Schema: Adatérvényesítés

Egy praktikus könyvtár az adatstruktúrák érvényesítésére és normalizálására egy adott séma alapján, intelligens és könnyen érthető API-val.

Telepítés:

composer require nette/schema

Alapvető használat

A $schema változóban van egy érvényesítési séma (hogy ez pontosan mit jelent és hogyan kell létrehozni, arról később szólunk), a $data változóban pedig egy adatszerkezet, amelyet érvényesíteni és normalizálni szeretnénk. Ez lehet például a felhasználó által egy API-n keresztül küldött adat, konfigurációs fájl stb.

A feladatot a Nette\Schema\Processor osztály látja el, amely feldolgozza a bemenetet, és vagy normalizált adatokat ad vissza, vagy hiba esetén egy Nette\Schema\ValidationException kivételt dob.

$processor = new Nette\Schema\Processor;

try {
	$normalized = $processor->process($schema, $data);
} catch (Nette\Schema\ValidationException $e) {
	echo 'Data is invalid: ' . $e->getMessage();
}

A $e->getMessages() módszer az összes üzenetsorozat tömbjét adja vissza, a $e->getMessageObjects() pedig az összes üzenetet Nette\Schema\Message objektumként adja vissza.

Séma definiálása

És most hozzunk létre egy sémát. Ennek definiálására a Nette\Schema\Expect osztályt használjuk, tulajdonképpen elvárásokat határozunk meg arra vonatkozóan, hogy az adatoknak hogyan kell kinézniük. Tegyük fel, hogy a bemeneti adatnak egy struktúrának (pl. egy tömbnek) kell lennie, amely processRefund típusú bool és refundAmount típusú int típusú elemeket tartalmaz.

use Nette\Schema\Expect;

$schema = Expect::structure([
	'processRefund' => Expect::bool(),
	'refundAmount' => Expect::int(),
]);

Úgy gondoljuk, hogy a sémadefiníció egyértelműnek tűnik, még akkor is, ha először látjuk.

Küldjük el a következő adatokat érvényesítésre:

$data = [
	'processRefund' => true,
	'refundAmount' => 17,
];

$normalized = $processor->process($schema, $data); // OK, átment.

A kimenet, azaz a $normalized érték a stdClass objektum. Ha azt akarjuk, hogy a kimenet egy tömb legyen, akkor a sémához egy castot adunk hozzá Expect::structure([...])->castTo('array').

A struktúra minden eleme opcionális, és alapértelmezett értéke null. Példa:

$data = [
	'refundAmount' => 17,
];

$normalized = $processor->process($schema, $data); // OK, átment.
// $normalized = {'processRefund' => null, 'refundAmount' => 17}

Az a tény, hogy az alapértelmezett érték null, nem jelenti azt, hogy a bemeneti adatokban elfogadható lenne 'processRefund' => null. Nem, a bemeneti adatnak boolean-nak kell lennie, azaz csak true vagy false. A null -t kifejezetten engedélyeznünk kellene a Expect::bool()->nullable()-on keresztül.

Egy elemet a Expect::bool()->required() segítségével lehet kötelezővé tenni. Az alapértelmezett értéket a false segítségével Expect::bool()->default(false) vagy röviden a Expect::bool(false) segítségével -ra változtatjuk.

És mi lenne, ha a booleans mellett a 1 and 0 -t is el akarnánk fogadni? Akkor felsoroljuk a megengedett értékeket, amelyeket szintén booleanra normalizálunk:

$schema = Expect::structure([
	'processRefund' => Expect::anyOf(true, false, 1, 0)->castTo('bool'),
	'refundAmount' => Expect::int(),
]);

$normalized = $processor->process($schema, $data);
is_bool($normalized->processRefund); // true

Most már ismered az alapokat, hogyan definiálódik a séma, és hogyan viselkednek a struktúra egyes elemei. Most megmutatjuk, hogy a séma definiálásakor milyen egyéb elemeket lehet használni.

