Generátor PHP kódu

Generujte PHP kód, třídy, jmenné prostory apod. pomocí jednoduchého API.

Instalace:

composer require nette/php-generator

Třídy

Začněme rovnou příkladem tvorby třídy pomocí ClassType:

$class = new Nette\PhpGenerator\ClassType('Demo');

$class
	->setFinal()
	->setExtends(ParentClass::class)
	->addImplement(Countable::class)
	->addTrait(Nette\SmartObject::class)
	->addComment("Popis třídy.\nDruhý řádek\n")
	->addComment('@property-read Nette\Forms\Form $form');

// kód jednoduše vygenerujete přetypováním na řetězec nebo použitím echo:
echo $class;

Vrátí následující výsledek:

/**
 * Popis třídy
 * Druhý řádek
 *
 * @property-read Nette\Forms\Form $form
 */
final class Demo extends ParentClass implements Countable
{
	use Nette\SmartObject;
}

K vygenerování kódu můžeme také použít printer, který lze narozdíl od echo $class různě konfigurovat:

$printer = new Nette\PhpGenerator\Printer;
echo $printer->printClass($class);

Můžeme přidat konstanty (Constant) a proměnné (Property):

$class->addConstant('ID', 123);

$class->addProperty('items', [1, 2, 3])
	->setPrivate() // nebo setVisibility('private')
	->setStatic()
	->addComment('@var int[]');

Vygeneruje:

const ID = 123;

/** @var int[] */
private static $items = [1, 2, 3];

A můžeme přidat metody (Method) s parametry (Parameter):

$method = $class->addMethod('count')
	->addComment('Count it.')
	->addComment('@return int')
	->setFinal()
	->setProtected()
	->setBody('return count($items ?: $this->items);');

$method->addParameter('items', []) // $items = []
		->setReference() // &$items = []
		->setType('array'); // array &$items = []

Výsledkem je:

/**
 * Count it.
 * @return int
 */
final protected function count(array &$items = [])
{
	return count($items ?: $this->items);
}

Pokud vlastnost, konstanta, metoda nebo parametr již existuje, bude přepsán.

Členy třídy lze odebrat pomocí removeProperty(), removeConstant(), removeMethod() nebo removeParameter().

PHP Generator podporuje všechny nové vlastnosti PHP 7.3 a 7.4:

use Nette\PhpGenerator\Type;

$class = new Nette\PhpGenerator\ClassType('Demo');

$class->addConstant('ID', 123)
	->setPrivate(); // viditelnost konstant

$class->addProperty('items')
	->setType('array') // nebo setType(Type::ARRAY)
	->setNullable()
	->setInitialized();

$method = $class->addMethod('getValue')
	->setReturnType('int') // návratové typy u metod
	->setReturnNullable() // nullable typy
	->setBody('return count($this->items);');

$method->addParameter('id')
		->setType('int') // scalar type hint
		->setNullable(); // nullable type hint

echo $class;

Výsledek:

class Demo
{
	private const ID = 123;

	public ?array $items = null;

	public function getValue(?int $id): ?int
	{
		return count($this->items);
	}
}

Do třídy můžete také přidat existující objekty Method, Property nebo Constant:

$method = new Nette\PhpGenerator\Method('getHandle');
$property = new Nette\PhpGenerator\Property('handle');
$const = new Nette\PhpGenerator\Constant('ROLE');

$class = (new Nette\PhpGenerator\ClassType('Demo'))
	->addMember($method)
	->addMember($property)
	->addMember($const);

Můžete také klonovat stávající metody, vlastnosti a konstanty pod jiným názvem pomocí cloneWithName():

$methodCount = $class->getMethod('count');
$methodRecount = $methodCount->cloneWithName('recount');
$class->addMember($methodRecount);

Tabulátory versus mezery

Vygenerovaný kód používá tabulátory pro odsazení. Pokud chcete mít výstup kompatibilní s PSR-2 nebo PSR-12, použijte PsrPrinter:

$class = new Nette\PhpGenerator\ClassType('Demo');
// ...

