Elementy HTML

Klasa Nette\Utils\Html jest pomocnikiem do generowania kodu HTML, który nie pozwala na wykorzystanie luk Cross Site Scripting (XSS).

Sposób, w jaki działa, polega na tym, że jego obiekty są elementami HTML, do których ustawiamy parametry i pozwalamy im renderować:

$el = Html::el('img'); // tworzy element <img>
$el->src = 'image.jpg'; // ustawia atrybut src
echo $el; // drukuje '<img src="image.jpg">'

Instalacja:

composer require nette/utils

Wszystkie przykłady zakładają, że alias został utworzony:

use Nette\Utils\Html;

Tworzenie elementu HTML

Utwórz element za pomocą metody Html::el():

$el = Html::el('img'); // tworzy element <img>

Oprócz nazwy można określić inne atrybuty w składni HTML:

$el = Html::el('input type=text class="red important"');

Lub przekazać je jako pole asocjacyjne z drugim parametrem:

$el = Html::el('input', [
	'type' => 'text',
	'class' => 'important',
]);

Zmień i zwróć nazwę elementu:

$el->setName('img');
$el->getName(); // 'img'
$el->isEmpty(); // prawda, ponieważ <img> jest pustym elementem

Atrybuty HTML

Istnieją trzy sposoby zmiany i odczytu poszczególnych atrybutów HTML, to od Ciebie zależy, który z nich bardziej Ci się podoba. Pierwszy z nich odbywa się za pośrednictwem nieruchomości:

$el->src = 'image.jpg'; // ustawia atrybut src

echo $el->src; // 'image.jpg'

unset($el->src); // unset atrybut
// lub $el->src = null;

Drugim sposobem jest wywołanie metod, które w przeciwieństwie do ustawiania właściwości można łączyć w łańcuchy:

$el = Html::el('img')->src('image.jpg')->alt('photo');
// <img src="image.jpg" alt="photo">

$el->alt(null); // anulowanie atrybutu

A trzeci sposób jest najbardziej dosłowny:

$el = Html::el('img')
	->setAttribute('src', 'image.jpg')
	->setAttribute('alt', 'photo');

echo $el->getAttribute('src'); // 'image.jpg'

$el->removeAttribute('alt');

Atrybuty mogą być ustawiane masowo za pomocą addAttributes(array $attrs) i usuwane za pomocą removeAttributes(array $attrNames).

Wartość atrybutu nie musi być ciągiem znaków, możesz również użyć wartości logicznych dla atrybutów logicznych:

$checkbox = Html::el('input')->type('checkbox');
$checkbox->checked = true; // <input type="checkbox" checked>
$checkbox->checked = false; // <input type="checkbox">

Atrybut może być również tablicą wartości, które są wypisane oddzielone spacjami, co jest przydatne na przykład dla klas CSS:

$el = Html::el('input');
$el->class[] = 'active';
$el->class[] = null; // null se ignoruje
$el->class[] = 'top';
echo $el; // '<input class="active top">'

Alternatywą jest tablica asocjacyjna, gdzie wartości mówią, czy klucz powinien być wyprowadzony:

$el = Html::el('input');
$el->class['active'] = true;
$el->class['top'] = false;
echo $el; // '<input class="active">'

Style CSS mogą być zapisane jako pola asocjacyjne:

$el = Html::el('input');
$el->style['color'] = 'green';
$el->style['display'] = 'block';
echo $el; // '<input style="color: green; display: block">'

Teraz użyliśmy właściwości, ale to samo można napisać używając metod:

$el = Html::el('input');
$el->style('color', 'green');
$el->style('display', 'block');
echo $el; // '<input style="color: green; display: block">'

Albo nawet w najbardziej dosadny sposób:

$el = Html::el('input');
$el->appendAttribute('style', 'color', 'green');
$el->appendAttribute('style', 'display', 'block');
echo $el; // '<input style="color: green; display: block">'

Jeden ostatni szczegół: metoda href() może ułatwić komponowanie parametrów zapytania w adresach URL:

echo Html::el('a')->href('index.php', [
	'id' => 10,
	'lang' => 'en',
]);
// '<a href="index.php?id=10&amp;lang=en"></a>'

Atrybuty danych

Atrybuty danych mają specjalne wsparcie. Ponieważ ich nazwy zawierają myślniki, dostęp poprzez właściwości i metody nie jest tak elegancki, więc istnieje metoda data():

$el = Html::el('input');
$el->{'data-max-size'} = '500x300'; // nie tak elegancko
$el->data('max-size', '500x300'); // jest elegancko
echo $el; // '<input data-max-size="500x300">'

Jeśli wartość atrybutu danych jest tablicą, jest ona automatycznie serializowana do JSON:

$el = Html::el('input');
$el->data('items', [1,2,3]);
echo $el; // '<input data-items="[1,2,3]">'

Zawartość elementu

Ustawia wewnętrzną zawartość elementu metodami setHtml() lub setText(). Użyj tego pierwszego tylko wtedy, gdy wiesz, że przekazujesz niezawodnie bezpieczny ciąg HTML w parametrze.

echo Html::el('span')->setHtml('hello<br>');
// '<span>hello<br></span>'

echo Html::el('span')->setText('10 < 20');
// '<span>10 &lt; 20</span>'

I odwrotnie, użyj metod getHtml() lub getText(), aby uzyskać wewnętrzną zawartość. Ta ostatnia metoda usuwa znaczniki HTML z wyjścia i konwertuje encje HTML na znaki.

echo $el->getHtml(); // '10 &lt; 20'
echo $el->getText(); // '10 < 20'

Węzły dzieci

Wnętrze elementu może być również tablicą węzłów dziecięcych. Każdy z nich może być ciągiem znaków lub innym elementem Html. Wstawia się je za pomocą strony addHtml() lub addText():

$el = Html::el('span')
	->addHtml('hello<br>')
	->addText('10 < 20')
	->addHtml( Html::el('br') );
// <span>hello<br>10 &lt; 20<br></span>

Inny sposób tworzenia i wstawiania nowego węzła Html:

$ul = Html::el('ul');
$ul->create('li', ['class' => 'first'])
	->setText('hello');
// <ul><li class="first">hello</li></ul>

Możesz pracować z węzłami tak, jakby były tablicami. To znaczy, uzyskać dostęp do każdego z nich za pomocą nawiasów kwadratowych, policzyć je za pomocą count() i iterować nad nimi:

$el = Html::el('div');
$el[] = '<b>hello</b>';
$el[] = Html::el('span');
echo $el[1]; // '<span></span>'

foreach ($el as $child) { /* ... */ }

echo count($el); // 2

Nowy węzeł może być wstawiony w określonym miejscu za pomocą insert(?int $index, $child, bool $replace = false). Jeśli $replace = false, to wstawi element na pozycji $index i przesunie pozostałe. Jeśli jest to $index = null, to dodaje element jako ostatni.

// wstawia element na pierwszej pozycji i przesuwa pozostałe
$el->insert(0, Html::el('span'));

Wszystkie węzły są pobierane za pomocą metody getChildren() i usuwane za pomocą metody removeChildren().

Tworzenie fragmentu dokumentu

Jeśli chcemy pracować z tablicą węzłów i nie interesuje nas element wrapper, możemy stworzyć fragment dokumentu przekazując null zamiast nazwy elementu:

$el = Html::el(null)
	->addHtml('hello<br>')
	->addText('10 < 20')
	->addHtml( Html::el('br') );
// hello<br>10 &lt; 20<br>

Metody fromHtml() i fromText() oferują szybszy sposób tworzenia fragmentu:

$el = Html::fromHtml('hello<br>');
echo $el; // 'hello<br>'

$el = Html::fromText('10 < 20');
echo $el; // '10 &lt; 20'

Generowanie danych wyjściowych HTML

Najprostszym sposobem wyprowadzenia elementu HTML jest użycie echo lub przepisanie obiektu na (string). Można również wyprowadzić osobno znaczniki otwierające lub zamykające oraz atrybuty:

$el = Html::el('div class=header')->setText('hello');

echo $el;        // '<div class="header">hello</div>'
$s = (string) $el;   // '<div class="header">hello</div>'
$s = $el->toHtml();   // '<div class="header">hello</div>'
$s = $el->toText();   // 'hello'
echo $el->startTag();  // '<div class="header">'
echo $el->endTag();   // '</div>'
echo $el->attributes(); // 'class="header"'

Ważną cechą jest automatyczna ochrona przed Cross Site Scripting (XSS). Wszelkie wartości atrybutów lub treści wstawiane za pośrednictwem setText() lub addText() są niezawodnie unikane:

echo Html::el('div')
	->title('" onmouseover="bad()')
	->setText('<script>bad()</script>');

// <div title='" onmouseover="bad()'>&lt;script&gt;bad()&lt;/script&gt;</div>

Konwersja HTML ↔ tekst

Do konwersji HTML na tekst można użyć statycznej metody htmlToText():

echo Html::htmlToText('<span>One &amp; Two</span>'); // 'One & Two'

HtmlStringable

Obiekt Nette\Utils\Html implementuje interfejs Nette\HtmlStringable, który jest używany np. przez Latte lub formularze do rozróżniania obiektów posiadających metodę __toString() zwracającą kod HTML. Tak więc nie będzie podwójnego escapingu, jeśli na przykład obiekt zostanie wypisany w szablonie za pomocą {$el}.

wersja: 4.0