Adattípusok: type()

Az összes szabványos PHP adattípus felsorolható a sémában:

Expect::string($default = null)
Expect::int($default = null)
Expect::float($default = null)
Expect::bool($default = null)
Expect::null()
Expect::array($default = [])

És ezután az összes típus által támogatott validátorok keresztül Expect::type('scalar') vagy rövidített Expect::scalar(). Az osztály- vagy interfésznevek is elfogadottak, pl. Expect::type('AddressEntity').

Használhatjuk az union jelölést is:

Expect::type('bool|string|array')

Az alapértelmezett érték mindig null, kivéve a array és list, ahol ez egy üres tömb. (A lista a nullától kezdve a numerikus kulcsok növekvő sorrendjében indexelt tömb, azaz nem asszociatív tömb).

Értékek tömbje: arrayOf() listOf()

A tömb túl általános struktúra, célszerűbb pontosan megadni, hogy milyen elemeket tartalmazhat. Például egy olyan tömb, amelynek elemei csak karakterláncok lehetnek:

$schema = Expect::arrayOf('string');

$processor->process($schema, ['hello', 'world']); // OK
$processor->process($schema, ['a' => 'hello', 'b' => 'world']); // OK
$processor->process($schema, ['key' => 123]); // HIBA: 123 nem karakterlánc.

A második paraméterrel megadhatjuk a kulcsokat (az 1.2-es verzió óta):

$schema = Expect::arrayOf('string', 'int');

$processor->process($schema, ['hello', 'world']); // OK
$processor->process($schema, ['a' => 'hello']); // ERROR: 'a' nem int

A lista egy indexelt tömb:

$schema = Expect::listOf('string');

$processor->process($schema, ['a', 'b']); // OK
$processor->process($schema, ['a', 123]); // HIBA: 123 nem karakterlánc.
$processor->process($schema, ['key' => 'a']); // HIBA: nem lista
$processor->process($schema, [1 => 'a', 0 => 'b']); // HIBA: nem lista.

A paraméter lehet egy séma is, így leírhatjuk:

Expect::arrayOf(Expect::bool())

Az alapértelmezett érték egy üres tömb. Ha megadjuk az alapértelmezett értéket, akkor az összeolvad az átadott adatokkal. Ez kikapcsolható a mergeDefaults(false) segítségével (az 1.1-es verzió óta).

Felsorolás: anyOf()

anyOf() azoknak az értékeknek vagy sémáknak a halmaza, amelyek egy érték lehet. Íme, hogyan írjunk egy olyan elemekből álló tömböt, amely lehet 'a', true vagy null:

$schema = Expect::listOf(
	Expect::anyOf('a', true, null),
);

$processor->process($schema, ['a', true, null, 'a']); // OK
$processor->process($schema, ['a', false]); // ERROR: false nem tartozik oda

A felsorolás elemei lehetnek sémák is:

$schema = Expect::listOf(
	Expect::anyOf(Expect::string(), true, null),
);

$processor->process($schema, ['foo', true, null, 'bar']); // OK
$processor->process($schema, [123]); // HIBA

A anyOf() módszer a variánsokat egyéni paraméterként fogadja el, nem tömbként. Ha értékekből álló tömböt akarunk átadni neki, használjuk a anyOf(...$variants) kicsomagoló operátort.

Az alapértelmezett érték a null. A firstIsDefault() módszerrel az első elemet teheti alapértelmezetté:

// alapértelmezett a 'hello'
Expect::anyOf(Expect::string('hello'), true, null)->firstIsDefault();

Struktúrák

A struktúrák meghatározott kulcsokkal rendelkező objektumok. A kulcs ⇒ érték párok mindegyikét “tulajdonságnak” nevezzük:

A struktúrák tömböket és objektumokat fogadnak el, és objektumokat adnak vissza stdClass (hacsak nem változtatjuk meg a castTo('array'), stb. segítségével).

Alapértelmezés szerint minden tulajdonság opcionális, és alapértelmezett értéke null. Kötelező tulajdonságokat a required() segítségével lehet definiálni:

$schema = Expect::structure([
	'required' => Expect::string()->required(),
	'optional' => Expect::string(), // az alapértelmezett érték null
]);

$processor->process($schema, ['optional' => '']);
// ERROR: az 'required' opció hiányzik.

