Pomocné funkce

Nette\Utils\Helpers je statická třída s užitečnými funkcemi.

Instalace:

composer require nette/utils

Všechny příklady předpokládají vytvořený alias:

use Nette\Utils\Helpers;

capture(callable $cb): string

Vykoná callback a vrátí zachycený výstup jako řetězec.

$res = Helpers::capture(function () use ($template) {
	$template->render();
});

clamp(int|float $value, int|float $min, int|float $max): int|float

Ohraničí hodnotu do daného inkluzivního rozsahu min a max.

Helpers::clamp($level, 0, 255);

falseToNull(mixed $value): mixed

Převádí false na null, jiné hodnoty nemění.

Helpers::falseToNull(false); // null
Helpers::falseToNull(123);   // 123

getLastError(): string

Vrací poslední chybu v PHP nebo prázdný řetězec, pokud k žádné chybě nedošlo. Oproti error_get_last() nepodléhá vlivu PHP direktivy html_errors a vrací vždy text, nikoliv HTML.

Helpers::getLastError();

getSuggestion(string[] $possibilities, string $value): ?string

Z nabízených možností $possibilities hledá řetězec, který je nejpodobnější k $value, ale ne stejný. Podporuje pouze 8bitové kódování.

Hodí se v případě, že určitá volba není platná a chceme uživateli poradit podobnou (ale jinou, proto se ignoruje stejný řetězec). Tímto způsobem Nette tvoří zprávy did you mean ...?.

$items = ['foo', 'bar', 'baz'];
Helpers::getSuggestion($items, 'fo');   // 'foo'
Helpers::getSuggestion($items, 'barr'); // 'bar'
Helpers::getSuggestion($items, 'baz');  // 'bar', ne 'baz'
verze: 4.0 3.x