Generované továrny

Nette DI umí automaticky generovat kód továren na základě rozhraní, což vám ušetří psaní kódu.

Továrna je třída, která vyrábí a konfiguruje objekty. Předává jim tedy i jejich závislosti. Jak taková továrna vypadá jsme si ukázali v úvodní kapitole:

class ArticleFactory
{
	private Nette\Database\Connection $db;

	public function __construct(Nette\Database\Connection $db)
	{
		$this->db = $db;
	}

	public function create(): Article
	{
		return new Article($this->db);
	}
}

Nette DI umí kód továren automaticky generovat. Vše, co musíte udělat, je vytvořit rozhraní a Nette DI vygeneruje implementaci. Rozhraní musí mít přesně jednu metodu s názvem create a deklarovat návratový typ:

interface ArticleFactory
{
	function create(): Article;
}

Tedy továrna ArticleFactory má metodu create, která vytváří objekty Article. Třída Article může vypadat třeba následovně:

class Article
{
	private $db;

	public function __construct(Nette\Database\Connection $db)
	{
		$this->db = $db;
	}
}

Továrnu přidáme do konfiguračního souboru:

services:
	- ArticleFactory

Nette DI vygeneruje odpovídající implementaci továrny.

V kódu, který továrnu používá, si tak vyžádáme objekt podle rozhraní a Nette DI použije vygenerovanou implementaci:

class UserController
{
	private $articleFactory;

	public function __construct(ArticleFactory $articleFactory)
	{
		$this->articleFactory = $articleFactory;
	}

	public function foo()
	{
		// necháme továrnu vytvořit objekt
		$article = $this->articleFactory->create();
	}
}

Parametrizovaná továrna

Tovární metoda create může přijímat parametry, které poté předá do konstrukturu. Doplňme například třídu Article o ID autora článku:

class Article
{
	private $db;
	private $authorId;

	public function __construct(Nette\Database\Connection $db, int $authorId)
	{
		$this->db = $db;
		$this->authorId = $authorId;
	}
}

Parametr přidáme také do továrny:

interface ArticleFactory
{
	function create(int $authorId): Article;
}

Díky tomu, že se parametr v konstruktoru i parametr v továrně jmenují stejně, Nette DI je zcela automaticky předá.

Pokročilá definice

Definici lze zapsat i ve víceřádkové podobě za použití klíče implement:

services:
	articleFactory:
		implement: ArticleFactory

Při zápisu tímto delším způsobem je možné uvést další argumenty pro konstruktor v klíči arguments a doplňující konfiguraci pomocí setup, stejně, jako u běžných služeb.

Příklad: pokud by metoda create() nepřijímala parametr $authorId, mohli bychom uvést pevnou hodnotu v konfiguraci, která by se předávala do konstruktoru Article:

services:
	articleFactory:
		implement: ArticleFactory
		arguments:
			authorId: 123

Nebo naopak pokud by create() parametr $authorId přijimala, ale nebyl by součástí konstruktoru a předával se metodou Article::setAuthorId(), odkázali bychom se na něj v sekci setup:

services:
	articleFactory:
		implement: ArticleFactory
		setup:
			- setAuthorId($authorId)

Accessor

Nette umí krom továren generovat i tzv. accessory. Jde o objekty s metodou get(), která vrací určitou službu z DI kontejneru. Opakované volání get() vrací stále tutéž instanci.

Accessor poskytují závislostem lazy-loading. Mějme třídu, která zapisuje chyby do speciální databáze. Když by si tato třída nechávala připojení k databázi předávat jako závislost konstruktorem, muselo by se připojení vždycky vytvořit, ačkoliv v praxi se chyba objeví jen výjimečně a tedy povětšinou by zůstalo spojení nevyužité. Místo toho si tak třída předá accessor a teprve když se zavolá jeho get(), dojde k vytvoření objektu databáze:

Jak accessor vytvořit? Stačí napsat rozhraní a Nette DI vygeneruje implementaci. Rozhraní musí mít přesně jednu metodu s názvem get a deklarovat návratový typ:

interface PDOAccessor
{
	function get(): PDO;
}

Accessor přidáme do konfiguračního souboru, kde je také definice služby, kterou bude vracet:

services:
	- PDOAccessor
	- PDO(%dsn%, %user%, %password%)

Protože accessor vrací službu typu PDO a v konfiguraci je jediná taková služba, bude vracet právě ji. Pokud by služeb daného typu bylo víc, určíme vracenou službu pomocí názvu, např. - PDOAccessor(@db1).