$processor->process($schema, ['required' => 'foo']);
// OK, visszatér {'required' => 'foo', 'optional' => null}

Ha nem szeretne csak alapértelmezett értékkel rendelkező tulajdonságokat kiadni, használja a skipDefaults():

$schema = Expect::structure([
	'required' => Expect::string()->required(),
	'optional' => Expect::string(),
])->skipDefaults();

$processor->process($schema, ['required' => 'foo']);
// OK, visszatér {'required' => 'foo'}

Bár a null a optional tulajdonság alapértelmezett értéke, a bemeneti adatokban nem megengedett (az értéknek egy karakterláncnak kell lennie). A null -t elfogadó tulajdonságok a nullable() használatával kerülnek definiálásra:

$schema = Expect::structure([
	'optional' => Expect::string(),
	'nullable' => Expect::string()->nullable(),
]);

$processor->process($schema, ['optional' => null]);
// ERROR: 'optional' elvárja, hogy string legyen, null megadva.

$processor->process($schema, ['nullable' => null]);
// OK, visszatér {'optional' => null, 'nullable' => null}

Alapértelmezés szerint a bemeneti adatokban nem lehetnek extra elemek:

$schema = Expect::structure([
	'key' => Expect::string(),
]);

$processor->process($schema, ['additional' => 1]);
// ERROR: Váratlan 'additional' elem

Amit a otherItems() segítségével megváltoztathatunk. Paraméterként megadjuk az egyes extra elemek sémáját:

$schema = Expect::structure([
	'key' => Expect::string(),
])->otherItems(Expect::int());

$processor->process($schema, ['additional' => 1]); // OK
$processor->process($schema, ['additional' => true]); // HIBA

Deprecations

A tulajdonságokat a deprecated([string $message]) módszerrel. A visszavonásról szóló értesítéseket a $processor->getWarnings() adja vissza:

$schema = Expect::structure([
	'old' => Expect::int()->deprecated('The item %path% is deprecated'),
]);

$processor->process($schema, ['old' => 1]); // OK
$processor->getWarnings(); // ["The item 'old' is deprecated"]

Tartományok: min() max()

A min() és a max() használatával korlátozhatja a tömbök elemeinek számát:

// tömb, legalább 10 elem, legfeljebb 20 elem
Expect::array()->min(10)->max(20);

A karakterláncok esetében korlátozza a hosszukat:

// legalább 10, legfeljebb 20 karakter hosszúságú karakterlánc
Expect::string()->min(10)->max(20);

Számok esetében korlátozza az értéküket:

// egész szám, 10 és 20 között
Expect::int()->min(10)->max(20);

Természetesen lehetséges, hogy csak a min(), vagy csak a max():

// string, maximum 20 karakter
Expect::string()->max(20);

Szabályos kifejezések: pattern()

A pattern() segítségével megadhatunk egy olyan reguláris kifejezést, amelynek a összes bemeneti karakterláncnak meg kell felelnie (azaz mintha a ^ a $ karakterekbe lenne csomagolva):

// csak 9 számjegy
Expect::string()->pattern('\d{9}');

assert()

Bármilyen más korlátozást is hozzáadhat a assert(callable $fn) segítségével.

$countIsEven = fn($v) => count($v) % 2 === 0;

$schema = Expect::arrayOf('string')
	->assert($countIsEven); // a számlálásnak párosnak kell lennie

$processor->process($schema, ['a', 'b']); // OK
$processor->process($schema, ['a', 'b', 'c']); // ERROR: 3 nem páros

Vagy a

Expect::string()->assert('is_file'); // a fájlnak léteznie kell

Minden egyes állításhoz saját leírást adhat. Ez a hibaüzenet része lesz.

$schema = Expect::arrayOf('string')
	->assert($countIsEven, 'Páros elemek a tömbben');

$processor->process($schema, ['a', 'b', 'c']);
// Sikertelen "Páros elemek a tömbben" állítás a tömb értékű elemre.

