Удостоверяване на потребителя

Малко или много значимите уеб приложения се нуждаят от механизъм за влизане на потребителите в системата или за проверка на техните привилегии. В тази глава ще говорим за:

  • влизане и излизане на потребителя
  • автентификатори и оторизатори на потребители

Монтаж и изисквания

В примерите ще използваме обект от клас Nette\Security\User, който представлява текущия потребител и който получавате, като го предавате с помощта на инжектиране на зависимости. В презентаторите просто се обадете на $user = $this->getUser().

Удостоверяване

Удостоверяването се отнася до входа на потребителя – процесът, при който се проверява самоличността на потребителя. Потребителят обикновено се идентифицира с потребителско име и парола. Проверката се извършва от т.нар. автентификатор. Ако входът е неуспешен, Nette\Security\AuthenticationException се отхвърля.

try {
	$user->login($username, $password);
} catch (Nette\Security\AuthenticationException $e) {
	$this->flashMessage('The username or password you entered is incorrect.');
}

Ето как да излезете от системата:

$user->logout();

И проверете дали потребителят е влязъл в системата:

echo $user->isLoggedIn() ? 'yes' : 'no';

Просто, нали? А всички аспекти на сигурността се обработват от Nette за вас.

В Presenter можете да проверявате влизането в системата в метода startup() и да пренасочвате невключен потребител към страницата за влизане.

protected function startup()
{
	parent::startup();
	if (!$this->getUser()->isLoggedIn()) {
		$this->redirect('Sign:in');
	}
}

Продължителност

Срокът на валидност на потребителското име изтича едновременно с изтичането на срока на валидност на хранилището, което обикновено е сесия (вж. задаване на срок на валидност на сесията ). Възможно е обаче да се зададе и по-кратък период от време, след който потребителят да излезе от системата. Това се прави с помощта на метода setExpiration(), който се извиква преди login(). Предоставя като параметър низ с относителното време:

// срокът за влизане изтича след 30 минути неактивност
$user->setExpiration('30 minutes');

// отмяна на зададената дата на изтичане
$user->setExpiration(null);

Методът $user->getLogoutReason() определя дали потребителят е излязъл от системата, тъй като е изтекъл интервалът от време. Той връща или константата Nette\Security\UserStorage::LogoutInactivity, ако времето е изтекло, или UserStorage::LogoutManual, ако е извикан методът logout().

Автентификатор

Това е обект, който проверява данните за вход, т.е. обикновено име и парола. Тривиална реализация е класът Nette\Security\SimpleAuthenticator, който може да бъде дефиниран в конфигурацията:

security:
	users:
		# name: password
		johndoe: secret123
		kathy: evenmoresecretpassword

Това решение е по-подходящо за целите на тестването. Ще ви покажем как да създадете автентификатор, който ще проверява идентификационните данни спрямо таблица от базата данни.

Автентификаторът е обект, който имплементира интерфейса Nette\Security\Authenticator с метода authenticate(). Задачата му е или да върне така наречения идентификатор, или да хвърли изключение Nette\Security\AuthenticationException. Можете също така да посочите код за грешка Authenticator::IdentityNotFound или Authenticator::InvalidCredential.

use Nette;
use Nette\Security\SimpleIdentity;

class MyAuthenticator implements Nette\Security\Authenticator
{
	public function __construct(
		private Nette\Database\Explorer $database,
		private Nette\Security\Passwords $passwords,
	) {
	}

	public function authenticate(string $username, string $password): SimpleIdentity
	{
		$row = $this->database->table('users')
			->where('username', $username)
			->fetch();

		if (!$row) {
			throw new Nette\Security\AuthenticationException('User not found.');
		}

		if (!$this->passwords->verify($password, $row->password)) {
			throw new Nette\Security\AuthenticationException('Invalid password.');
		}

		return new SimpleIdentity(
			$row->id,
			$row->role, // или массив ролей
			['name' => $row->username],
		);
	}
}

Класът MyAuthenticator комуникира с базата данни чрез Nette Database Explorer и работи с таблицата users, където колоната username съдържа потребителското име за вход, а колоната password – хеш. След като провери потребителското име и паролата, тя връща ID с идентификатора на потребителя, ролята (колона role в таблицата), която ще споменем по-късно, и масив с допълнителни данни (в нашия случай потребителското име).