$printer = new Nette\PhpGenerator\PsrPrinter;
echo $printer->printClass($class); // odsazení 4 mezerami

Literály

Jako výchozí hodnoty vlastností nebo parametrů lze předat jakýkolv PHP kód přes Literal:

use Nette\PhpGenerator\Literal;

$class = new Nette\PhpGenerator\ClassType('Demo');

$class->addProperty('foo', new Literal('Iterator::SELF_FIRST'));

$class->addMethod('bar')
	->addParameter('id', new Literal('1 + 2'));

echo $class;

Výsledek:

class Demo
{
	public $foo = Iterator::SELF_FIRST;

	public function bar($id = 1 + 2)
	{
	}
}

Interface nebo traita

$class = new Nette\PhpGenerator\ClassType('DemoInterface');
$class->setInterface();
// or $class->setTrait();

Používání trait: use

$class = new Nette\PhpGenerator\ClassType('Demo');
$class->addTrait('SmartObject');
$class->addTrait('MyTrait', ['sayHello as protected']);
echo $class;

Výsledek:

class Demo
{
	use SmartObject;
	use MyTrait {
		sayHello as protected;
	}
}

Anonymní třídy

$class = new Nette\PhpGenerator\ClassType(null);
$class->addMethod('__construct')
	->addParameter('foo');

echo '$obj = new class ($val) ' . $class . ';';

Výsledek:

$obj = new class ($val) {

	public function __construct($foo)
	{
	}
};

Globální funkce

Kód funkce generuje třída GlobalFunction:

$function = new Nette\PhpGenerator\GlobalFunction('foo');
$function->setBody('return $a + $b;');
$function->addParameter('a');
$function->addParameter('b');
echo $function;

// nebo použijte PsrPrinter pro výstup kompatibilní s PSR-2 / PSR-12
// echo (new Nette\PhpGenerator\PsrPrinter)->printFunction($function);

Výsledek:

function foo($a, $b)
{
	return $a + $b;
}

Anonymní funkce

Kód anonymní funkce generuje třída Closure:

$closure = new Nette\PhpGenerator\Closure;
$closure->setBody('return $a + $b;');
$closure->addParameter('a');
$closure->addParameter('b');
$closure->addUse('c')
	->setReference();
echo $closure;

// nebo použijte PsrPrinter pro výstup kompatibilní s PSR-2 / PSR-12
// echo (new Nette\PhpGenerator\PsrPrinter)->printClosure($closure);

Výsledek:

function ($a, $b) use (&$c) {
	return $a + $b;
}

Zkrácené arrow funkce

Můžete také vypsat zkrácenou anonymní funkci pomocí printeru:

$closure = new Nette\PhpGenerator\Closure;
$closure->setBody('return $a + $b;');
$closure->addParameter('a');
$closure->addParameter('b');

// nebo použijte PsrPrinter pro výstup kompatibilní s PSR-2 / PSR-12
echo (new Nette\PhpGenerator\Printer)->printArrowFunction($closure);

Výsledek:

fn ($a, $b) => $a + $b;

Generování kódu metod a funkcí

Můžete použít speciální zástupné symboly pro snadné vytvoření kódu v tělech metod nebo funkcí.

Jednoduché zástupné symboly:

$str = 'any string';
$num = 3;
$function = new Nette\PhpGenerator\GlobalFunction('foo');
$function->addBody('return strlen(?, ?);', [$str, $num]);
echo $function;

Výsledek

function foo()
{
	return strlen('any string', 3);
}

Zástupný symbol variadic:

$items = [1, 2, 3];
$function = new Nette\PhpGenerator\GlobalFunction('foo');
$function->setBody('myfunc(...?);', [$items]);
echo $function;

Výsledek:

function foo()
{
	myfunc(1, 2, 3);
}

Zástupný symbol se escapuje pomocí lomítka:

$num = 3;
$function = new Nette\PhpGenerator\GlobalFunction('foo');
$function->addParameter('a');
$function->addBody('return $a \? 10 : ?;', [$num]);
echo $function;

Výsledek:

function foo($a)
{
	return $a ? 10 : 3;
}

Jmenný prostor

Třídy, vlastnosti a rozhraní (dále jen třídy) lze seskupit do jmenných prostorů reprezentovaných třídou PhpNamespace:

$namespace = new Nette\PhpGenerator\PhpNamespace('Foo');

$class = $namespace->addClass('Task');
$interface = $namespace->addInterface('Countable');
$trait = $namespace->addTrait('NameAware');

// nebo
$class = new Nette\PhpGenerator\ClassType('Task');
$namespace->add($class);

Pokud třída již existuje, bude přepsána.