A módszer többször is meghívható, hogy több korlátozást adjon hozzá. A transform() és a castTo() hívásokkal keverhető.

Transzformáció: transform()

A sikeresen érvényesített adatok egy egyéni függvény segítségével módosíthatók:

// conversion to uppercase:
Expect::string()->transform(fn(string $s) => strtoupper($s));

A módszer ismételten meghívható több átalakítás hozzáadásához. Ez keverhető a assert() és a castTo() hívásaival. A műveletek a deklaráció sorrendjében kerülnek végrehajtásra:

Expect::type('string|int')
	->castTo('string')
	->assert('ctype_lower', 'All characters must be lowercased')
	->transform(fn(string $s) => strtoupper($s)); // conversion to uppercase

A transform() módszer egyszerre tudja átalakítani és érvényesíteni az értéket. Ez gyakran egyszerűbb és kevésbé redundáns, mint a transform() és a assert() láncolása. Ehhez a funkció egy Context objektumot kap egy addError() metódussal, amely az érvényesítési problémákra vonatkozó információk hozzáadására használható:

Expect::string()
	->transform(function (string $s, Nette\Schema\Context $context) {
		if (!ctype_lower($s)) {
			$context->addError('All characters must be lowercased', 'my.case.error');
			return null;
		}

		return strtoupper($s);
	});

Casting: castTo()

Sikeresen érvényesített adatok önthetők:

Expect::scalar()->castTo('string');

A natív PHP-típusok mellett osztályokba is átvihetők. Megkülönbözteti, hogy egyszerű, konstruktor nélküli osztályról vagy konstruktorral rendelkező osztályról van-e szó. Ha az osztálynak nincs konstruktora, akkor létrejön egy példánya, és a struktúra minden elemét kiírja a tulajdonságaiba:

class Info
{
	public bool $processRefund;
	public int $refundAmount;
}

Expect::structure([
	'processRefund' => Expect::bool(),
	'refundAmount' => Expect::int(),
])->castTo(Info::class);

// creates '$obj = new Info' and writes to $obj->processRefund and $obj->refundAmount

Ha az osztálynak van konstruktora, akkor a struktúra elemeit a konstruktornak nevesített paraméterként adjuk át:

class Info
{
	public function __construct(
		public bool $processRefund,
		public int $refundAmount,
	) {
	}
}

// creates $obj = new Info(processRefund: ..., refundAmount: ...)

A skalár paraméterrel kombinált öntött objektum létrehoz egy objektumot, és az értéket adja át egyetlen paraméterként a konstruktornak:

Expect::string()->castTo(DateTime::class);
// creates new DateTime(...)

Normalizálás: before()

Magát az érvényesítést megelőzően az adatok normalizálhatók a before() módszerrel. Példaként legyen egy olyan elemünk, amelynek egy stringekből álló tömbnek kell lennie (pl. ['a', 'b', 'c']), de a bemenetet egy karakterlánc formájában kapja meg a b c:

$explode = fn($v) => explode(' ', $v);

$schema = Expect::arrayOf('string')
	->before($explode);

$normalized = $processor->process($schema, 'a b c');
// OK, visszaadja ['a', 'b', 'c']

Objektumokra való leképezés: from()

Az osztályból struktúra sémát generálhatunk. Példa:

class Config
{
	public string $name;
	public string|null $password;
	public bool $admin = false;
}

$schema = Expect::from(new Config);

$data = [
	'name' => 'jeff',
];

$normalized = $processor->process($schema, $data);
// $normalized instanceof Config
// $normalized = {'name' => 'jeff', 'password' => null, 'admin' => false}

Névtelen osztályok is támogatottak:

$schema = Expect::from(new class {
	public string $name;
	public ?string $password;
	public bool $admin = false;
});

A második paraméterrel egyéni sémát adhat az elemekhez, mivel az osztálydefinícióból kapott információk nem feltétlenül elegendőek:

$schema = Expect::from(new Config, [
	'name' => Expect::string()->pattern('\w:.*'),
]);
verzió: 2.0