HTTP request

Nette zapouzdřuje HTTP požadavek do objektů se srozumitelným API a zároveň poskytuje sanitizační filtr.

Instalace:

composer require nette/http

HTTP požadavek představuje objekt Nette\Http\Request, ke kterému se dostanete tak, že si jej necháte předat pomocí dependency injection. V presenterech stačí jen zavolat $httpRequest = $this->getHttpRequest().

Co je důležité, tak že Nette když vytváří tento objekt, všechny vstupní parametry GET, POST, COOKIE a také URL pročistí od kontrolních znaků a neplatných UTF-8 sekvencí. Takže s daty pak můžete bezpečně dále pracovat. Očištěná data se následně používají v presenterech a formulářích.

Nette\Http\Request

Tato třída je immutable (neměnná), tj. nemá žádné settery.

getUrl(): Nette\Http\UrlScript

Vrací URL požadavku jako objekt UrlScript.

$url = $httpRequest->getUrl();
echo $url; // https://doc.nette.org/cs/?action=edit
echo $url->getHost(); // nette.org

Prohlížeče neodesílají na server fragment, takže $url->getFragment() bude vracet prázdný řetězec.

getQuery(string $key=null, $default=null): string|array|null

Vrací parametry GET požadavku.

$all = $httpRequest->getQuery(); // vrací pole všech parametrů z URL
$id = $httpRequest->getQuery('id'); // vrací GET parametr 'id' (nebo null)

getPost(string $key=null, $default=null): string|array|null

Vrací parametry POST požadavku.

$all = $httpRequest->getPost(); // vrací pole všech parametrů z POST
$id = $httpRequest->getPost('id'); // vrací POST parametr 'id' (nebo null)

getFile(string $key): Nette\Http\FileUpload|array|null

Vrací upload jako objekt Nette\Http\FileUpload:

$file = $httpRequest->getFile('avatar');
if ($file->hasFile()) { // byl nějaký soubor nahraný?
	$file->getName(); // jméno souboru odeslané uživatelem
	$file->getSanitizedName(); // jméno bez nebezpečných znaků
}

getFiles(): array

Vrátí strom všech uploadů v normalizované struktuře, jejíž listy jsou objekty Nette\Http\FileUpload:

$files = $httpRequest->getFiles();

getCookie(string $key, $default=null): string|array|null

Vrací cookie nebo null, když neexistuje.

$sessId = $httpRequest->getCookie('sess_id');

getCookies(): array

Vrací všechny cookies.

$cookies = $httpRequest->getCookies();

getMethod(): string

Vrací HTTP metodu, se kterou byl udělán požadavek.

$httpRequest->getMethod(); // GET, POST, HEAD, PUT

isMethod(string $method)bool

Testuje HTTP metodu, se kterou byl udělán požadavek. Parametr je case-insensitive.

if ($httpRequest->isMethod('GET')) // ...

getHeader(string $header): ?string

Vrací HTTP hlavičku nebo null, pokud neexistuje. Parametr je case-insensitive.

$userAgent = $httpRequest->getHeader('User-Agent');

getHeaders(): array

Vrací všechny HTTP hlavičky jako asociativní pole.

$headers = $httpRequest->getHeaders();
echo $headers['Content-Type'];

getReferer(): ?Nette\Http\Url

Z jaké URL uživatel přišel? Pozor, není vůbec spolehlivé.

isSecured(): bool

Je spojení šifrované (HTTPS)? Pro správnou funkčnost může být potřeba nastavit proxy.

isSameSite(): bool

Přichází požadavek ze stejné (sub)domény a je iniciován kliknutím na odkaz? Nette k detekci používá cookie nette-samesite.

isAjax(): bool

Jde o AJAXový požadavek?

getRemoteAddress(): ?string

Vrací IP adresu uživatele. Pro správnou funkčnost může být potřeba nastavit proxy.

getRemoteHost(): ?string

Vrací DNS překlad IP adresy uživatele. Pro správnou funkčnost může být potřeba nastavit proxy.

getRawBody(): ?string

Vrací tělo HTTP požadavku.

$body = $httpRequest->getRawBody();

detectLanguage(array $langs): ?string

Detekuje jazyk. Jako parametr $lang předáme pole s jazyky, které aplikace podporuje, a ona vrátí ten, který by viděl návštěvníkův prohlížeč nejraději. Nejsou to žádná kouzla, jen se využívá hlavičky Accept-Language. Pokud nedojde k žádné shodě, vrací null.

// prohlížeč odesílá např. Accept-Language: cs,en-us;q=0.8,en;q=0.5,sl;q=0.3

$langs = ['hu', 'pl', 'en']; // jazyky podporované aplikací
echo $httpRequest->detectLanguage($langs); // en

RequestFactory

Objekt aktuálního HTTP requestu vyrobí Nette\Http\RequestFactory. Pokud píšete aplikaci, která nepoužívá DI kontejner, vyrobíte request takto:

$factory = new Nette\Http\RequestFactory;
$httpRequest = $factory->createHttpRequest();

RequestFactory lze před zavoláním createHttpRequest() konfigurovat. Můžeme vypnout sanitizaci vstupních parametrů od kontrolních znaků a neplatných UTF-8 sekvencí pomocí $factory->setBinary(). A také nastavit proxy server pomocí $factory->setProxy(...), což je důležité pro správnou detekci IP adresy uživatele.

