Práce s poli

Tato stránka se věnuje třídám Nette\Utils\Arrays, ArrayHash a ArrayList, které se týkají polí.

Instalace:

composer require nette/utils

Arrays

Nette\Utils\Arrays je statická třída obsahující užitečné funkce pro práci s poli. Její obdobou pro iterátory je Nette\Utils\Iterables.

Následující příklady předpokládají vytvořený alias:

use Nette\Utils\Arrays;

associate(array $array, mixed $path): array|\stdClass

Funkce flexibilně transformuje pole $array na asociativní pole nebo objekty podle zadané cesty $path. Cesta může být řetězec nebo pole. Tvoří ji názvy klíčů vstupního pole a operátory jako ‚[]‘, ‚->‘, ‚=‘, a ‚|‘. Vyhazuje Nette\InvalidArgumentException v případě, že cesta je neplatná.

// převod na asociativní pole podle jednoduchého klíče
$arr = [
  ['name' => 'John', 'age' => 11],
  ['name' => 'Mary', 'age' => null],
  // ...
];
$result = Arrays::associate($arr, 'name');
// $result = ['John' => ['name' => 'John', 'age' => 11], 'Mary' => ['name' => 'Mary', 'age' => null]]
// přiřazení hodnot z jednoho klíče k jinému s použitím operátoru =
$result = Arrays::associate($arr, 'name=age'); // nebo ['name', '=', 'age']
// $result = ['John' => 11, 'Mary' => null, ...]
// vytvoření objektu s použitím operátoru ->
$result = Arrays::associate($arr, '->name'); // nebo ['->', 'name']
// $result = (object) ['John' => ['name' => 'John', 'age' => 11], 'Mary' => ['name' => 'Mary', 'age' => null]]
// kombinace klíčů pomocí operátoru |
$result = Arrays::associate($arr, 'name|age'); // nebo ['name', '|', 'age']
// $result: ['John' => ['name' => 'John', 'age' => 11], 'Paul' => ['name' => 'Paul', 'age' => 44]]
// přidání do pole s použitím []
$result = Arrays::associate($arr, 'name[]'); // nebo ['name', '[]']
// $result: ['John' => [['name' => 'John', 'age' => 22], ['name' => 'John', 'age' => 11]]]

contains(array $array, $value)bool

Testuje pole na přítomnost hodnoty. Používá striktní porovnání (===).

Arrays::contains([1, 2, 3], 1);  // true
Arrays::contains(['1', false], 1); // false

every(array $array, callable $predicate)bool

Testuje, zda všechny prvky v poli projdou testem implementovaným v $predicate se signaturou function ($value, $key, array $array): bool.

$array = [1, 30, 39, 29, 10, 13];
$isBelowThreshold = fn($value) => $value < 40;
$res = Arrays::every($array, $isBelowThreshold); // true

Viz some().

filter(array $array, callable $predicate)array

Vrací nové pole obsahující všechny dvojice klíč-hodnota odpovídající zadanému predikátu. Callback má signaturu function ($value, int|string $key, array $array): bool.

Arrays::filter(
	['a' => 1, 'b' => 2, 'c' => 3],
	fn($v) => $v < 3,
);
// ['a' => 1, 'b' => 2]

first(array $array, ?callable $predicate=null, ?callable $else=null)mixed

Vrátí první položku (odpovídající predikátu, je-li zadán). Pokud taková položka neexistuje, vrátí výsledek volání $else nebo null. Parametr $predicate má signaturu function ($value, int|string $key, array $array): bool.

Nezmění vnitřní ukazatel narozdíl od reset(). Parametry $predicate a $else existují od verze 4.0.4.

Arrays::first([1, 2, 3]);          // 1
Arrays::first([1, 2, 3], fn($v) => $v > 2); // 3
Arrays::first([]);             // null
Arrays::first([], else: fn() => false);   // false

Viz last().

firstKey(array $array, ?callable $predicate=null): int|string|null

Vrací klíč první položky (odpovídající predikátu, pokud je uveden) nebo null, pokud taková položka neexistuje. Predikát $predicate má signaturu function ($value, int|string $key, array $array): bool.

