Práce s iterátory

Nette\Utils\Iterables je statická třída s funkcemi pro práci s iterátory. Její obdobou pro pole je Nette\Utils\Arrays.

Instalace:

composer require nette/utils

Všechny příklady předpokládají vytvořený alias:

use Nette\Utils\Iterables;

contains(iterable $iterable, $value)bool

Testuje přítomnost hodnoty v iterátoru. Používá striktní porovnání (===).

Iterables::contains(new ArrayIterator([1, 2, 3]), 1);  // true
Iterables::contains(new ArrayIterator([1, 2, 3]), '1'); // false

containsKey(iterable $iterable, $value)bool

Testuje přítomnost klíče v iterátoru. Používá striktní porovnání (===).

Iterables::containsKey(new ArrayIterator([1, 2, 3]), 0); // true
Iterables::containsKey(new ArrayIterator([1, 2, 3]), 4); // false

every(iterable $iterable, callable $predicate)bool

Testuje, zda všechny prvky iterátoru projdou testem implementovaným v $predicate se signaturou function ($value, $key, iterable $iterable): bool.

$iterator = new ArrayIterator([1, 30, 39, 29, 10, 13]);
$isBelowThreshold = fn($value) => $value < 40;
$res = Iterables::every($iterator, $isBelowThreshold); // true

Viz some().

filter(iterable $iterable, callable $predicate): Generator

Iterátor, který filtruje prvky dle predikátu. Ten má signaturu function ($value, $key, iterable $iterable): bool. Zachovává původní klíče.

$iterator = new ArrayIterator([1, 2, 3]);
$iterator = Iterables::filter($iterator, fn($v) => $v < 3);
// 1, 2

first(iterable $iterable, ?callable $predicate=null, ?callable $else=null)mixed

Vrátí první položku (odpovídající predikátu, je-li zadán). Pokud taková položka neexistuje, vrátí výsledek volání $else nebo null. Parametr $predicate má signaturu function ($value, $key, iterable $iterable): bool.

Iterables::first(new ArrayIterator([1, 2, 3]));          // 1
Iterables::first(new ArrayIterator([1, 2, 3]), fn($v) => $v > 2); // 3
Iterables::first(new ArrayIterator([]));             // null
Iterables::first(new ArrayIterator([]), else: fn() => false);   // false

firstKey(iterable $iterable, ?callable $predicate=null, ?callable $else=null)mixed

Vrátí klíč první položky (odpovídající predikátu, je-li zadán). Pokud taková položka neexistuje, vrátí výsledek volání $else nebo null. Predikát má signaturu function ($value, $key, iterable $iterable): bool.

Iterables::firstKey(new ArrayIterator([1, 2, 3]));          // 0
Iterables::firstKey(new ArrayIterator([1, 2, 3]), fn($v) => $v > 2); // 2
Iterables::firstKey(new ArrayIterator(['a' => 1, 'b' => 2]));    // 'a'
Iterables::firstKey(new ArrayIterator([]));             // null

map(iterable $iterable, callable $transformer)array

Iterátor, který transformuje hodnoty voláním $transformer. Ten má signaturu function ($value, $key, iterable $iterable): bool. Zachovává původní klíče.

$iterator = new ArrayIterator([1, 2, 3]);
$iterator = Iterables::map($iterator, fn($v) => $v * 2);
// 2, 4, 6

some(iterable $iterable, callable $predicate)bool

Testuje, zda alespoň jeden prvek iterátoru projde testem implementovaným v $predicate se signaturou function ($value, $key, iterable $iterable): bool.

$iterator = new ArrayIterator([1, 30, 39, 29, 10, 13]);
$isEven = fn($value) => $value % 2 === 0;
$res = Iterables::some($iterator, $isEven); // true

Viz every().

verze: 4.0