Pomocí tzv. filtrů lze URL vyčistit od znaků, které se do něj mohou dostat např. kvůli špatně implementovaným komentářovým systémům na různých cizích webech:

// odstraníme mezery z cesty
$requestFactory->urlFilters['path']['%20'] = '';

// odstraníme tečku, čárku nebo pravou závorku z konce URI
$requestFactory->urlFilters['url']['[.,)]$'] = '';

// vyčistíme cestu od zdvojených lomítek (výchozí filtr)
$requestFactory->urlFilters['path']['/{2,}'] = '/';

Uploadované soubory

Metoda Nette\Http\Request::getFiles() vrací pole všech uploadů v normalizované struktuře, jejíž listy jsou objekty Nette\Http\FileUpload. Ty zapouzdřují data odeslaná formulářovým prvkem <input type=file>.

Struktura reflektuje pojmenování prvků v HTML. V nejjednodušším případě to může být jediný pojmenovaný element formuláře odeslaný jako:

<input type="file" name="avatar">

V tomto případě $request->getFiles() vrací pole:

[
	'avatar' => /* FileUpload instance */
]

Objekt FileUpload se vytvoří i v případě, že uživatel žádný soubor neodeslal nebo odeslání selhalo. Jestli byl soubor odeslán vrací metoda hasFile():

$request->getFile('avatar')->hasFile();

V případě názvu elementu používajícího notaci pro pole:

<input type="file" name="my-form[details][avatar]">

vypadá vrácený strom takto:

[
	'my-form' => [
		'details' => [
			'avatar' => /* FileUpload instance */
		],
	],
]

Lze vytvořit i pole souborů:

<input type="file" name="my-form[details][avatars][]" multiple>

V takovém případě vypadá struktura takto:

[
	'my-form' => [
		'details' => [
			'avatars' => [
				0 => /* FileUpload instance */,
				1 => /* FileUpload instance */,
				2 => /* FileUpload instance */,
			],
		],
	],
]

Přistoupit k indexu 1 vnořeného pole lze nejlépe takto:

$file = Nette\Utils\Arrays::get(
	$request->getFiles(),
	['my-form', 'details', 'avatars', 1],
	null
);
if ($file instanceof FileUpload) {
	// ...
}

Protože nelze důvěřovat datům zvenčí a tedy ani spoléhat na podobu struktury souborů, je bezpečnější použít metodu Arrays::get() než třeba výraz $request->getFiles()['my-form']['details']['avatars'][1], který může selhat.

Přehled metod FileUpload

hasFile(): bool

Vrací true, pokud uživatel nějaký soubor uploadoval.

isOk(): bool

Vrací true, pokud soubor byl nahrán úspěšně.

getError(): int

Vrací kód chyby při uploadu souboru. Jde o jednu z konstant UPLOAD_ERR_XXX. V případě, že upload proběhl v pořádku, vrací UPLOAD_ERR_OK.

move(string $dest)

Přesune nahraný soubor do nového umístění. Pokud cílový soubor již existuje, bude přepsán.

$file->move('/path/to/files/name.ext');

getContents(): ?string

Vrací obsah uploadovaného souboru. V případě, že upload nebyl úspěšný, vrací null.

getContentType(): ?string

Detekuje MIME content type uploadovaného souboru na základě jeho signatury. V případě, že upload nebyl úspěšný nebo detekce se nezdařila, vrací null.

Vyžaduje PHP rozšíření fileinfo.

getName(): string

Vrací originální název souboru, jak jej odeslal prohlížeč.

Nevěřte hodnotě vrácené touto metodou. Klient mohl odeslat škodlivý název souboru s úmyslem poškodit nebo hacknout vaši aplikaci.

getSanitizedName(): string

Vrací sanitizovaný název souboru. Výsledný název obsahuje pouze ASCII znaky [a-zA-Z0-9.-].

getSize(): int

Vrací velikost uploadovaného souboru. V případě, že upload nebyl úspěšný, vrací 0.

getTemporaryFile(): string

Vrací cestu k dočasné lokaci uploadovaného souboru. V případě, že upload nebyl úspěšný, vrací ''.

isImage(): bool

Vrací true, pokud nahraný soubor je obrázek ve formátu JPEG, PNG nebo GIF. Detekce probíhá na základě jeho signatury a neověřuje se integrita celého souboru. Zda není obrázek poškozený lze zjistit například pokusem o jeho načtení.

Vyžaduje PHP rozšíření fileinfo.

getImageSize(): ?array

Vrací dvojici [šířka, výška] s rozměry uploadovaného obrázku. V případě, že upload nebyl úspěšný nebo nejde o platný obrázek, vrací null.

toImage(): Nette\Utils\Image

Načte obrázek jak objekt Image. V případě, že upload nebyl úspěšný nebo nejde o platný obrázek, vyhodí výjimku Nette\Utils\ImageException.

verze: 4.0 3.x 2.x