Šablony

Nette používá šablonovací systém Latte. Jednak proto, že jde o nejlépe zabezpečený šablonovací systém pro PHP, a zároveň také systém nejintuitivnější. Nemusíte se učit mnoho nového, vystačíte si se znalostí PHP a několika značek.

Je obvyklé, že stránka se složí ze šablony layoutu + šablony dané akce. Takhle třeba může vypadat šablona layoutu, všimněte si bloků {block} a značky {include}:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>{block title}My App{/block}</title>
</head>
<body>
	<header>...</header>
	{include content}
	<footer>...</footer>
</body>
</html>

A tohle bude šablona akce:

{block title}Homepage{/block}

{block content}
<h1>Homepage</h1>
...
{/block}

Ta definuje blok content, který se vloží na místo {include content} v layoutu, a také re-definuje blok title, kterým přepíše {block title} v layoutu. Zkuste si představit výsledek.

Hledání šablon

Cestu k šablonám odvodí presenter podle jednoduché logiky. Zkusí, zda existuje jeden z těchto souborů umístěných relativně od adresáře s třídou presenteru, kde <Presenter> je název aktuálního presenteru a <view> je název aktuální akce:

 • templates/<Presenter>/<view>.latte
 • templates/<Presenter>.<view>.latte

Pokud šablonu nenajde, je odpovědí chyba 404.

Můžete také změnit view pomocí $this->setView('jineView'). Nebo místo dohledávání přímo určit jméno souboru se šablonou pomocí $this->template->setFile('/path/to/template.latte').

Soubory, kde se dohledávají šablony, lze změnit překrytím metody formatTemplateFiles(), která vrací pole možných názvů souborů.

Layout se očekává v těchto souborech:

 • templates/<Presenter>/@<layout>.latte
 • templates/<Presenter>.@<layout>.latte
 • templates/@<layout>.latte layout společný pro více presenterů

Kde <Presenter> je název aktuálního presenteru a <layout> je název layoutu, což je standardně 'layout'. Název lze změnit pomocí $this->setLayout('jinyLayout'), takže se budou zkoušet soubory @jinyLayout.latte.

Můžete také přímo určit jméno souboru se šablonou layoutu pomocí $this->setLayout('/path/to/template.latte'). Pomocí $this->setLayout(false) se dohledávání layoutu vypne.

Soubory, kde se dohledávají šablony layoutu, lze změnit překrytím metody formatLayoutTemplateFiles(), která vrací pole možných názvů souborů.

Proměnné v šabloně

Proměnné do šablony předáváme tak, že je zapíšeme do $this->template a potom je máme k dispozici v šabloně jako lokální proměnné:

$this->template->article = $this->articles->getById($id);

Takto jednoduše můžeme do šablon předat jakékoliv proměnné. Při vývoji robustních aplikací ale bývá užitečnější se omezit. Například tak, že explicitně nadefinujeme výčet proměnných, které šablona očekává, a jejich typů. Díky tomu nám bude moci PHP kontrolovat typy, IDE správně našeptávat a statická analýza odhalovat chyby. Toto je možné od nette/application verze 3.1.

A jak takový výčet nadefinujeme? Jednoduše v podobě třídy a její properties. Pojmenujeme ji podobně jako presenter, jen s Template na konci:

/**
 * @property-read ArticleTemplate $template
 */
class ArticlePresenter extends Nette\Application\UI\Presenter
{
}

class ArticleTemplate extends Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template
{
	/** @var Model\Article */
	public $article;

	/** @var Nette\Security\User */
	public $user;

	// a další proměnné
}

Objekt $this->template v presenteru bude nyní instancí třídy ArticleTemplate. Takže PHP bude při zápisu kontrolovat deklarované typy. A počínaje verzí PHP 8.2 upozorní i na zápis do neexistující proměnné, v předchozích verzích lze téhož dosáhnout použitím traity Nette\SmartObject.

Anotace @property-read je určená pro IDE a statickou analýzu, díky ní bude fungovat našeptávání, viz PhpStorm and code completion for $this⁠-⁠>⁠template.

Luxusu našeptávání si můžete dopřát i v šablonách, stačí do PhpStorm nainstalovat plugin pro Latte a uvést na začátek šablony název třídy, více v článku Latte: jak na typový systém:

{templateType App\Presenters\ArticleTemplate}
...

Takto fungují i šablony v komponentách, stačí jen dodržet jmennou konvenci a pro komponentu např. FifteenControl vytvořit třídu šablony FifteenTemplate.

Pokud potřebujete vytvořit $template jako instanci jiné třídy, využijte metodu createTemplate():

public function renderDefault(): void
{
	$template = $this->createTemplate(SpecialTemplate::class);
	$template->foo = 123;
	// ...
	$this->sendTemplate($template);
}

Výchozí proměnné

Presentery a komponenty předávají do šablon několik užitečných proměnných automaticky:

 • $basePath je absolutní URL cesta ke kořenovému adresáři (např. /eshop)
 • $baseUrl je absolutní URL ke kořenovému adresáři (např. http://localhost/eshop)
 • $user je objekt reprezentující uživatele
 • $presenter je aktuální presenter
 • $control je aktuální komponenta nebo presenter
 • $flashes pole zpráv zaslaných funkcí flashMessage()

Pokud používáte vlastní třídu šablony, tyto proměnné se předají, pokud pro ně vytvoříte property.

Vytváření odkazů

V šabloně se vytvářejí odkazy na další presentery & akce tímto způsobem:

<a n:href="Product:show">detail produktu</a>

Atribut n:href je velmi šikovný pro HTML značky <a>. Chceme-li odkaz vypsat jinde, například v textu, použijeme {link}:

Adresa je: {link Home:default}

Více informací najdete v kapitole Vytváření odkazů URL.

Vlastní filtry, značky apod.

Šablonovací systém Latte lze rozšířit o vlastní filtry, funkce, značky apod. Lze tak učinit přímo v metodě render<View> nebo beforeRender():

public function beforeRender(): void
{
	// přidání filtru
	$this->template->addFilter('foo', /* ... */);

	// nebo konfigurujeme přímo objekt Latte\Engine
	$latte = $this->template->getLatte();
	$latte->addFilterLoader(/* ... */);
}

Latte ve verzi 3 nabízí pokročilejší způsob a to vytvoření si extension pro každý webový projekt. Kusý příklad takové třídy:

namespace App\Templating;

final class LatteExtension extends Latte\Extension
{
	public function __construct(
		private App\Model\Facade $facade,
		private Nette\Security\User $user,
		// ...
	) {
	}

	public function getFilters(): array
	{
		return [
			'timeAgoInWords' => $this->filterTimeAgoInWords(...),
			'money' => $this->filterMoney(...),
			// ...
		];
	}

	public function getFunctions(): array
	{
		return [
			'canEditArticle' =>
				fn($article) => $this->facade->canEditArticle($article, $this->user->getId()),
			// ...
		];
	}

	// ...
}

Zaregistrujeme ji pomocí konfigurace:

latte:
	extensions:
		- App\Templating\LatteExtension