Konfigurace aplikací

Přehled konfiguračních voleb pro Nette Aplikace.

Application

application:
	# zobrazit "Nette Application" panel v Tracy BlueScreen?
	debugger: ...      # (bool) výchozí je true

	# bude se při chybě volat error-presenter?
	catchExceptions: ...  # (bool) výchozí je true v produkčním režimu

	# název error-presenteru
	errorPresenter: Error  # (string) výchozí je 'Nette:Error'

	# chybné odkazy negenerují varování?
	# má efekt pouze ve vývojářském režimu
	silentLinks: ...    # (bool) výchozí je false

Protože ve vývojovém režimu se error-presentery standardně nevolají a chybu zobrazí až Tracy, změnou hodnoty catchExceptions na true můžeme při vývoji ověřit jejich správnou funkčnost.

Volba silentLinks určuje, jak se Nette zachová ve vývojářském režimu, když selže generování odkazu (třeba proto, že neexistuje presenter, atd). Výchozí hodnota false znamená, že Nette vyhodí E_USER_WARNING chybu. Nastavením na true dojde k potlačení této chybové hlášky. V produkčním prostředí se E_USER_WARNING vyvolá vždy. Toto chování můžeme také ovlivnit nastavením proměnné presenteru $invalidLinkMode.

Mapování

Definuje pravidla, podle kterých se z názvu presenteru (třeba Homepage) odvodí název třídy (třeba App\Presenters\HomepagePresenter). Právě takového mapování lze docílit následující konfigurací:

application:
	mapping:
		*: App\Presenters\*Presenter

Název presenteru se nahradí za hvezdičku a výsledkem je název třídy. Snadné!

Pokud presentery členíme do modulů, můžeme pro každý modul mít vlastní mapování:

application:
	mapping:
		Front: App\Modules\Front\*Presenter
		Admin: App\Modules\Admin\*Presenter
		Api: App\Api\*Presenter

Nyní se presenter Front:Homepage mapuje na třídu App\Modules\Front\HomepagePresenter a presenter Admin:Dashboard na třídu App\Modules\Admin\DashboardPresenter.

Šikovnější bude vytvořit obecné (hvězdičkové) pravidlo, které první dvě nahradí a přibude v něm hvezdička navíc právě pro modul:

application:
	mapping:
		*: App\Modules\*\*Presenter
		Api: App\Api\*Presenter

Opět presenter Front:Homepage namapuje na třídu App\Modules\Front\HomepagePresenter.

Ale co když používáme vícenásobně zanořené moduly a máme třeba presenter Admin:User:Edit? V takovém případě se segment s hvězdičkou představující modul pro každou úroveň jednoduše zopakuje a výsledkem bude třída App\Modules\Admin\User\EditPresenter.

Alternativním zápisem je místo řetězce použít pole skládající se ze tří segmentů:

application:
	mapping:
		*: [App\Modules, *, *Presenter]

Tento zápis je ekvivalentní s původním App\Modules\*\*Presenter.

Výchozí hodnotou je *: *Module\*Presenter.

Automatická registrace presenterů

Nette automaticky přidává presentery jako služby do DI kontejneru, což zásadně zrychlí jejich vytváření. Jak Nette presentery dohledává lze konfigurovat:

application:
	# hledat presentery v Composer class map?
	scanComposer: ...   # (bool) výchozí je true

	# maska, které musí vyhovovat název třídy a souboru
	scanFilter: ...    # (string) výchozí je '*Presenter'

	# ve kterých adresářích hledat presentery?
	scanDirs:       # (string[]|false) výchozí je '%appDir%'
		- %vendorDir%/mymodule

Adresáře uvedené v scanDirs nepřepisují výchozí hodnotu %appDir%, ale doplňují ji, scanDirs tedy bude obsahovat obě cesty %appDir% a %vendorDir%/mymodule. Pokud bychom chtěli výchozí adresář vynechat, použijeme vykřičník, který hodnotu přepíše:

application:
	scanDirs!:
		- %vendorDir%/mymodule

Skenování adresářů lze vypnout uvedením hodnoty false. Nedoporučujeme úplně potlačit automatické přidávání presenterů, protože jinak dojde ke snížení výkonu aplikace.

Šablony Latte

Tímto nastavením lze globálně ovlivnit chování Latte v komponentách a presenterech.

latte:
	# zobrazit Latte panel v Tracy Baru pro hlavní šablonu (true) nebo všechny komponenty (all)?
	debugger: ...    # (true|false|'all') výchozí je true

	# přepne Latte do XHTML režimu (deprecated)
	xhtml: ...      # (bool) výchozí je false

	# generuje šablony s hlavičkou declare(strict_types=1)
	strictTypes: ...   # (bool) výchozí je false

	# třída objektu $this->template
	templateClass: App\MyTemplateClass # výchozí je Nette\Bridges\ApplicationLatte\DefaultTemplate

Dále lze registrovat nové tagy (makra) a to buď uvedením jména třídy, nebo referencí na službu. Jako výchozí je zavolána metoda install(), ale to lze změnit tím, že uvedeme jméno jiné metody:

latte:
	# registrace uživatelských Latte značek
	macros:
		- App\MyLatteMacros::register     # statická metoda, classname nebo callable
		- @App\MyLatteMacrosFactory      # služba s metodou install()
		- @App\MyLatteMacrosFactory::register # služba s metodou register()

services:
	- App\MyLatteMacrosFactory

Routování

Základní nastavení:

routing:
	# zobrazit routovací panel v Tracy Bar?
	debugger: ...  # (bool) výchozí je true

	# serializuje router do DI kontejneru
	cache: ...   # (bool) výchozí je false

Routování obvykle definujeme ve třídě RouterFactory, omezenější alternativou je definice v konfiguraci pomocí dvojic maska: akce:

routing:
	routes:
		'detail/<id>': Admin:Home:default
		'<presenter>/<action>': Front:Home:default

Konstanty

Vytváření PHP konstant.

constants:
	FOOBAR: 'baz'

Po nastartování aplikace bude vytvořena konstanta FOOBAR.

PHP

Nastavení direktiv PHP. Přehled všech direktiv naleznete na php.net.

php:
	date.timezone: Europe/Prague