Práce s callbacky

Nette\Utils\Callback je statická třída s funkcemi pro práci s PHP callbacky.

Instalace:

composer require nette/utils

Všechny příklady předpokládají vytvořený alias:

use Nette\Utils\Callback;

check($callable, bool $syntax=false): callable

Zkontroluje, zda proměnná $callable je platný callback. Jinak vyhodí Nette\InvalidArgumentException. Pokud $syntax je true, funkce jen ověří, že $callable má strukturu callbacku, ale neověřuje, zda daná třída nebo metoda skutečně existuje. Vrací $callable.

Callback::check('trim'); // nevyhodí výjimku
Callback::check(['NonExistentClass', 'method']); // vyhodí Nette\InvalidArgumentException
Callback::check(['NonExistentClass', 'method'], true); // nevyhodí výjimku
Callback::check(function () {}); // nevyhodí výjimku
Callback::check(null); // vyhodí Nette\InvalidArgumentException

toString($callable): string

Převede PHP callback do textové formy. Třída nebo metoda nemusí existovat.

Callback::toString('trim');        // 'trim'
Callback::toString(['MyClass', 'method']); // 'MyClass::method'

toReflection($callable): ReflectionMethod|ReflectionFunction

Vrací reflexi pro metodu nebo funkci v PHP callbacku.

$ref = Callback::toReflection('trim');
// $ref je ReflectionFunction('trim')

$ref = Callback::toReflection(['MyClass', 'method']);
// $ref je ReflectionMethod('MyClass', 'method')

isStatic($callable): bool

Zjišťuje, zda je PHP callback funkcí nebo statickou metodou.

Callback::isStatic('trim');        // true
Callback::isStatic(['MyClass', 'method']); // true
Callback::isStatic([$obj, 'method']);   // false
Callback::isStatic(function () {});    // false

unwrap(Closure $closure): callable|array

Zpětně rozbalí Closure vytvořenou pomocí Closure::fromCallable.

$closure = Closure::fromCallable(['MyClass', 'method']);
Callback::unwrap($closure);   // ['MyClass', 'method']
verze: 4.0 3.x 2.x