Vícenásobná továrna/accessor

Naše továrny a accessory uměly zatím vždy vyrábět nebo vracet jen jeden objekt. Lze ale velmi snadno vytvořit i vícenásobné továrny kombinované s accessory. Rozhraní takové třídy bude obsahovat libovolný počet metod s názvy create<name>() a get<name>(), např.:

interface MultiFactory
{
	function createArticle(): Article;
  function createFoo(): Model\Foo;
  function getDb(): PDO;
}

Takže místo toho, abych si předávali několik generovaných továren a accessorů, předáme jednu komplexnější továrnu, která toho umí víc.

Alternativně lze místo několika metod použít create() a get() s parameterem:

interface MultiFactoryAlt
{
	function create($name);
  function get($name): PDO;
}

Pak platí, že MultiFactory::createArticle() dělá totéž jako MultiFactoryAlt::create('article'). Nicméně alternativní zápis má tu nevýhodu, že není zřejmé, jaké hodnoty $name jsou podporované a logicky také nelze v rozhraní odlišit různé návratové hodnoty pro různé $name.

Definice seznamem

A jak definovat vícenásobnou továrnu v konfiguraci? Vytvoříme tři služby, které bude vytvářet/vracet, a potom samotnou továrnu:

services:
	article: Article
	- Model\Foo
	- PDO(%dsn%, %user%, %password%)

  - MultiFactory(
    article: @article # createArticle()
    foo: @Model\Foo  # createFoo()
    db: @\PDO     # getDb()
  )

Definice pomocí tagů

Druhou možností je využít k definici tagy:

services:
	- App\Router\RouterFactory::createRouter
	- App\Model\DatabaseAccessor(
	  db1: @database.db1.explorer
	)

Továrna na komponenty

Jak vytvářet složité komponenty s mnoha závislostmi, aniž bychom si „zaneřádili“ presentery, které je budou používat? Díky chytrým vlastnostem DI kontejneru v Nette lze stejně jako u používání klasických služeb nechat většinu práce na frameworku.

Vezměme si jako příklad komponentu, která má závislosti na několika službách:

class MyControl extends Nette\Application\UI\Control
{
	public function __construct(
		EmailValidator $emailValidator,
		Registrator $registrator,
		Mailer $mailer
	) {
		//
	}
}

Pokud bychom psali klasickou službu, nebylo by co řešit. O předání všech závislostí by se neviditelně postaral DI kontejner. Jenže s komponentami obvykle zacházíme tak, že jejich novou instanci vytváříme přímo v presenteru v továrních metodách createComponent…(). A předávat si všechny závislosti do presenteru, abychom je pak předali komponentě, je zdlouhavé a těžkopádné řešení. Znamená to v presenteru zavést privátní proměnné, které mimo jednu metodu nenajdou žádné uplatnění. A navíc to pomyšlení na množství napsaného kódu…

class MyPresenter extends Nette\Application\UI\Presenter
{
	private $emailValidator;
	private $registrator;
	private $mailer;

	public function __construct(
		EmailValidator $emailValidator,
		Registrator $registrator,
		Mailer $mailer
	) {
		$this->emailValidator = $emailValidator;
		$this->registrator = $registrator;
		$this->mailer = $mailer;
	}

	protected function createComponentMyControl(): MyControl
	{
		$control = new MyControl(
			$this->emailValidator,
			$this->registrator,
			$this->mailer
		);
		return $control;
	}
}

Logickou otázkou je, proč prostě nezaregistrujeme komponentu jako klasickou službu, nepředáme ji do presenteru a poté v metodě createComponent…() nevracíme? Takový přístup je ale krajně nevhodný, protože komponentu běžně chceme vytvořit vícekrát.

Architektonicky správným řešením, které neznečistí presenter zbytečnými závislostmi, je napsat pro komponentu továrnu. Můžeme si ji opět nechat vygenerovat na základě rozhraní. Naše rozhraní pro komponentu může vypadat například takto:

interface MyControlFactory
{
	public function create(): MyControl;
}

Továrnu zaregistrujeme v konfiguračním souboru:

services:
	- MyControlFactory

V presenteru pak bude stačit získat továrnu a zavolat metodu create:

class MyPresenter extends Nette\Application\UI\Presenter
{
	private $myControlFactory;

	public function __construct(MyControlFactory $myControlFactory)
	{
		$this->myControlFactory = $myControlFactory;
	}

	protected function createComponentMyControl(): MyControl
	{
		$control = $this->myControlFactory->create();
		return $control;
	}
}

Vytvořené komponentě budou automaticky konstruktorem předány její závislosti.