Práce s poli

Arrays

Nette\Utils\Arrays je statická třída obsahující užitečné funkce pro práci s poli.

Následující příklady předpokládají vytvořený alias:

use Nette\Utils\Arrays;

get(array $array, string|int|array $key, mixed $default=null): mixed

Vrací prvek $array[$key]. Pokud neexistuje, vyhodí buď výjimku Nette\InvalidArgumentException, nebo je-li uveden třetí parametr $default, vrátí ten.

// pokud $array['foo'] neexistuje, vyhodí výjimku
$value = Arrays::get($array, 'foo');

// pokud $array['foo'] neexistuje, vrátí 'bar'
$value = Arrays::get($array, 'foo', 'bar');

Klíčem $key může být i pole.

$array = ['color' => ['favorite' => 'red'], 5];

$value = Arrays::get($array, ['color', 'favorite']);
// vrátí 'red'

getRef(array &$array, string|int|array $key): mixed

Získá referenci na zadaný prvek pole. Pokud prvek neexistuje, bude vytvořen s hodnotou null.

$valueRef = & Arrays::getRef($array, 'foo');
// vrátí referenci na $array['foo']

Stejně jako funkce get() umí pracovat s vícerozměrnými poli.

$value = & Arrays::getRef($array, ['color', 'favorite']);
// vrátí referenci na $array['color']['favorite']

grep(array $array, string $pattern, int $flags=null): array

Vrátí pouze ty prvky pole, jejichž hodnota odpovídá regulárnímu výrazu $pattern. Chyba při kompilaci nebo zpracování výrazu vyhodí výjimku Nette\RegexpException.

$filteredArray = Arrays::grep($array, '~^\d+$~');
// vrátí pouze prvky pole tvořené číslicemi

Jako příznak $flags můžeme uvést konstantu PREG_GREP_INVERT, což invertuje výběr.

searchKey(array $array, string|int $key): int

Vrátí pozici daného klíče v poli. Pozice je číslována od 0. V případě, že klíč nebude nalezen, vrátí funkce false.

$array = ['first' => 10, 'second' => 20];
$position = Arrays::searchKey($array, 'first'); // vrátí 0

Od verze 3 bude vracet null místo false.

insertAfter(array &$array, string|int $key, array $inserted): void

Vloží obsah pole $inserted do pole $array hned za prvek s klíčem $key. Pokud klíč v poli není, vkládá se na konec.

$array = ['first' => 10, 'second' => 20];
Arrays::insertAfter($array, 'first', ['hello' => 'world']);
// $array = ['first' => 10, 'hello' => 'world', 'second' => 20];

insertBefore(array &$array, string|int $key, array $inserted): void

Vloží obsah pole $inserted do pole $array před prvek s klíčem $key. Pokud klíč v poli není, vkládá se na začátek.

$array = ['first' => 10, 'second' => 20];
Arrays::insertBefore($array, 'first', ['hello' => 'world']);
// $array = ['hello' => 'world', 'first' => 10, 'second' => 20];

mergeTree(array $array1, array $array2): array

Rekurzivně sloučí dvě pole. Hodí se např. ke slučování stromových struktur. Při slučování se řídí stejnými pravidly jako operátor + aplikovaný na pole, tj. k prvnímu poli přidává dvojice klíč/hodnota z druhého pole a v případě kolize klíčů ponechá hodnotu z prvního pole.

$array1 = ['color' => ['favorite' => 'red'], 5];
$array2 = [10, 'color' => ['favorite' => 'green', 'blue']];

$array = Arrays::mergeTree($array1, $array2);
// $array = ['color' => ['favorite' => 'red', 'blue'], 5];

Hodnoty z druhého pole jsou vždy přidány na konec prvního. Jako trošku matoucí se může zdát zmizení hodnoty 10 z druhého pole. Je třeba si uvědomit, že tato hodnota a stejně tak hodnota 5 v poli prvním mají přiřazený stejný numerický klíč 0, proto ve výsledném poli je jen prvek z prvního pole.

renameKey(array &$array, string|int $oldKey, string|int $newKey): void

Přejmenuje klíč v poli.

$array = ['first' => 10, 'second' => 20];
Arrays::renameKey($array, 'first', 'renamed');
// $array = ['renamed' => 10, 'second' => 20];

flatten(array $array, bool $preserveKeys=false): array

Sjednotí víceúrovňové pole do plochého.