Arrays::firstKey([1, 2, 3]);          // 0
Arrays::firstKey([1, 2, 3], fn($v) => $v > 2); // 2
Arrays::firstKey(['a' => 1, 'b' => 2]);    // 'a'
Arrays::firstKey([]);             // null

Viz lastKey().

flatten(array $array, bool $preserveKeys=false)array

Sjednotí víceúrovňové pole do plochého.

$array = Arrays::flatten([1, 2, [3, 4, [5, 6]]]);
// $array = [1, 2, 3, 4, 5, 6];

get(array $array, string|int|array $key, mixed $default=null)mixed

Vrací prvek $array[$key]. Pokud neexistuje, vyhodí buď výjimku Nette\InvalidArgumentException, nebo je-li uveden třetí parametr $default, vrátí ten.

// pokud $array['foo'] neexistuje, vyhodí výjimku
$value = Arrays::get($array, 'foo');

// pokud $array['foo'] neexistuje, vrátí 'bar'
$value = Arrays::get($array, 'foo', 'bar');

Klíčem $key může být i pole.

$array = ['color' => ['favorite' => 'red'], 5];

$value = Arrays::get($array, ['color', 'favorite']);
// vrátí 'red'

getRef(array &$array, string|int|array $key)mixed

Získá referenci na zadaný prvek pole. Pokud prvek neexistuje, bude vytvořen s hodnotou null.

$valueRef = & Arrays::getRef($array, 'foo');
// vrátí referenci na $array['foo']

Stejně jako funkce get() umí pracovat s vícerozměrnými poli.

$value = & Arrays::getRef($array, ['color', 'favorite']);
// vrátí referenci na $array['color']['favorite']

grep(array $array, string $pattern, bool $invert=false)array

Vrátí pouze ty prvky pole, jejichž hodnota odpovídá regulárnímu výrazu $pattern. Pokud $invert je true vrací naopak prvky, které neodpovídají. Chyba při kompilaci nebo zpracování výrazu vyhodí výjimku Nette\RegexpException.

$filteredArray = Arrays::grep($array, '~^\d+$~');
// vrátí pouze prvky pole tvořené číslicemi

insertAfter(array &$array, string|int|null $key, array $inserted)void

Vloží obsah pole $inserted do pole $array hned za prvek s klíčem $key. Pokud $key je null (nebo v poli není), vkládá se na konec.

$array = ['first' => 10, 'second' => 20];
Arrays::insertAfter($array, 'first', ['hello' => 'world']);
// $array = ['first' => 10, 'hello' => 'world', 'second' => 20];

insertBefore(array &$array, string|int|null $key, array $inserted)void

Vloží obsah pole $inserted do pole $array před prvek s klíčem $key. Pokud $key je null (nebo v poli není), vloží se na začátek.

$array = ['first' => 10, 'second' => 20];
Arrays::insertBefore($array, 'first', ['hello' => 'world']);
// $array = ['hello' => 'world', 'first' => 10, 'second' => 20];

invoke(iterable $callbacks, …$args)array

Vyvolá všechny callbacky a vrátí pole výsledků.

$callbacks = [
	'+' => fn($a, $b) => $a + $b,
	'*' => fn($a, $b) => $a * $b,
];

$array = Arrays::invoke($callbacks, 5, 11);
// $array = ['+' => 16, '*' => 55];

invokeMethod(iterable $objects, string $method, …$args)array

Zavolá metodu na každém objektu v poli a vrátí pole výsledků.

$objects = ['a' => $obj1, 'b' => $obj2];

$array = Arrays::invokeMethod($objects, 'foo', 1, 2);
// $array = ['a' => $obj1->foo(1, 2), 'b' => $obj2->foo(1, 2)];

isList(array $array): bool

Ověří, zda-li je pole indexované podle vzestupné řady numerických klíčů od nuly, a.k.a list.

Arrays::isList(['a', 'b', 'c']); // true
Arrays::isList([4 => 1, 2, 3]); // false
Arrays::isList(['a' => 1, 'b' => 2]); // false

last(array $array, ?callable $predicate=null, ?callable $else=null)mixed

Vrátí poslední položku (odpovídající predikátu, je-li zadán). Pokud taková položka neexistuje, vrátí výsledek volání $else nebo null. Parametr $predicate má signaturu function ($value, int|string $key, array $array): bool.