Ще добавим автентификатора към конфигурацията като услуга на контейнер DI:

services:
	- MyAuthenticator

$onLoggedIn, $onLoggedOut Събития

Обектът Nette\Security\User има събития $onLoggedIn и $onLoggedOut, така че можете да добавите обратни извиквания, които се задействат след успешно влизане или след излизане на потребителя.

$user->onLoggedIn[] = function () {
	// потребителят току-що е влязъл в системата
};

Идентичност

Идентичността е набор от информация за потребителя, която се връща от удостоверителя и която след това се съхранява в сесия и се извлича с помощта на $user->getIdentity(). По този начин можем да извличаме идентификатора, ролите и други потребителски данни, както сме ги предали в автентификатора:

$user->getIdentity()->getId();
// съкращението $user->getId() също работи;

$user->getIdentity()->getRoles();

// данните на потребителя могат да бъдат достъпни като свойство
// името, което сме предали на MyAuthenticator
$user->getIdentity()->name;

Важно е да се отбележи, че когато потребителят се отпише, използвайки $user->logout(), личността не се изтрива и все още е налична. Следователно, ако идентичността съществува, тя сама по себе си не гарантира, че потребителят също е влязъл в системата. Ако искаме изрично да премахнем идентификатора, излизаме от системата, като използваме logout(true).

Благодарение на това все още можете да идентифицирате кой потребител е на компютъра и например да показвате персонализирани оферти в онлайн магазина, но можете да показвате личните му данни само след като е влязъл в системата.

Identity е обект, който имплементира интерфейса Nette\Security\IIdentity, като имплементацията по подразбиране е Nette\Security\SimpleIdentity. Както беше споменато по-горе, идентичността се съхранява в сесия, така че ако например променим ролята на някой влязъл в системата потребител, старите данни ще се съхраняват в идентичността, докато той не влезе отново.

Съхраняване на данни за влязъл в системата потребител

Двете основни части от информацията за даден потребител, т.е. дали е влязъл в системата и неговата самоличност, обикновено се съхраняват в сесия. Което може да бъде променено. Обектът, който реализира интерфейса Nette\Security\UserStorage, отговаря за съхраняването на тази информация. Съществуват две стандартни реализации, като първата предава данните в сесия, а втората – в бисквитка. Това са класовете Nette\Bridges\SecurityHttp\SessionStorage и CookieStorage. Изборът и конфигурирането на хранилището в конфигурацията за сигурност › удостоверяване е много лесно.

Можете също така да контролирате как точно ще се съхранява (спиране) и възстановява (събуждане) удостоверяването на автентичността. Всичко, от което се нуждаете, е автентификаторът да имплементира интерфейса Nette\Security\IdentityHandler. Той има два метода: sleepIdentity() се извиква преди записването на ID в хранилището, а wakeupIdentity() се извиква след прочитането на ID. Тези методи могат да променят съдържанието на идентификатора или да го заменят с нов обект, който се връща. Методът wakeupIdentity() може дори да върне null, с което потребителят да излезе от системата.

Като пример показваме решение на често срещан проблем за това как да се актуализират ролите на идентификаторите веднага след възстановяване от сесия. В метода wakeupIdentity() се предават текущите роли на идентификатора, например от базата данни:

final class Authenticator implements
	Nette\Security\Authenticator, Nette\Security\IdentityHandler
{
	public function sleepIdentity(IIdentity $identity): IIdentity
	{
		// тук можете да промените идентификатора, преди да го съхраните след влизане в системата,
		// но сега нямаме нужда от него
		return $identity;
	}

	public function wakeupIdentity(IIdentity $identity): ?IIdentity
	{
		// актуализиране на ролите в идентичността
		$userId = $identity->getId();
		$identity->setRoles($this->facade->getUserRoles($userId));
		return $identity;
	}

