Funkcije iteratorja

Nette\Utils\Iterables je statični razred s funkcijami za delo z iteratorji. Njegova ustreznica za polja je Nette\Utils\Arrays.

Namestitev:

composer require nette/utils

Vsi primeri predvidevajo vzpostavitev vzdevka:

use Nette\Utils\Iterables;

contains(iterable $iterable, $value)bool

Preizkusi prisotnost vrednosti v iteratorju. Uporablja strogo primerjavo (===).

Iterables::contains(new ArrayIterator([1, 2, 3]), 1);  // true
Iterables::contains(new ArrayIterator([1, 2, 3]), '1'); // false

containsKey(iterable $iterable, $value)bool

Preizkusi prisotnost ključa v iteratorju. Uporablja strogo primerjavo (===).

Iterables::containsKey(new ArrayIterator([1, 2, 3]), 0); // true
Iterables::containsKey(new ArrayIterator([1, 2, 3]), 4); // false

every(iterable $iterable, callable $predicate)bool

Preizkusi, ali vsi elementi iteratorja prestanejo test, implementiran v $predicate s podpisom function ($value, $key, iterable $iterable): bool.

$iterator = new ArrayIterator([1, 30, 39, 29, 10, 13]);
$isBelowThreshold = fn($value) => $value < 40;
$res = Iterables::every($iterator, $isBelowThreshold); // true

Glej some().

filter(iterable $iterable, callable $predicate): Generator

Iterator, ki filtrira elemente v skladu s predikatom. Predikat ima podpis function ($value, $key, iterable $iterable): bool. Ohranja prvotne ključe.

$iterator = new ArrayIterator([1, 2, 3]);
$iterator = Iterables::filter($iterator, fn($v) => $v < 3);
// 1, 2

first(iterable $iterable, ?callable $predicate=null, ?callable $else=null)mixed

Vrne prvi element (ki ustreza predikatu, če je določen). Če takega elementa ni, vrne rezultat klica $else ali nič. Parameter $predicate ima podpis function ($value, $key, iterable $iterable): bool.

Iterables::first(new ArrayIterator([1, 2, 3]));          // 1
Iterables::first(new ArrayIterator([1, 2, 3]), fn($v) => $v > 2); // 3
Iterables::first(new ArrayIterator([]));             // null
Iterables::first(new ArrayIterator([]), else: fn() => false);   // false

firstKey(iterable $iterable, ?callable $predicate=null, ?callable $else=null)mixed

Vrne ključ prvega elementa (ki ustreza predikatu, če je določen). Če takega elementa ni, vrne rezultat klica $else ali nič. Predikat ima podpis function ($value, $key, iterable $iterable): bool.

Iterables::firstKey(new ArrayIterator([1, 2, 3]));          // 0
Iterables::firstKey(new ArrayIterator([1, 2, 3]), fn($v) => $v > 2); // 2
Iterables::firstKey(new ArrayIterator(['a' => 1, 'b' => 2]));    // 'a'
Iterables::firstKey(new ArrayIterator([]));             // null

map(iterable $iterable, callable $transformer)array

Iterator, ki preoblikuje vrednosti s klicem $transformer. Ima podpis function ($value, $key, iterable $iterable): bool. Ohrani prvotne ključe.

$iterator = new ArrayIterator([1, 2, 3]);
$iterator = Iterables::map($iterator, fn($v) => $v * 2);
// 2, 4, 6

some(iterable $iterable, callable $predicate)bool

Preizkusi, ali vsaj en element iteratorja izpolnjuje test, implementiran v $predicate s podpisom function ($value, $key, iterable $iterable): bool.

$iterator = new ArrayIterator([1, 30, 39, 29, 10, 13]);
$isEven = fn($value) => $value % 2 === 0;
$res = Iterables::some($iterator, $isEven); // true

Glej every().

različica: 4.0