Autowiring

Autowiring je skvělá vlastnost, která umí automaticky předávat do konstruktoru a dalších metod požadované služby, takže je nemusíme vůbec psát. Ušetří vám spoustu času.

Díky tomu můžeme vynechat naprostou většinu argumentů při psaní definic služeb. Místo:

services:
	articles: Model\ArticleRepository(@database, @cache.storage)

Stačí napsat:

services:
	articles: Model\ArticleRepository

Autowiring se řídí podle typů, takže aby fungoval, musí být třída ArticleRepository definována asi takto:

namespace Model;

class ArticleRepository
{
	public function __construct(\PDO $db, \Nette\Caching\Storage $storage)
	{}
}

Aby bylo možné použit autowiring, musí pro každý typ být v kontejneru právě jedna služba. Pokud by jich bylo víc, autowiring by nevěděl, kterou z nich předat a vyhodil by výjimku:

services:
	mainDb: PDO(%dsn%, %user%, %password%)
	tempDb: PDO('sqlite::memory:')
	articles: Model\ArticleRepository # VYHODÍ VÝJIMKU, vyhovuje mainDb i tempDb

Řešením by bylo buď autowiring obejít a explicitně uvést název služby (tj articles: Model\ArticleRepository(@mainDb)). Šikovnější ale je autowirování jedné ze služeb vypnout, nebo první službu upřednostnit.

Vypnutí autowiringu

Autowirování služby můžeme vypnout pomocí volby autowired: no:

services:
	mainDb: PDO(%dsn%, %user%, %password%)

	tempDb:
		create: PDO('sqlite::memory:')
		autowired: false        # služba tempDb je vyřazena z autowiringu

	articles: Model\ArticleRepository # tudíž předá do kontruktoru mainDb

Služba articles nevyhodí výjimku, že existují dvě vyhovující služby typu PDO (tj. mainDb a tempDb), které lze do konstruktoru předat, protože vidí jen službu mainDb.

Konfigurace autowiringu v Nette funguje odlišně než v Symfony, kde volba autowire: false říká, že se nemá autowiring používat pro argumenty konstruktoru dané služby. V Nette se autowiring používá vždy, ať už pro argumenty konstruktoru, nebo kterékoliv jiné metody. Volba autowired: false říká, že instance dané služba nemá být pomocí autowiringu nikam předávána.

Preference autowiringu

Pokud máme více služeb stejného typu a u jedné z nich uvedeme volbu autowired, stává se tato služba preferovanou:

services:
	mainDb:
		create: PDO(%dsn%, %user%, %password%)
		autowired: PDO  # stává se preferovanou

	tempDb:
		create: PDO('sqlite::memory:')

	articles: Model\ArticleRepository

Služba articles nevyhodí výjimku, že existují dvě vyhovující služby typu PDO (tj. mainDb a tempDb), ale použije preferovanou službu, tedy mainDb.

Pole služeb

Autowiring umí předávat i pole služeb určitého typu. Protože v PHP nelze nativně zapsat typ položek pole, je třeba kromě typu array doplnit i phpDoc komentář s typem položky ve tvaru ClassName[]:

namespace Model;

class ShipManager
{
	/**
	 * @param Shipper[] $shippers
	 */
	public function __construct(array $shippers)
	{}
}

DI kontejner pak automaticky předá pole služeb odpovídajících danému typu. Vynechá služby, které mají vypnutý autowiring.

Typ v komentáři může být také ve tvaru array<int, Class> nebo list<Class>. Pokud nemůžete ovlivnit podobu phpDoc komentáře, můžete předat pole služeb přímo v konfiguraci pomocí typed().

Skalární argumenty

Autowiring umí dosazovat pouze objekty a pole objektů. Skalární argumenty (např. řetězce, čísla, booleany) zapíšeme v konfiguraci. Alternativnou je vytvořit settings-objekt, který skalární hodnotu (nebo více hodnot) zapouzdří do podoby objektu, a ten pak lze opět předávat pomocí autowiringu.

class MySettings
{
	public function __construct(
		// readonly je možné použít od PHP 8.1
		public readonly bool $value,
	)
	{}
}

Vytvoříte z něj službu přidáním do konfigurace:

services:
	- MySettings('any value')

Všechny třídy si jej poté vyžádají pomocí autowiringu.