Nezmění vnitřní ukazatel narozdíl od end(). Parametry $predicate a $else existují od verze 4.0.4.

Arrays::last([1, 2, 3]);          // 3
Arrays::last([1, 2, 3], fn($v) => $v < 3); // 2
Arrays::last([]);             // null
Arrays::last([], else: fn() => false);   // false

Viz first().

lastKey(array $array, ?callable $predicate=null): int|string|null

Vrací klíč poslední položky (odpovídající predikátu, pokud je uveden) nebo null, pokud taková položka neexistuje. Predikát $predicate má signaturu function ($value, int|string $key, array $array): bool.

Arrays::lastKey([1, 2, 3]);          // 2
Arrays::lastKey([1, 2, 3], fn($v) => $v < 3); // 1
Arrays::lastKey(['a' => 1, 'b' => 2]);     // 'b'
Arrays::lastKey([]);              // null

Viz firstKey().

map(array $array, callable $transformer)array

Zavolá $transformer na všechny prvky v poli a vrátí pole vrácených hodnot. Callback má signaturu function ($value, $key, array $array): bool.

$array = ['foo', 'bar', 'baz'];
$res = Arrays::map($array, fn($value) => $value . $value);
// $res = ['foofoo', 'barbar', 'bazbaz']

mergeTree(array $array1, array $array2)array

Rekurzivně sloučí dvě pole. Hodí se například ke slučování stromových struktur. Při slučování se řídí stejnými pravidly jako operátor + aplikovaný na pole, tj. k prvnímu poli přidává dvojice klíč/hodnota z druhého pole a v případě kolize klíčů ponechá hodnotu z prvního pole.

$array1 = ['color' => ['favorite' => 'red'], 5];
$array2 = [10, 'color' => ['favorite' => 'green', 'blue']];

$array = Arrays::mergeTree($array1, $array2);
// $array = ['color' => ['favorite' => 'red', 'blue'], 5];

Hodnoty z druhého pole jsou vždy přidány na konec prvního. Jako trošku matoucí se může zdát zmizení hodnoty 10 z druhého pole. Je třeba si uvědomit, že tato hodnota a stejně tak hodnota 5 v poli prvním mají přiřazený stejný numerický klíč 0, proto ve výsledném poli je jen prvek z prvního pole.

normalize(array $array, string $filling=null)array

Normalizuje pole na asociativní pole. Numerické klíče nahradí jejich hodnotami, novou hodnotou bude $filling.

$array = Arrays::normalize([1 => 'first', 'a' => 'second']);
// $array = ['first' => null, 'a' => 'second'];
$array = Arrays::normalize([1 => 'first', 'a' => 'second'], 'foobar');
// $array = ['first' => 'foobar', 'a' => 'second'];

pick(array &$array, string|int $key, mixed $default=null)mixed

Vrátí a odstraní hodnotu prvku z pole. Pokud neexistuje, vyhodí výjimku, nebo vrátí hodnotu $default, pokud je uvedena.

$array = [1 => 'foo', null => 'bar'];
$a = Arrays::pick($array, null);
// $a = 'bar'
$b = Arrays::pick($array, 'not-exists', 'foobar');
// $b = 'foobar'
$c = Arrays::pick($array, 'not-exists');
// throws Nette\InvalidArgumentException

renameKey(array &$array, string|int $oldKey, string|int $newKey)bool

Přejmenuje klíč v poli. Vrací true, pokud byl klíč v poli nalezen.

$array = ['first' => 10, 'second' => 20];
Arrays::renameKey($array, 'first', 'renamed');
// $array = ['renamed' => 10, 'second' => 20];

getKeyOffset(array $array, string|int $key)?int

Vrátí pozici daného klíče v poli. Pozice je číslována od 0. V případě, že klíč nebude nalezen, vrátí funkce null.