$array = Arrays::flatten([
	2 => ['a', ['b']],
	4 => ['c', 'd'],
	'e',
]);
// $array = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'];

isList(array $array): bool

Ověří, zda-li je pole indexované podle vzestupné řady numerických klíčů od nuly, a.k.a list.

Arrays::isList(['a', 'b', 'c'])); // true
Arrays::isList([4 => 1, 2, 3])); // false
Arrays::isList(['a' => 1, 'b' => 2])); // false

normalize(array $arr, string $filling=null): array

Nahradí numerické klíče v poli za hodnotu v proměnné $filling.

$array = Arrays::normalize(['first', 'a' => 'second']);
// $array = ['first' => null, 'a' => 'second'];
$array = Arrays::normalize(['first', 'a' => 'second'], 'foobar');
// $array = ['first' => 'foobar', 'a' => 'second'];

pick(array &$arr, string|int $key, mixed $default=null): mixed

Vrátí hodnotu prvku v poli, pokud neexistuje vyhazuje výjimku nebo vrací vyplněnou hodnotu v $default.

$array = [1 => 'foo', null => 'bar'];
$a = Arrays::pick($array, null);
// $a = 'bar'
$b = Arrays::pick($array, 'not-exists', 'foobar');
// $b = 'foobar'
$c = Arrays::pick($array, 'not-exists');
// throws Nette\InvalidArgumentException

some(array $arr, callable $callback): bool

Otestuje, zda-li nějaký prvek v poli odpovídá podmínce v $callback, která má signaturu function ($value, $key, array $arr): bool.

$array = ['foo', 'bar', 'baz'];
// have some bar???
$res = Arrays::some($array, function ($value) { return $value === 'bar'; });
// $res = true

every(array $arr, callable $callback): bool

Otestuje, zda-li všechny prvky v poli odpovídají podmínce v $callback, která má signaturu function ($value, $key, array $arr): bool.

$array = ['foo', 'bar', 'baz'];
// have only bar???
$res = Arrays::every($array, function ($value) { return $value === 'bar'; });
// $res = false

map(array $arr, callable $callback): array

Aplikuje $callback na všechny prvky v poli a vrátí pole s vrácenými hodnotami, která má signaturu function ($value, $key, array $arr): bool.

$array = ['foo', 'bar', 'baz'];
$res = Arrays::map($array, function ($value) { return $value . $value; });
// $res = ['foofoo', 'barbar', 'bazbaz']

ArrayHash

Objekt Nette\Utils\ArrayHash je potomkem anonymního objektu stdClass a rozšiřuje jej o schopnost zacházet s ním jako s polem, tedy například přistupovat ke členům přes hranaté závorky:

$hash = new Nette\Utils\ArrayHash;
$hash['foo'] = 123;
$hash->bar = 456; // zároveň funguje i objektový zápis
echo $hash->foo; // 123

Lze používat funkci count() a nad objektem iterovat, stejně jako v případě pole:

echo count($hash); // 2

foreach ($hash as $key => $value) ...

Existující pole můžeme tranformovat na ArrayHash metodou from():

$array = ['foo' => 123, 'bar' => 456, 'inner' => ['a' => 'b']];

$hash = Nette\Utils\ArrayHash::from($array);
echo $hash->foo; // 123
echo $hash->inner; // ArrayHash('a' => 'b')
echo $hash->inner->a; // 'b'
echo $hash['inner']['a']; // 'b'

Převod je rekurzivní, čemuž lze zabránit druhým parametrem:

$hash = Nette\Utils\ArrayHash::from($array, false);
echo $hash->inner; // pole ['a' => 'b']

ArrayList

Nette\Utils\ArrayList představuje lineární pole, kde indexy jsou pouze celá čísla vzestupně od 0.

$list = new Nette\Utils\ArrayList;
$list[] = 'a';
$list[] = 'b';
$list[] = 'c';
// ArrayList(0 => 'a', 1 => 'b', 2 => 'c')
echo count($list); // 3

Nad objektem lze iterovat nebo volat count(), stejně jako v případě pole.

Přístup ke klíčům mimo povolené hodnoty vyhodí výjimku Nette\OutOfRangeException:

echo $list[-1]; // vyhodí Nette\OutOfRangeException
unset($list[30]); // vyhodí Nette\OutOfRangeException

Odstranění klíče způsobí přečíslování prvků:

// ArrayList(0 => 'a', 1 => 'c')
unset($list[1]);

Nový prvek lze přidat na začátek metodou prepend():

$list->prepend('d');
// ArrayList(0 => 'd', 1 => 'a', 2 => 'c')