Zúžení autowiringu

Jednotlivým službám lze autowiring zúžit jen na určité třídy nebo rozhraní.

Normálně autowiring službu předá do každého parametru metody, jehož typu služba odpovídá. Zúžení znamená, že stanovíme podmínky, kterým musí typy uvedené u parametrů metod vyhovovat, aby jim byla služba předaná.

Ukážeme si to na příkladu:

class ParentClass
{}

class ChildClass extends ParentClass
{}

class ParentDependent
{
	function __construct(ParentClass $obj)
	{}
}

class ChildDependent
{
	function __construct(ChildClass $obj)
	{}
}

Pokud bychom je všechny zaregistrovali jako služby, tak by autowiring selhal:

services:
	parent: ParentClass
	child: ChildClass
	parentDep: ParentDependent # VYHODÍ VÝJIMKU, vyhovují služby parent i child
	childDep: ChildDependent  # autowiring předá do konstruktoru službu child

Služba parentDep vyhodí výjimku Multiple services of type ParentClass found: parent, child, protože do jejího kontruktoru pasují obě služby parent i child, a autowiring nemůže rozhodnout, kterou z nich zvolit.

U služby child můžeme proto zúžit její autowirování na typ ChildClass:

services:
	parent: ParentClass
	child:
		create: ChildClass
		autowired: ChildClass  # lze napsat i 'autowired: self'

	parentDep: ParentDependent # autowiring předá do konstruktoru službu parent
	childDep: ChildDependent  # autowiring předá do konstruktoru službu child

Nyní se do kontruktoru služby parentDep předá služba parent, protože teď je to jediný vyhovující objekt. Službu child už tam autowiring nepředá. Ano, služba child je stále typu ParentClass, ale už neplatí zužující podmínka daná pro typ parametru, tj. neplatí, že ParentClass je nadtyp ChildClass.

U služby child by bylo možné autowired: ChildClass zapsat také jako autowired: self, jelikož self je zástupné označení pro třídu aktuální služby.

V klíči autowired je možné uvést i několik tříd nebo interfaců jako pole:

autowired: [BarClass, FooInterface]

Zkusme příklad doplnit ještě o rozhraní:

interface FooInterface
{}

interface BarInterface
{}

class ParentClass implements FooInterface
{}

class ChildClass extends ParentClass implements BarInterface
{}

class FooDependent
{
	function __construct(FooInterface $obj)
	{}
}

class BarDependent
{
	function __construct(BarInterface $obj)
	{}
}

class ParentDependent
{
	function __construct(ParentClass $obj)
	{}
}

class ChildDependent
{
	function __construct(ChildClass $obj)
	{}
}

Když službu child nijak neomezíme, bude pasovat do konstruktorů všech tříd FooDependent, BarDependent, ParentDependent i ChildDependent a autowiring ji tam předá.

Pokud její autowiring ale zúžíme na ChildClass pomocí autowired: ChildClass (nebo self), předá ji autowiring pouze do konstruktoru ChildDependent, protože vyžaduje argument typu ChildClass a platí, že ChildClass je typu ChildClass. Žádný další typ uvedený u dalších parametrů není nadtypem ChildClass, takže se služba nepředá.

Pokud jej omezíme na ParentClass pomocí autowired: ParentClass, předá ji autowiring opět do konstruktoru ChildDependent (protože vyžadovaný ChildClass je nadtyp ParentClass a nově i do konstruktoru ParentDependent, protože vyžadovaný typ ParentClass je taktéž vyhovující.

Pokud jej omezíme na FooInterface, bude stále autowirovaná do ParentDependent (vyžadovaný ParentClass je nadtyp FooInterface) a ChildDependent, ale navíc i do konstruktoru FooDependent, nikoliv však do BarDependent, neboť BarInterface není nadtyp FooInterface.

services:
	child:
		create: ChildClass
		autowired: FooInterface

	fooDep: FooDependent    # autowiring předá do konstruktoru child
	barDep: BarDependent    # VYHODÍ VÝJIMKU, žádná služba nevyhovuje
	parentDep: ParentDependent # autowiring předá do konstruktoru child
	childDep: ChildDependent  # autowiring předá do konstruktoru child