You are browsing the unmaintained documentation for old Nette 2.1. See documentation for current Nette.

Práce s poli

Tato stránka se věnuje třídám Nette\Utils\Arrays, ArrayHash a ArrayList, které se týkají polí.

Instalace:

composer require nette/utils

Arrays

Nette\Utils\Arrays je statická třída obsahující užitečné funkce pro práci s poli.

Následující příklady předpokládají vytvořený alias:

use Nette\Utils\Arrays;

flatten(array $array, bool $preserveKeys=FALSE)array

Sjednotí víceúrovňové pole do plochého.

$array = Arrays::flatten(array(1, 2, array(3, 4, array(5, 6))));
// $array = array(1, 2, 3, 4, 5, 6);

get(array $array, string|int|array $key, mixed $default=NULL)mixed

Vrací prvek $array[$key]. Pokud neexistuje, vyhodí buď výjimku Nette\InvalidArgumentException, nebo je-li uveden třetí parametr $default, vrátí ten.

// pokud $array['foo'] neexistuje, vyhodí výjimku
$value = Arrays::get($array, 'foo');

// pokud $array['foo'] neexistuje, vrátí 'bar'
$value = Arrays::get($array, 'foo', 'bar');

Klíčem $key může být i pole.

$array = array('color' => array('favorite' => 'red'), 5);

$value = Arrays::get($array, array('color', 'favorite'));
// vrátí 'red'

getRef(array &$array, string|int|array $key)mixed

Získá referenci na zadaný prvek pole. Pokud prvek neexistuje, bude vytvořen s hodnotou NULL.

$valueRef = & Arrays::getRef($array, 'foo');
// vrátí referenci na $array['foo']

Stejně jako funkce get() umí pracovat s vícerozměrnými poli.

$value = & Arrays::getRef($array, array('color', 'favorite'));
// vrátí referenci na $array['color']['favorite']

grep(array $array, string $pattern, int $flags=NULL)array

Vrátí pouze ty prvky pole, jejichž hodnota odpovídá regulárnímu výrazu $pattern. Chyba při kompilaci nebo zpracování výrazu vyhodí výjimku Nette\RegexpException.

$filteredArray = Arrays::grep($array, '~^\d+$~');
// vrátí pouze prvky pole tvořené číslicemi

Jako příznak $flags můžeme uvést konstantu PREG_GREP_INVERT, což invertuje výběr.

insertAfter(array &$array, string|int $key, array $inserted)void

Vloží obsah pole $inserted do pole $array hned za prvek s klíčem $key. Pokud klíč v poli není, vkládá se na konec.

$array = array('first' => 10, 'second' => 20);
Arrays::insertAfter($array, 'first', array('hello' => 'world'));
// $array = array('first' => 10, 'hello' => 'world', 'second' => 20);

insertBefore(array &$array, string|int $key, array $inserted)void

Vloží obsah pole $inserted do pole $array před prvek s klíčem $key. Pokud klíč v poli není, vloží se na začátek.

$array = array('first' => 10, 'second' => 20);
Arrays::insertBefore($array, 'first', array('hello' => 'world'));
// $array = array('hello' => 'world', 'first' => 10, 'second' => 20);

mergeTree(array $array1, array $array2)array

Rekurzivně sloučí dvě pole. Hodí se například ke slučování stromových struktur. Při slučování se řídí stejnými pravidly jako operátor + aplikovaný na pole, tj. k prvnímu poli přidává dvojice klíč/hodnota z druhého pole a v případě kolize klíčů ponechá hodnotu z prvního pole.

$array1 = array('color' => array('favorite' => 'red'), 5);
$array2 = array(10, 'color' => array('favorite' => 'green', 'blue'));

$array = Arrays::mergeTree($array1, $array2);
// $array = array('color' => array('favorite' => 'red', 'blue'), 5);

Hodnoty z druhého pole jsou vždy přidány na konec prvního. Jako trošku matoucí se může zdát zmizení hodnoty 10 z druhého pole. Je třeba si uvědomit, že tato hodnota a stejně tak hodnota 5 v poli prvním mají přiřazený stejný numerický klíč 0, proto ve výsledném poli je jen prvek z prvního pole.

renameKey(array &$array, string|int $oldKey, string|int $newKey)void

Přejmenuje klíč v poli.

$array = array('first' => 10, 'second' => 20);
Arrays::renameKey($array, 'first', 'renamed');
// $array = array('renamed' => 10, 'second' => 20);

searchKey(array $array, string|int $key)

Vrátí pozici daného klíče v poli. Pozice je číslována od 0. V případě, že klíč nebude nalezen, vrátí funkce FALSE.

$array = array('first' => 10, 'second' => 20);
$position = Arrays::searchKey($array, 'first'); // vrátí 0

ArrayHash

Objekt Nette\Utils\ArrayHash je potomkem generické třídy stdClass a rozšiřuje jej o schopnost zacházet s ním jako s polem, tedy například přistupovat ke členům přes hranaté závorky:

$hash = new Nette\Utils\ArrayHash;
$hash['foo'] = 123;
$hash->bar = 456; // zároveň funguje i objektový zápis
$hash->foo; // 123

Lze používat funkci count() a nad objektem iterovat, stejně jako v případě pole:

count($hash); // 2

foreach ($hash as $key => $value) ...

Existující pole můžeme tranformovat na ArrayHash metodou from():

$array = array('foo' => 123, 'bar' => 456);

$hash = Nette\Utils\ArrayHash::from($array);
$hash->foo; // 123
$hash->bar; // 456

Převod je rekurzivní:

$array = array('foo' => 123, 'inner' => array('a' => 'b'));

$hash = Nette\Utils\ArrayHash::from($array);
$hash->inner; // objekt ArrayHash
$hash->inner->a; // 'b'
$hash['inner']['a']; // 'b'

Tomu lze zabránit druhým parametrem:

$hash = Nette\Utils\ArrayHash::from($array, FALSE);
$hash->inner; // pole

Transformace zpátky na pole:

$array = (array) $hash;

ArrayList

Nette\Utils\ArrayList představuje lineární pole, kde indexy jsou pouze celá čísla vzestupně od 0.

$list = new Nette\Utils\ArrayList;
$list[] = 'a';
$list[] = 'b';
$list[] = 'c';
// ArrayList(0 => 'a', 1 => 'b', 2 => 'c')
count($list); // 3

Nad objektem lze iterovat nebo volat count(), stejně jako v případě pole.

Přístup ke klíčům mimo povolené hodnoty vyhodí výjimku Nette\OutOfRangeException:

echo $list[-1]; // vyhodí Nette\OutOfRangeException
unset($list[30]); // vyhodí Nette\OutOfRangeException

Odstranění klíče způsobí přečíslování prvků:

unset($list[1]);
// ArrayList(0 => 'a', 1 => 'c')

Související články na blogu