Yardımcı İşlevler

Nette\Utils\Helpers yararlı işlevlere sahip statik bir sınıftır.

Kurulum:

composer require nette/utils

Tüm örnekler aşağıdaki sınıf takma adının tanımlandığını varsayar:

use Nette\Utils\Helpers;

capture(callable $cb): string

Bir geri çağırmayı çalıştırır ve yakalanan çıktıyı bir dize olarak döndürür.

$res = Helpers::capture(function () use ($template) {
	$template->render();
});

clamp(int|float $value, int|float $min, int|float $max): int|float

Min ve maks. dahil aralığına sıkıştırılmış değeri döndürür.

Helpers::clamp($level, 0, 255);

compare(mixed $left, string $operator, mixed $right)bool

PHP'nin yaptığı gibi iki değeri karşılaştırır. >, >= , <, <=, =, ==, ===, !=, !==, <> operatörleri arasında ayrım yapar. Fonksiyon, operatörün değişken olduğu durumlarda kullanışlıdır.

Helpers::compare(10, '<', 20); // true

falseToNull(mixed $value)mixed

false adresini null adresine dönüştürür, diğer değerleri değiştirmez.

Helpers::falseToNull(false); // null
Helpers::falseToNull(123);   // 123

getLastError(): string

En son oluşan PHP hatasını veya hata oluşmamışsa boş bir dizge döndürür. error_get_last() adresinden farklı olarak, html_errors PHP yönergesinden etkilenmez ve HTML değil her zaman metin döndürür.

Helpers::getLastError();

getSuggestion(string[] $possibilities, string $value): ?string

$possibilities adresinden $value adresine en çok benzeyen, ancak aynı olmayan bir dize arar. Yalnızca 8 bit kodlamaları destekler.

Belirli bir seçenek geçerli değilse ve kullanıcıya benzer bir seçenek önermek istiyorsak (ancak farklıysa, bu nedenle aynı dize göz ardı edilir) kullanışlıdır. Bu şekilde, Nette did you mean ...? mesajlarını oluşturur.

$items = ['foo', 'bar', 'baz'];
Helpers::getSuggestion($items, 'fo');   // 'foo'
Helpers::getSuggestion($items, 'barr'); // 'bar'
Helpers::getSuggestion($items, 'baz');  // 'bar', ne 'baz'
versiyon: 4.0