Λειτουργίες NEON

Η NEON είναι μια φιλική προς τον άνθρωπο γλώσσα σειριοποίησης δεδομένων. Χρησιμοποιείται στο Nette για αρχεία ρυθμίσεων. Nette\Neon\Neon είναι μια στατική κλάση για την εργασία με τη NEON.

Γνωρίστε τη μορφή NEON και δοκιμάστε την.

Τα ακόλουθα παραδείγματα χρησιμοποιούν αυτά τα ψευδώνυμα:

use Nette\Neon\Neon;

Εγκατάσταση

Κατεβάστε και εγκαταστήστε το πακέτο χρησιμοποιώντας το Composer:

composer require nette/neon

Μπορείτε να ελέγξετε για συντακτικά σφάλματα στα αρχεία *.neon χρησιμοποιώντας την εντολή neon-lint της κονσόλας:

vendor/bin/neon-lint <path>

encode(mixed $value, bool $blockMode=false, string $indentation="\t")string

Επιστρέφει το $value σε NEON. Ως παράμετρος $blockMode μπορείτε να περάσετε την true, η οποία θα δημιουργήσει έξοδο πολλαπλών γραμμών. Η παράμετρος $indentation καθορίζει τους χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται για την εσοχή (προεπιλογή είναι το tab).

Neon::encode($value); // Επιστρέφει την τιμή $value μετατραπείσα σε NEON
Neon::encode($value, true); // Επιστρέφει την τιμή $value μετατραπείσα σε πολυγραμμικό NEON

Η μέθοδος encode() πετάει το Nette\Neon\Exception σε περίπτωση σφάλματος.

try {
	$neon = Neon::encode($value);
} catch (Nette\Neon\Exception $e) {
	// Χειρισμός εξαιρέσεων
}

decode(string $neon): mixed

Μετατρέπει το δεδομένο NEON σε τιμή PHP.

Επιστρέφει κλιμάκια, πίνακες, ημερομηνία ως αντικείμενα DateTimeImmutable και οντότητες ως αντικείμενα Nette\Neon\Entity.

Neon::decode('hello: world'); // Επιστρέφει έναν πίνακα ['hello' => 'world']

Η μέθοδος decode() πετάει Nette\Neon\Exception σε περίπτωση σφάλματος.

try {
	$value = Neon::decode($neon);
} catch (Nette\Neon\Exception $e) {
	// Χειρισμός εξαιρέσεων
}

decodeFile(string $file)mixed

Μετατρέπει τα περιεχόμενα του αρχείου από NEON σε PHP και αφαιρεί τυχόν BOM.

Neon::decodeFile('config.neon');

Η μέθοδος decodeFile() εκπέμπει Nette\Neon\Exception σε περίπτωση σφάλματος.

έκδοση: 3.4