$array = ['first' => 10, 'second' => 20];
$position = Arrays::getKeyOffset($array, 'first'); // vrátí 0
$position = Arrays::getKeyOffset($array, 'second'); // vrátí 1
$position = Arrays::getKeyOffset($array, 'not-exists'); // vrátí null

some(array $array, callable $predicate)bool

Testuje, zda alespoň jeden prvek v poli projde testem implementovaným v $predicate se signaturou function ($value, $key, array $array): bool.

$array = [1, 2, 3, 4];
$isEven = fn($value) => $value % 2 === 0;
$res = Arrays::some($array, $isEven); // true

Viz every().

toKey(mixed $key): string|int

Převede hodnotu na klíč pole, což je buď integer, nebo řetězec.

Arrays::toKey('1'); // 1
Arrays::toKey('01'); // '01'

toObject(iterable $array, object $object)object

Zkopíruje prvky pole $array do objektu $object, který poté vrátí.

$obj = new stdClass;
$array = ['foo' => 1, 'bar' => 2];
Arrays::toObject($array, $obj); // nastaví $obj->foo = 1; $obj->bar = 2;

wrap(array $array, string $prefix='', string $suffix='')array

Každou položku v poli přetypuje na řetězec a obalí předponou $prefix a příponou $suffix.

$array = Arrays::wrap(['a' => 'red', 'b' => 'green'], '<<', '>>');
// $array = ['a' => '<<red>>', 'b' => '<<green>>'];

ArrayHash

Objekt Nette\Utils\ArrayHash je potomkem generické třídy stdClass a rozšiřuje jej o schopnost zacházet s ním jako s polem, tedy například přistupovat ke členům přes hranaté závorky:

$hash = new Nette\Utils\ArrayHash;
$hash['foo'] = 123;
$hash->bar = 456; // zároveň funguje i objektový zápis
$hash->foo; // 123

Lze používat funkci count($hash) pro zjištění počtu prvků.

Nad objektem lze iterovat stejně jako v případě pole, a to i s referencí:

foreach ($hash as $key => $value) {
	// ...
}

foreach ($hash as $key => &$value) {
	$value = 'new value';
}

Existující pole můžeme tranformovat na ArrayHash metodou from():

$array = ['foo' => 123, 'bar' => 456];

$hash = Nette\Utils\ArrayHash::from($array);
$hash->foo; // 123
$hash->bar; // 456

Převod je rekurzivní:

$array = ['foo' => 123, 'inner' => ['a' => 'b']];

$hash = Nette\Utils\ArrayHash::from($array);
$hash->inner; // objekt ArrayHash
$hash->inner->a; // 'b'
$hash['inner']['a']; // 'b'

Tomu lze zabránit druhým parametrem:

$hash = Nette\Utils\ArrayHash::from($array, false);
$hash->inner; // pole

Transformace zpátky na pole:

$array = (array) $hash;

ArrayList

Nette\Utils\ArrayList představuje lineární pole, kde indexy jsou pouze celá čísla vzestupně od 0.

$list = new Nette\Utils\ArrayList;
$list[] = 'a';
$list[] = 'b';
$list[] = 'c';
// ArrayList(0 => 'a', 1 => 'b', 2 => 'c')
count($list); // 3

Existující pole můžeme tranformovat na ArrayList metodou from():

$array = ['foo', 'bar'];
$list = Nette\Utils\ArrayList::from($array);

Lze používat funkci count($list) pro zjištění počtu prvků.

Nad objektem lze iterovat stejně jako v případě pole, a to i s referencí:

foreach ($list as $key => $value) {
	// ...
}

foreach ($list as $key => &$value) {
	$value = 'new value';
}

Přístup ke klíčům mimo povolené hodnoty vyhodí výjimku Nette\OutOfRangeException:

echo $list[-1]; // vyhodí Nette\OutOfRangeException
unset($list[30]); // vyhodí Nette\OutOfRangeException

Odstranění klíče způsobí přečíslování prvků:

unset($list[1]);
// ArrayList(0 => 'a', 1 => 'c')

Nový prvek lze přidat na začátek metodou prepend():

$list->prepend('d');
// ArrayList(0 => 'd', 1 => 'a', 2 => 'c')
verze: 4.0 3.x 2.x