Sessions

HTTP je bezestavový protokol, nicméně takřka každá aplikace potřebuje stav mezi požadavky uchovávat, například obsah nákupního košíku. Právě k tomu slouží session neboli relace. Ukážeme si,

  • jak používat sessions
  • jak předejít jmenným konfliktům
  • jak nastavit expiraci

Při použití sessions každý uživatel obdrží jedinečný identifikátor nazývaný session ID, který se předává v cookie. Ten slouží jako klíč k session datům. Na rozdíl od cookies, které se uchovávají na straně prohlížeče, jsou data v session uchovávána na straně serveru.

Session nastavujeme v konfiguraci, důležitá je zejména volba doby exipirace.

Správu session má na starosti objekt Nette\Http\Session, ke kterému se dostanete tak, že si jej necháte předat pomocí dependency injection. V presenterech stačí jen zavolat $session = $this->getSession().

Instalace a požadavky

Start session

Nette ve výchozím nastavení automaticky zahájí session automaticky ve chvíli, když z ní začneme číst nebo do ní zapisovat data. Ručně se session zahájí pomocí $session->start().

PHP odešle při spuštění session HTTP hlavičky ovlivňující kešování, viz session_cache_limiter, a případně i cookie se session ID. Proto je nutné vždy session nastartovat ještě před odesláním jakéhokoliv výstupu do prohlížeče, jinak dojde k vyhození výjimky. Pokud tedy víte, že v průběhu vykreslování stránky se bude používat session, nastartujte ji ručně předtím, třeba v presenteru.

Ve vývojářském režimu startuje session Tracy, protože ji používá pro zobrazování pruhů s přesměrováním a AJAXovými požadavky v Tracy Baru.

Sekce

V čistém PHP je datové úložiště session realizováno jako pole dostupné přes globální proměnnou $_SESSION. Problém je v tom, že aplikace se běžně skládají z celé řady vzájemně nezávislých částí a pokud všechny mají k dispozici jen jedno pole, dříve nebo později dojde ke kolizi názvů.

Nette Framework problém řeší tak, že celý prostor rozděluje na sekce (objekty Nette\Http\SessionSection). Každá jednotka pak používá svou sekci s unikátním názvem a k žádné kolizi již dojít nemůže.

Sekci získáme ze session:

$section = $session->getSection('unikatni nazev');

V presenteru stačí použít getSession() s parametrem:

// $this je Presenter
$section = $this->getSession('unikatni nazev');

Ověřit existenci sekce lze metodou $session->hasSection('unikatni nazev').

Se samotnou sekcí se pak pracuje velmi snadno pomocí metod set(), get() a remove():

// zápis proměnné
$section->set('userName', 'franta');

// čtení proměnné, vrátí null pokud neexistuje
echo $section->get('userName');

// zrušení proměnné
$section->remove('userName');

Pro získání všech proměnných ze sekce je možné použít cyklus foreach:

foreach ($section as $key => $val) {
	echo "$key = $val";
}

Nastavení expirace

Pro jednotlivé sekce nebo dokonce jednotlivé proměnné je možné nastavit expiraci. Můžeme tak nechat vypršet přihlášení uživatele za 20 minut, ale přitom si nadále pamatovat obsah košíku.

// sekce vyexpiruje po 20 minutách
$section->setExpiration('20 minutes');

Pro nastavení expirace jednotlivých proměnných slouží třetí parametr metody set():

// proměnná 'flash' vyexpiruje už po 30 sekundách
$section->set('flash', $message, '30 seconds');

Nezapomeňte, že doba expirace celé session (viz konfigurace session) musí být stejná nebo vyšší než doba nastavená u jednotlivých sekcí či proměnných.

Zrušení dříve nastavené expirace docílíme metodou removeExpiration(). Okamžité zrušení celé sekce zajistí metoda remove().

Události $onStart, $onBeforeWrite

Objekt Nette\Http\Sessionudálosti $onStart a $onBeforeWrite, můžete tedy přidat callbacky, které se vyvolají po startu session nebo před jejím zápisem na disk a následným ukončením.

$session->onBeforeWrite[] = function () {
	// zapíšeme data do session
	$this->section->set('basket', $this->basket);
};

Správa session

Přehled metod třídy Nette\Http\Session pro správu session:

start(): void

Zahájí session.

isStarted(): bool

Je session zahájená?

close(): void

Ukončí session. Session se automaticky ukončí na konci běhu skriptu.

destroy(): void

Ukončí a smaže session.

exists(): bool

Obsahuje HTTP požadavek cookie se session ID?

regenerateId(): void

Vygeneruje nové náhodné session ID. Data zůstávají zachované.

getId(): string

Vrátí session ID.

Konfigurace

Session nastavujeme v konfiguraci. Pokud píšete aplikaci, která nepoužívá DI kontejner, slouží ke konfiguraci tyto metody. Musí být volány ještě před spuštěním session.

setName(string $name): static

Nastaví název cookie, ve které se přenáší session ID. Standardní název je PHPSESSID. Hodí se v případě, kdy v rámci jednoho webu provozujete několik odlišných aplikací.

getName(): string

Vrací název cookie, ve které se přenáší session ID.

setOptions(array $options)static

Konfiguruje session. Lze nastavovat všechny PHP session direktivy (ve formátu camelCase, např. místo session.save_path zapíšeme savePath) a také readAndClose.

setExpiration(?string $time)static

Nastaví dobu neaktivity po které session vyexpiruje.

setCookieParameters(string $path, string $domain=null, bool $secure=null, string $samesite=null)static

Nastavení parametrů pro cookie. Výchozí hodnoty parametrů můžete změnit v konfiguraci.

setSavePath(string $path)static

Nastaví adresář, kam se ukládají soubory se session.

setHandler(\SessionHandlerInterface $handler)static

Nastavení vlastního handleru, viz dokumentace PHP.

Bezpečnost především

Server předpokládá, že komunikuje stále s tímtéž uživatelem, dokud požadavky doprovází stejné session ID. Úkolem bezpečnostních mechanismů je zajistit, aby tomu tak doopravdy bylo a nebylo možné identifikátor odcizit nebo podstrčit.

Nette Framework proto správně nakonfiguruje PHP direktivy, aby session ID přenášel pouze v cookie, znepřístupnil jej JavaScriptu a případné identifikátory v URL ignoroval. Navíc v kritických chvílích, jako je třeba přihlášení uživatele, vygeneruje session ID nové.

Pro konfiguraci PHP se používá funkce ini_set, kterou bohužel některé hostingy zakazují. Pokud je to případ i vašeho hostéra, pokuste se s ním domluvit, aby vám funkci povolil nebo alespoň server nakonfiguroval.

verze: 4.0 3.x 2.x