromCode(<<<XX
	<?php

	class Demo
	{
		public $foo;
	}
	XX);

Načtení celého souboru PHP, který může obsahovat více tříd nebo dokonce více jmenných prostorů:

$file = Nette\PhpGenerator\PhpFile::fromCode(file_get_contents('classes.php'));

Vyžaduje, aby byl nainstalován nikic/php-parser.

Výpis proměnných

Třída Dumper převede proměnnou do parsovatelného PHP kódu. Poskytuje lepší a přehlednější výstup než standardní funkce var_export().

$dumper = new Nette\PhpGenerator\Dumper;

$var = ['a', 'b', 123];

echo $dumper->dump($var); // vypíše ['a', 'b', 123]

Tabulka kompatibility

verze kompatibilní s PHP
PhpGenerator 3.6 PHP 7.2 až 8.2
PhpGenerator 3.2 – 3.5 PHP 7.1 až 8.0
PhpGenerator 3.1 PHP 7.1 až 7.3
PhpGenerator 3.0 PHP 7.0 až 7.3
verze: 4.0 3.x 2.x