Сега се връщаме към съхранението, базирано на бисквитки. Тя ни позволява да създадем сайт, в който потребителите могат да влизат, без да се налага да използват сесия. Следователно не е необходимо да се записва на диска. В края на краищата така работи сайтът, който четете в момента, включително форумът. В този случай внедряването на IdentityHandler е необходимост. В “бисквитката” ще съхраняваме само произволен символ, представляващ влезлия в системата потребител.

Затова първо ще зададем желаното хранилище в конфигурацията с security › authentication › storage: cookie.

Ще добавим към базата данни колона authtoken, в която всеки потребител ще има напълно случаен, уникален и неразгадаем низ с достатъчна дължина (поне 13 символа). Хранилището CookieStorage съхранява само стойността $identity->getId() в “бисквитката”, така че в метода sleepIdentity() ще заменим оригиналната самоличност с прокси с authtoken в ID, а в метода wakeupIdentity(), обратно, ще възстановим цялата самоличност от базата данни чрез автокент:

final class Authenticator implements
	Nette\Security\Authenticator, Nette\Security\IdentityHandler
{
	public function authenticate(string $username, string $password): SimpleIdentity
	{
		$row = $this->db->fetch('SELECT * FROM user WHERE username = ?', $username);
		// проверка за парола
		...
		// връщане на идентификатор с всички данни от базата данни
		return new SimpleIdentity($row->id, null, (array) $row);
	}

	public function sleepIdentity(IIdentity $identity): SimpleIdentity
	{
		// връщаме идентификатора на проксито, където идентификаторът е автотекст
		return new SimpleIdentity($identity->authtoken);
	}

	public function wakeupIdentity(IIdentity $identity): ?SimpleIdentity
	{
		// заменете идентификатора на проксито с пълния идентификатор, както в authenticate()
		$row = $this->db->fetch('SELECT * FROM user WHERE authtoken = ?', $identity->getId());
		return $row
			? new SimpleIdentity($row->id, null, (array) $row)
			: null;
	}
}

Множество независими удостоверявания

Възможно е в рамките на един сайт и една сесия да има едновременно няколко независими регистрирани потребители. Например, ако искаме да имаме отделно удостоверяване за frontend и backend, просто създаваме уникално пространство от имена на сесии за всяко от тях:

$user->getStorage()->setNamespace('backend');

Не трябва да се забравя, че тя трябва да бъде зададена във всички места, принадлежащи към един и същ сегмент. Когато използваме презентатори, ще зададем пространството от имена в общ предшественик – обикновено BasePresenter. За тази цел ще разширим метода checkRequirements():

public function checkRequirements($element): void
{
	$this->getUser()->getStorage()->setNamespace('backend');
	parent::checkRequirements($element);
}

Множество автентификатори

Разделянето на едно приложение на сегменти с независимо удостоверяване обикновено изисква използването на различни удостоверители. Регистрирането на два класа, реализиращи Authenticator, в конфигурационните услуги обаче ще доведе до грешка, тъй като Nette няма да знае кой от тях трябва да бъде автоматично свързан с обекта Nette\Security\User. Ето защо трябва да ограничим автоматичното свързване за тях с autowired: self, така че то да се активира само когато класът им е изрично поискан:

services:
	-
		create: FrontAuthenticator
		autowired: self
class SignPresenter extends Nette\Application\UI\Presenter
{
	public function __construct(
		private FrontAuthenticator $authenticator,
	) {
	}
}

Трябва само да зададем нашия автентификатор на обекта User, преди да извикаме метода login(), което обикновено означава в обратната връзка на формата за вход:

$form->onSuccess[] = function (Form $form, \stdClass $data) {
	$user = $this->getUser();
	$user->setAuthenticator($this->authenticator);
	$user->login($data->username, $data->password);
	// ...
};
версия: 4.0