PHP Generator

Generujte PHP kód, třídy, jmenné prostory apod. pomocí jednoduchého API.

Třídy

Začněme rovnou příkladem tvorby třídy pomocí ClassType:

$class = new Nette\PhpGenerator\ClassType('Demo');

$class
  ->setFinal()
  ->setExtends('ParentClass')
  ->addImplement('Countable')
  ->addTrait('Nette\SmartObject')
  ->addComment("Popis třídy.\nDruhý řádek\n")
  ->addComment('@property-read Nette\Forms\Form $form');

// kód jednoduše vygenerujete přetypováním na řetězec nebo použitím echo:
echo $class;

Vrátí následující výsledek:

/**
 * Popis třídy
 * Druhý řádek
 *
 * @property-read Nette\Forms\Form $form
 */
final class Demo extends ParentClass implements Countable
{
  use Nette\SmartObject;
}

Můžeme přidat konstanty (Constant) a proměnné (Property):

$class->addConstant('ID', 123);

$class->addProperty('items', [1, 2, 3])
  ->setVisibility('private')
  ->setStatic()
  ->addComment('@var int[]');

Vygeneruje:

  const ID = 123;

  /** @var int[] */
  private static $items = [1, 2, 3];

A můžeme přidat metody (Method) s parametry (Parameter):

$method = $class->addMethod('count')
  ->addComment('Count it.')
  ->addComment('@return int')
  ->setFinal()
  ->setVisibility('protected')
  ->setBody('return count($items ?: $this->items);');

$method->addParameter('items', []) // $items = []
    ->setReference() // &$items = []
    ->setTypeHint('array'); // array &$items = []

Výsledkem je:

  /**
   * Count it.
   * @return int
   */
  final protected function count(array &$items = [])
  {
    return count($items ?: $this->items);
  }

Pokud vlastnost, konstanta, metoda nebo parametr již existuje, bude přepsán.

Členy třídy lze odebrat pomocí removeProperty(), removeConstant(), removeMethod() nebo removeParameter().

PHP Generator podporuje všechny nové vlastnosti PHP 7.3:

$class = new Nette\PhpGenerator\ClassType('Demo');

$class->addConstant('ID', 123)
  ->setVisibility('private'); // viditelnost konstant

$method = $class->addMethod('getValue')
  ->setReturnType('int') // návratové typy u metod
  ->setReturnNullable() // nullable typy
  ->setBody('return count($this->items);');

$method->addParameter('id')
    ->setTypeHint('int') // scalar type hint
    ->setNullable(); // nullable type hint

echo $class;

Výsledek:

class Demo
{
  private const ID = 123;

  public function getValue(?int $id): ?int
  {
    return count($this->items);
  }
}

Do třídy můžete také přidat existující objekty Method, Property nebo Constant:

$method = new Nette\PhpGenerator\Method('getHandle');
$property = new Nette\PhpGenerator\Property('handle');
$const = new Nette\PhpGenerator\Constant('ROLE');

$class = (new Nette\PhpGenerator\ClassType('Demo'))
  ->addMember($method)
  ->addMember($property)
  ->addMember($const);

Můžete také klonovat stávající metody, vlastnosti a konstanty pod jiným názvem pomocí cloneWithName():

$methodCount = $class->getMethod('count');
$methodRecount = $methodCount->cloneWithName('recount');
$class->addMember($methodRecount);

Tabulátory versus mezery

Vygenerovaný kód používá tabulátory pro odsazení. Pokud chcete mít výstup kompatibilní s PSR-2 nebo PSR-12, použijte PsrPrinter:

$printer = new Nette\PhpGenerator\PsrPrinter;

$class = new Nette\PhpGenerator\ClassType('Demo');
// ...

echo $printer->printClass($class); // odsazení 4 mezerami

Může jej použít pro funkce, closury, jmenné prostory apod.

Literály

Jako výchozí hodnoty vlastností nebo parametrů lze předat jakýkolv PHP kód přes PhpLiteral:

use Nette\PhpGenerator\PhpLiteral;

$class = new Nette\PhpGenerator\ClassType('Demo');

$class->addProperty('foo', new PhpLiteral('Iterator::SELF_FIRST'));

$class->addMethod('bar')
  ->addParameter('id', new PhpLiteral('1 + 2'));

echo $class;

Výsledek:

class Demo
{
  public $foo = Iterator::SELF_FIRST;

  public function bar($id = 1 + 2)
  {
  }
}

Interface nebo traita

$class = new Nette\PhpGenerator\ClassType('DemoInterface');
$class->setType('interface');
// nebo $class->setType('trait');

Řešení trait a viditelnost

$class = new Nette\PhpGenerator\ClassType('Demo');
$class->addTrait('SmartObject', ['sayHello as protected']);
echo $class;

Výsledek:

class Demo
{
  use SmartObject {
    sayHello as protected;
  }
}

Anonymní třídy

$class = new Nette\PhpGenerator\ClassType(null);
$class->addMethod('__construct')
  ->addParameter('foo');

echo '$obj = new class ($val) ' . $class . ';';

Výsledek:

$obj = new class ($val) {

  public function __construct($foo)
  {
  }
};

Globální funkce

Kód funkce generuje třída GlobalFunction:

$function = new Nette\PhpGenerator\GlobalFunction('foo');
$function->setBody('return $a + $b;');
$function->addParameter('a');
$function->addParameter('b');
echo $function;

// nebo použijte PsrPrinter pro výstup kompatibilní s PSR-2 / PSR-12
// echo (new Nette\PhpGenerator\PsrPrinter)->printFunction($function);

Výsledek:

function foo($a, $b)
{
  return $a + $b;
}

Anonymní funkce

Kód anonymní funkce generuje třída Closure:

$closure = new Nette\PhpGenerator\Closure;
$closure->setBody('return $a + $b;');
$closure->addParameter('a');
$closure->addParameter('b');
$closure->addUse('c')
  ->setReference();
echo $closure;

// nebo použijte PsrPrinter pro výstup kompatibilní s PSR-2 / PSR-12
// echo (new Nette\PhpGenerator\PsrPrinter)->printClosure($closure);

Výsledek:

function ($a, $b) use (&$c) {
  return $a + $b;
}

Generování kódu metod a funkcí

Můžete použít speciální zástupné symboly pro snadné vytvoření kódu metod nebo funkcí.

Jednoduché zástupné symboly:

$str = 'any string';
$num = 3;
$function = new Nette\PhpGenerator\GlobalFunction('foo');
$function->addBody('return strlen(?, ?);', [$str, $num]);
echo $function;

Výsledek

function foo()
{
  return strlen('any string', 3);
}

Zástupný symbol variadic:

$items = [1, 2, 3];
$function = new Nette\PhpGenerator\GlobalFunction('foo');
$function->setBody('myfunc(...?);', [$items]);
echo $function;

Výsledek:

function foo()
{
  myfunc(1, 2, 3);
}

Zástupný symbol se escapuje pomocí lomítka:

$num = 3;
$function = new Nette\PhpGenerator\GlobalFunction('foo');
$function->addParameter('a');
$function->addBody('return $a \? 10 : ?;', [$num]);
echo $function;

Výsledek:

function foo($a)
{
  return $a ? 10 : 3;
}

Jmenný prostor

Třídy, vlastnosti a rozhraní (dále jen třídy) lze seskupit do jmenných prostorů reprezentovaných třídou (PhpNamespace):

$namespace = new Nette\PhpGenerator\PhpNamespace('Foo');

$class = $namespace->addClass('Task');
$interface = $namespace->addInterface('Countable');
$trait = $namespace->addTrait('NameAware');

// nebo
$class = new Nette\PhpGenerator\ClassType('Task');
$namespace->add($class);

Pokud třída již existuje, bude přepsána.

Můžete definovat klauzule use:

$namespace->addUse('Http\Request'); // use Http\Request;
$namespace->addUse('Http\Request', 'HttpReq'); // use Http\Request as HttpReq;

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: když je třída součástí jmenného prostoru, je vykreslena mírně odlišně: všechny typy (např. typehinty, návratové typy, název rodičovské třídy, implementovaná rozhraní a použité traity) automaticky překládá. To znamená, že musíte používat v definice plné názvy tříd a ty budou nahrazeny aliasy (podle klauzulí use) nebo plně kvalifikovanými jmény ve výsledném kódu:

$namespace = new Nette\PhpGenerator\PhpNamespace('Foo');
$namespace->addUse('Bar\AliasedClass');

$class = $namespace->addClass('Demo');
$class->addImplement('Foo\A') // bude přeložen na A
  ->addTrait('Bar\AliasedClass'); // bude přeložen na AliasedClass

$method = $class->addMethod('method');
$method->addComment('@return ' . $namespace->unresolveName('Foo\D')); // v komentářích překládáme manuálně
$method->addParameter('arg')
  ->setTypeHint('Bar\OtherClass'); // bude přeložen na \Bar\OtherClass

echo $namespace;

// nebo použijte PsrPrinter pro výstup kompatibilní s PSR-2 / PSR-12
// echo (new Nette\PhpGenerator\PsrPrinter)->printNamespace($namespace);

Výsledek:

namespace Foo;

use Bar\AliasedClass;

class Demo implements A
{
  use AliasedClass;

  /**
   * @return D
   */
  public function method(\Bar\OtherClass $arg)
  {
  }
}

PHP soubory

Soubory PHP mohou obsahovat více tříd, jmenných prostorů a komentářů:

$file = new Nette\PhpGenerator\PhpFile;
$file->addComment('This file is auto-generated.');
$file->setStrictTypes(); // přidá declare(strict_types=1)

$namespace = $file->addNamespace('Foo');
$class = $namespace->addClass('A');
$class->addMethod('hello');

echo $file;

// nebo použijte PsrPrinter pro výstup kompatibilní s PSR-2 / PSR-12
// echo (new Nette\PhpGenerator\PsrPrinter)->printFile($file);

Výsledek:

<?php

/**
 * This file is auto-generated.
 */

declare(strict_types=1);

namespace Foo;

class A
{
  public function hello()
  {
  }
}

Generování podle vzorů

Dalším častým případem použití je vytvoření třídy či metody podle existujících:

$class = Nette\PhpGenerator\ClassType::from(PDO::class);

$function = Nette\PhpGenerator\GlobalFunction::from('trim');

$closure = Nette\PhpGenerator\Closure::from(
  function (stdClass $a, $b = null) {}
);