Στατικές κλάσεις

Το StaticClass χρησιμοποιείται για να δηλώσει στατικές κλάσεις.

Εγκατάσταση:

composer require nette/utils

μπορούν να επισημανθούν με το χαρακτηριστικό Nette\StaticClass:

class Strings
{
	use Nette\StaticClass;
}
έκδοση: 4.0