Parsování a skládání URL

Třídy Url, UrlImmutable a UrlScript umožňují snadné generování, parsování a manipulaci s URL.

Instalace a požadavky

Url

Třída Nette\Http\Url umožňuje snadno pracovat s URL a jednotlivými jeho komponentami, které zachycuje tento nákres:

scheme user password host  port  path    query fragment
 |   |   |    |   |    |      |    |
/--\  /--\ /------\ /-------\ /--\/----------\ /--------\ /----\
http://john:xyz%2A12@nette.org:8080/en/download?name=param#footer
\______\__________________________/
  |        |
 hostUrl    authority

Generování URL je intuitivní:

use Nette\Http\Url;

$url = new Url;
$url->setScheme('https')
	->setHost('localhost')
	->setPath('/edit')
	->setQueryParameter('foo', 'bar');

echo $url; // 'https://localhost/edit?foo=bar'

Lze také URL naparsovat a dále s ním manipulovat:

$url = new Url(
	'http://john:xyz%2A12@nette.org:8080/en/download?name=param#footer',
);

Pro vrácení nebo změnu jednotlivých komponent URL jsou vám k dispozici tyto metody:

Setter Getter Vrácená hodnota
setScheme(string $scheme) getScheme(): string 'http'
setUser(string $user) getUser(): string 'john'
setPassword(string $password) getPassword(): string 'xyz*12'
setHost(string $host) getHost(): string 'nette.org'
setPort(int $port) getPort(): ?int 8080
  getDefaultPort(): ?int 80
setPath(string $path) getPath(): string '/en/download'
setQuery(string|array $query) getQuery(): string 'name=param'
setFragment(string $fragment) getFragment(): string 'footer'
  getAuthority(): string 'nette.org:8080'
  getHostUrl(): string 'http://nette.org:8080'
  getAbsoluteUrl(): string celá URL

Upozornění: Když pracujete s URL, které je získáno z HTTP requestu, mějte na paměti, že nebude obsahovat fragment, protože prohlížeč jej neodesílá na server.

Můžeme pracovat i s jednotlivými query parametry pomocí:

Setter Getter
setQuery(string|array $query) getQueryParameters(): array
setQueryParameter(string $name, $val) getQueryParameter(string $name)

Metoda getDomain(int $level = 2) vrací pravou či levou část hostitele. Takto funguje, pokud host je www.nette.org:

getDomain(1) 'org'
getDomain(2) 'nette.org'
getDomain(3) 'www.nette.org'
getDomain(0) 'www.nette.org'
getDomain(-1) 'www.nette'
getDomain(-2) 'www'
getDomain(-3) ''

Třída Url implementuje rozhraní JsonSerializable a má metodu __toString(), takže objekt lze vypsat nebo použít v datech předávaných do json_encode().

echo $url;
echo json_encode([$url]);

Metoda isEqual(string|Url $anotherUrl): bool ověří, zda jsou dvě URL shodné.

$url->isEqual('https://nette.org');

UrlImmutable

Třída Nette\Http\UrlImmutable je immutable (neměnnou) alternativou třídy Url (podobně jako je v PHP DateTimeImmutable neměnnou alternativou DateTime). Místo setterů má tzv. withery, které objekt nemění, ale vracejí nové instance s upravenou hodnotou:

use Nette\Http\UrlImmutable;

$url = new UrlImmutable(
	'http://john:xyz%2A12@nette.org:8080/en/download?name=param#footer',
);

$newUrl = $url
	->withUser('')
	->withPassword('')
	->withPath('/cs/');

echo $newUrl; // 'http://nette.org:8080/cs/?name=param#footer'

Pro vrácení nebo změnu jednotlivých komponent URL slouží metody:

Wither Getter Vrácená hodnota
withScheme(string $scheme) getScheme(): string 'http'
withUser(string $user) getUser(): string 'john'
withPassword(string $password) getPassword(): string 'xyz*12'
withHost(string $host) getHost(): string 'nette.org'
withPort(int $port) getPort(): ?int 8080
  getDefaultPort(): ?int 80
withPath(string $path) getPath(): string '/en/download'
withQuery(string|array $query) getQuery(): string 'name=param'
withFragment(string $fragment) getFragment(): string 'footer'
  getAuthority(): string 'nette.org:8080'
  getHostUrl(): string 'http://nette.org:8080'
  getAbsoluteUrl(): string celá URL

Můžeme pracovat i s jednotlivými query parametry pomocí:

Wither Getter
withQuery(string|array $query) getQueryParameters(): array
withQueryParameter(string $name, $val) getQueryParameter(string $name)

Metoda getDomain(int $level = 2) funguje stejně, jako její jmenovkyně ze třídy Url. Metoda withoutUserInfo() odstraňuje user a password.

Třída UrlImmutable implementuje rozhraní JsonSerializable a má metodu __toString(), takže objekt lze vypsat nebo použít v datech předávaných do json_encode().

echo $url;
echo json_encode([$url]);

Metoda isEqual(string|Url $anotherUrl): bool ověří, zda jsou dvě URL shodné.

UrlScript

Třída Nette\Http\UrlScript je potomkem UrlImmutable a navíc rozlišuje tyto další logické části URL:

   baseUrl  basePath relativePath relativeUrl
    |     |    |        |
/---------------/-----\/--------\---------------------------\
http://nette.org/admin/script.php/pathinfo/?name=param#footer
        \_______________/\________/
            |       |
         scriptPath    pathInfo

Pro vrácení částí URL jsou k dispozici metody:

Getter Vrácená hodnota
getScriptPath(): string '/admin/script.php'
getBasePath(): string '/admin/'
getBaseUrl(): string 'http://nette.org/admin/'
getRelativePath(): string 'script.php'
getRelativeUrl(): string 'script.php/pathinfo/?name=param#footer'
getPathInfo(): string '/pathinfo/'

Objekty UrlScript přímo nevytváříme, ale vrací jej metoda Nette\Http\Request::getUrl().

verze: 4.0 3.x 2.x