Souborový systém

Nette\Utils\FileSystem je statická třída s užitečnými funkcemi pro práci se souborovým systémem. Jednou z výhod oproti nativním PHP funkcím je, že v případě chyb vyhazují výjimky.

Instalace:

composer require nette/utils

Následující příklady předpokládají vytvořený alias:

use Nette\Utils\FileSystem;

Manipulace

copy(string $origin, string $target, bool $overwrite=true)void

Zkopíruje soubor nebo celý adresář. Ve výchozím nastavení přepisuje existující soubory a adresáře. S parametrem $overwrite nastaveným na hodnotou false vyvolá výjimku Nette\InvalidStateException, pokud cílový soubor nebo adresář $target existuje. Při chybě vyvolá výjimku Nette\IOException.

FileSystem::copy('/path/to/source', '/path/to/dest', overwrite: true);

createDir(string $dir, int $mode=0777)void

Vytvoří adresář, pokud neexistuje, včetně nadřazených adresářů. Při chybě vyvolá výjimku Nette\IOException.

FileSystem::createDir('/path/to/dir');

delete(string $path): void

Smaže soubor nebo celý adresář pokud existuje. Pokud adresář není prázdný, smaže nejprve jeho obsah. Při chybě vyvolá výjimku Nette\IOException.

FileSystem::delete('/path/to/fileOrDir');

makeWritable(string $path, int $dirMode=0777, int $fileMode=0666)void

Nastaví oprávnění souboru na $fileMode nebo adresáři na $dirMode. Rekurzivně projde a nastaví oprávnění i celému obsahu adresáře.

FileSystem::makeWritable('/path/to/fileOrDir');

read(string $file): string

Vrátí obsah souboru $file. Při chybě vyvolá výjimku Nette\IOException.

$content = FileSystem::read('/path/to/file');

rename(string $origin, string $target, bool $overwrite=true)void

Přejmenuje nebo přesune soubor či adresář $origin. Ve výchozím nastavení přepisuje existující soubory a adresáře. S parametrem $overwrite nastaveným na hodnotou false vyvolá výjimku Nette\InvalidStateException, pokud cílový soubor nebo adresář $target existuje. Při chybě vyvolá výjimku Nette\IOException.

FileSystem::rename('/path/to/source', '/path/to/dest', overwrite: true);

write(string $file, string $content, int $mode=0666)void

Zapíše řetězec $content do souboru $file. Při chybě vyvolá výjimku Nette\IOException.

FileSystem::write('/path/to/file', $content);

Cesty

isAbsolute(string $path)bool

Zjištuje, zda je cesta $path absolutní.

FileSystem::isAbsolute('../backup'); // false
FileSystem::isAbsolute('/backup');  // true
FileSystem::isAbsolute('C:/backup'); // true

joinPaths(string …$segments)string

Spojí všechny segmenty cesty a výsledek normalizuje.

FileSystem::joinPaths('a', 'b', 'file.txt'); // 'a/b/file.txt'
FileSystem::joinPaths('/a/', '/b/');     // '/a/b/'
FileSystem::joinPaths('/a/', '/../b');    // '/b'

normalizePath(string $path)string

Normalizuje .. a . a oddělovače adresářů v cestě na systémové.

FileSystem::normalizePath('/file/.');    // '/file/'
FileSystem::normalizePath('\file\..');    // '/file'
FileSystem::normalizePath('/file/../..');  // '/..'
FileSystem::normalizePath('file/../../bar'); // '/../bar'
verze: 4.0 3.x 2.x