Konfigurace HTTP

Přehled konfiguračních voleb pro Nette HTTP.

HTTP hlavičky

http:
	# hlavičky, které se s každým požadavkem odešlou
	headers:
		X-Powered-By: MyCMS
		X-Content-Type-Options: nosniff
		X-XSS-Protection: '1; mode=block'

	# ovlivňuje hlavičku X-Frame-Options
	frames: ...   # (string|bool) výchozí je 'SAMEORIGIN'

Framework z bezpečnostních důvodů odesílá hlavičku X-Frame-Options: SAMEORIGIN, která říká, že stránku lze zobrazit uvnitř jiné stránky (v elementu <iframe>) pouze pokud se nachází na stejné doméně. To může být v některých situacích nežádoucí (například pokud vyvíjíte aplikaci pro Facebook), chování lze proto změnit nastavením frames: http://allowed-host.com nebo frames: true.

Content Security Policy

Snadno lze sestavovat hlavičky Content-Security-Policy (dále CSP), jejich popis najdete v popisu CSP. CSP direktivy (jako např. script-src) mohou být zapsány buď jako řetězce dle specifikace, nebo jako pole hodnot kvůli lepší čitelnosti. Pak není potřeba kolem klíčových slov, jako třeba 'self', psát uvozovky. Nette také automaticky vygeneruje hodnotu nonce, takže v hlavičce bude třeba 'nonce-y4PopTLM=='.

http:
	# Content Security Policy (od nette/http 2.4.10)
	csp:
		# řetězec ve tvaru dle specifikace CSP
		default-src: "'self' https://example.com"

		# pole hodnot
		script-src:
			- nonce
			- strict-dynamic
			- self
			- https://example.com

		# bool v případě přepínačů
		upgrade-insecure-requests: true
		block-all-mixed-content: false

V šablonách používejte <script n:nonce>...</script> a hodnota nonce se doplní automaticky. Dělat bezpečné weby v Nette je opravdu snadné.

Podobně lze sestavit i hlavičky Content-Security-Policy-Report-Only (které lze používat souběžně s CSP) a Feature Policy:

http:
	# Content Security Policy Report-Only
	cspReportOnly:
		default-src: self
		report-uri: 'https://my-report-uri-endpoint'

	# Feature Policy
	featurePolicy:
		unsized-media: none
		geolocation:
			- self
			- https://example.com

Lze změnit vychozí hodnoty parametru $secure u metody Nette\Http\Response::setCookie().

http:
	# posílat cookie pouze přes HTTPS?
	cookieSecure: ...   # (bool|auto) výchozí je false

Hodnota auto znamená, že pokud web běží na HTTPS, budou se cookies odesílat s příznakem Secure a tedy budou dostupné pouze přes HTTPS.

HTTP proxy

Pokud web běží za HTTP proxy, zadejte její IP adresu, aby správně fungovala detekce IP adresy klienta Nette\Http\Response::getRemoteAddress() a spojení přes HTTPS isSecured().

http:
	# IP adresa, rozsah (např. 127.0.0.1/8) nebo pole těchto hodnot
	proxy: 127.0.0.1    # (string|string[]) výchozí je nenastaveno

Session

Základní nastavení sessions:

session:
	# zobrazit session panel v Tracy Bar?
	debugger: ...    # (bool) výchozí je false

	# doba neaktivity po které session vyexpiruje
	expiration: 14 days # (string) výchozí je '3 hours'

	# startovat automaticky session po vytvoření kontejneru?
	# 'smart' startuje session pokud je již vytvořena
	autoStart: ...    # (bool|smart) výchozí je 'smart'

	# handler, služba implementující rozhraní SessionHandlerInterface
	handler: @handlerService

Dále lze nastavovat všechny PHP session direktivy (ve formátu camelCase):

session:
	# 'session.name' zapíšeme jako 'name'
	name: MYID

	# 'session.save_path' zapíšeme jako 'savePath'
	savePath: "%tempDir%/sessions"

Session cookie se odesílá se stejnými parametry jako jiné cookie, ale tyto můžete pro ni změnit:

session:
	# domény, které přijímají cookie
	cookieDomain: 'example.com' # (string|domain) výchozí je nenastaveno

	# omezení při přístupu z jiné domény
	cookieSamesite: Lax     # (Strict|Lax|None) výchozí je nenastaveno

Atribut cookieDomain určuje, které domény mohou cookie přijímat. Není-li uveden, cookie přijímá stejná (sub)doména, jako ji nastavila, ale nikoliv její subdomény. Pokud je cookieDomain zadaný, jsou zahrnuty i subdomény. Proto je uvedení cookieDomain méně omezující než vynechání.

Například při cookieDomain: nette.org jsou cookies dostupné i na všech subdoménách jako doc.nette.org. Téhož lze dosáhnout také pomocí speciální hodnoty domain, tedy cookieDomain: domain.

Atribut cookieSamesite ovlivňuje, zda bude cookie odeslaná při přístupu z jiné domény, což poskytuje určitou ochranu před útoky Cross-Site Request Forgery (CSRF).

verze: 4.0 3.x 2.x