Můžete definovat klauzule use:

$namespace->addUse(Http\Request::class); // use Http\Request;
$namespace->addUse(Http\Request::class, 'HttpReq'); // use Http\Request as HttpReq;

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: když je třída součástí jmenného prostoru, je vykreslena mírně odlišně: všechny typy (např. typehinty, návratové typy, název rodičovské třídy, implementovaná rozhraní a použité vlastnosti) jsou automaticky překládány (pokud to nevypnete, viz níže). To znamená, že musíte v definicích používat úplné názvy tříd a ty budou nahrazeny za aliasy (podle klauzulí use) nebo za plně kvalifikovaná jména ve výsledném kódu:

$namespace = new Nette\PhpGenerator\PhpNamespace('Foo');
$namespace->addUse('Bar\AliasedClass');

$class = $namespace->addClass('Demo');
$class->addImplement('Foo\A') // bude přeložen na A
	->addTrait('Bar\AliasedClass'); // bude přeložen na AliasedClass

$method = $class->addMethod('method');
$method->addComment('@return ' . $namespace->unresolveName('Foo\D')); // v komentářích překládáme manuálně
$method->addParameter('arg')
	->setType('Bar\OtherClass'); // bude přeložen na \Bar\OtherClass

echo $namespace;

// nebo použijte PsrPrinter pro výstup kompatibilní s PSR-2 / PSR-12
// echo (new Nette\PhpGenerator\PsrPrinter)->printNamespace($namespace);

Výsledek:

namespace Foo;

use Bar\AliasedClass;

class Demo implements A
{
	use AliasedClass;

	/**
	 * @return D
	 */
	public function method(\Bar\OtherClass $arg)
	{
	}
}

Automatické překládání lze vypnout tímto způsobem:

$printer = new Nette\PhpGenerator\Printer; // nebo PsrPrinter
$printer->setTypeResolving(false);
echo $printer->printNamespace($namespace);

PHP soubory

Soubory PHP mohou obsahovat více tříd, jmenných prostorů a komentářů:

$file = new Nette\PhpGenerator\PhpFile;
$file->addComment('This file is auto-generated.');
$file->setStrictTypes(); // přidá declare(strict_types=1)

$namespace = $file->addNamespace('Foo');
$class = $namespace->addClass('A');
$class->addMethod('hello');

echo $file;

// nebo použijte PsrPrinter pro výstup kompatibilní s PSR-2 / PSR-12
// echo (new Nette\PhpGenerator\PsrPrinter)->printFile($file);

Výsledek:

<?php

/**
 * This file is auto-generated.
 */

declare(strict_types=1);

namespace Foo;

class A
{
	public function hello()
	{
	}
}

Generování podle vzorů

Dalším častým případem použití je vytvoření třídy či metody podle existujících:

$class = Nette\PhpGenerator\ClassType::from(PDO::class);

$function = Nette\PhpGenerator\GlobalFunction::from('trim');

$closure = Nette\PhpGenerator\Closure::from(
	function (stdClass $a, $b = null) {}
);

Těla metod jsou ve výchozím stavu prázdná. Pokud je chcete také načíst, použijte tento způsob (vyžaduje instalaci balíčku nikic/php-parser a PhpGenerator verze 3.4):

$class = Nette\PhpGenerator\ClassType::withBodiesFrom(MyClass::class);

$function = Nette\PhpGenerator\GlobalFunction::withBodyFrom('dump');

Výpis proměnných

Třída Dumper převede proměnnou do parsovatelného PHP kódu. Poskytuje lepší funkčnost a přehlednější výstup, než standardní funkce var_export().

$dumper = new Nette\PhpGenerator\Dumper;

$var = ['a', 'b', 123];

echo $dumper->dump($var); // vypíše ['a', 'b', 123]

Související články na blogu