Parsowanie i składanie adresów URL

Klasy Url, UrlImmutableUrlScript ułatwiają generowanie, przetwarzanie i manipulowanie adresami URL.

Instalacja i wymagania

Url

Klasa Nette\Http\Url ułatwia pracę z adresem URL i jego poszczególnymi składnikami, jak pokazano na tym schemacie:

scheme user password host  port  path    query fragment
 |   |   |    |   |    |      |    |
/--\  /--\ /------\ /-------\ /--\/----------\ /--------\ /----\
http://john:xyz%2A12@nette.org:8080/en/download?name=param#footer
\______\__________________________/
  |        |
 hostUrl    authority

Generowanie adresów URL jest intuicyjne:

use Nette\Http\Url;

$url = new Url;
$url->setScheme('https')
	->setHost('localhost')
	->setPath('/edit')
	->setQueryParameter('foo', 'bar');

echo $url; // 'https://localhost/edit?foo=bar'

Możesz również parsować adres URL i manipulować nim dalej:

$url = new Url(
	'http://john:xyz%2A12@nette.org:8080/en/download?name=param#footer',
);

Aby zwrócić lub zmienić poszczególne składniki adresu URL, dostępne są następujące metody:

Setter Getter Wartość zwrotna
setScheme(string $scheme) getScheme(): string 'http'
setUser(string $user) getUser(): string 'john'
setPassword(string $password) getPassword(): string 'xyz*12'
setHost(string $host) getHost(): string 'nette.org'
setPort(int $port) getPort(): ?int 8080
  getDefaultPort(): ?int 80
setPath(string $path) getPath(): string '/en/download'
setQuery(string|array $query) getQuery(): string 'name=param'
setFragment(string $fragment) getFragment(): string 'footer'
  getAuthority(): string 'nette.org:8080'
  getHostUrl(): string 'http://nette.org:8080'
  getAbsoluteUrl(): string pełny adres URL

Ostrzeżenie: Podczas pracy z adresem URL uzyskanym z żądania HTTP należy pamiętać, że nie będzie on zawierał fragmentu, ponieważ przeglądarka nie wysyła go do serwera.

Możemy również pracować z poszczególnymi parametrami zapytania za pomocą:

Setter Getter
setQuery(string|array $query) getQueryParameters(): array
setQueryParameter(string $name, $val) getQueryParameter(string $name)

Metoda getDomain(int $level = 2) zwraca prawą lub lewą część hosta. Działa to, jeśli host jest www.nette.org:

getDomain(1) 'org'
getDomain(2) 'nette.org'
getDomain(3) 'www.nette.org'
getDomain(0) 'www.nette.org'
getDomain(-1) 'www.nette'
getDomain(-2) 'www'
getDomain(-3) ''

Klasa Url implementuje interfejs JsonSerializable i posiada metodę __toString(), dzięki czemu obiekt może zostać zrzucony lub wykorzystany w danych przekazywanych do json_encode().

echo $url;
echo json_encode([$url]);

Metoda isEqual(string|Url $anotherUrl): bool sprawdza, czy dwa adresy URL są takie same.

$url->isEqual('https://nette.org');

UrlImmutable

Klasa Nette\Http\UrlImmutable jest niezmienną (immutowalną) alternatywą dla klasy Url (podobnie jak DateTimeImmutable jest niezmienną alternatywą dla DateTime w PHP ). Zamiast setterów posiada withery, które nie modyfikują obiektu, ale zwracają nowe instancje ze zmodyfikowaną wartością:

use Nette\Http\UrlImmutable;

$url = new UrlImmutable(
	'http://john:xyz%2A12@nette.org:8080/en/download?name=param#footer',
);

$newUrl = $url
	->withUser('')
	->withPassword('')
	->withPath('/en/');

echo $newUrl; // 'http://nette.org:8080/en/?name=param#footer'

Metody służą do zwracania lub zmiany poszczególnych elementów adresu URL:

Wither Getter Wartość zwrotna
withScheme(string $scheme) getScheme(): string 'http'
withUser(string $user) getUser(): string 'john'
withPassword(string $password) getPassword(): string 'xyz*12'
withHost(string $host) getHost(): string 'nette.org'
withPort(int $port) getPort(): ?int 8080
  getDefaultPort(): ?int 80
withPath(string $path) getPath(): string '/en/download'
withQuery(string|array $query) getQuery(): string 'name=param'
withFragment(string $fragment) getFragment(): string 'footer'
  getAuthority(): string 'nette.org:8080'
  getHostUrl(): string 'http://nette.org:8080'
  getAbsoluteUrl(): string pełny adres URL

Możemy również pracować z poszczególnymi parametrami zapytania za pomocą:

Wither Getter
withQuery(string|array $query) getQueryParameters(): array
withQueryParameter(string $name, $val) getQueryParameter(string $name)

Metoda getDomain(int $level = 2) działa tak samo jak jej imienniczka klasa Url. Metoda withoutUserInfo() usuwa user i password.

Klasa UrlImmutable implementuje interfejs JsonSerializable i posiada metodę __toString(), dzięki czemu obiekt może zostać zrzucony lub wykorzystany w danych przekazywanych do json_encode().

echo $url;
echo json_encode([$url]);

Metoda isEqual(string|Url $anotherUrl): bool sprawdza, czy dwa adresy URL są takie same.

UrlScript

Klasa Nette\Http\UrlScript jest potomkiem klasy UrlImmutable i dodatkowo wyróżnia następujące inne logiczne części adresu URL:

   baseUrl  basePath relativePath relativeUrl
    |     |    |        |
/---------------/-----\/--------\---------------------------\
http://nette.org/admin/script.php/pathinfo/?name=param#footer
        \_______________/\________/
            |       |
         scriptPath    pathInfo

Udostępniane są metody pozwalające na zwrócenie części adresu URL:

Getter Wartość zwrotna
getScriptPath(): string '/admin/script.php'
getBasePath(): string '/admin/'
getBaseUrl(): string 'http://nette.org/admin/'
getRelativePath(): string 'script.php'
getRelativeUrl(): string 'script.php/pathinfo/?name=param#footer'
getPathInfo(): string '/pathinfo/'

Nie tworzymy bezpośrednio obiektów UrlScript, ale jest on zwracany przez metodę Nette\Http\Request::getUrl().

wersja: 4.0