You are browsing the unmaintained documentation for old Nette 2.0. See documentation for current Nette.

Práce s poli

Nette\Utils\Arrays je statická třída obsahující užitečné funkce pro práci s poli.

Všechny příklady předpokládají vytvořený alias:

use Nette\Utils\Arrays;

get($array, $key, $default=NULL)

Vrací prvek $array[$key]. Pokud neexistuje, vyhodí buď výjimku Nette\InvalidArgumentException, nebo je-li uveden třetí parametr $default, vrátí ten.

// pokud $array['foo'] neexistuje, vyhodí výjimku
$value = Arrays::get($array, 'foo');

// pokud $array['foo'] neexistuje, vrátí 'bar'
$value = Arrays::get($array, 'foo', 'bar');

Klíčem $key může být i pole.

$array = array('color' => array('favorite' => 'red'), 5);

$value = Arrays::get($array, array('color', 'favorite'));
// vrátí 'red'

getRef(&$array, $key)

Získá referenci na zadaný prvek pole. Pokud prvek neexistuje, bude vytvořen s hodnotou NULL.

$valueRef = & Arrays::getRef($array, 'foo');
// vrátí referenci na $array['foo']

Stejně jako funkce get() umí pracovat s vícerozměrnými poli.

$value = & Arrays::getRef($array, array('color', 'favorite'));
// vrátí referenci na $array['color']['favorite']

grep($array, $pattern, $flags=NULL)

Vrátí pouze ty prvky pole, jejichž hodnota odpovídá regulárnímu výrazu $pattern. Chyba při kompilaci nebo zpracování výrazu vyhodí výjimku Nette\RegexpException.

$filteredArray = Arrays::grep($array, '~^\d+$~');
// vrátí pouze prvky pole tvořené číslicemi

Jako příznak $flags můžeme uvést konstantu PREG_GREP_INVERT, což invertuje výběr.

searchKey($array, $key)

Vrátí pozici daného klíče v poli. Pozice je číslována od 0. V případě, že klíč nebude nalezen, vrátí funkce FALSE.

$array = array('first' => 10, 'second' => 20);
$position = Arrays::searchKey($array, 'first'); // vrátí 0

insertAfter(&$array, $key, $inserted)

Vloží obsah pole $inserted do pole $array hned za prvek s klíčem $key. Pokud klíč v poli není, vkládá se na konec.

$array = array('first' => 10, 'second' => 20);
Arrays::insertAfter($array, 'first', array('hello' => 'world'));
// $array = array('first' => 10, 'hello' => 'world', 'second' => 20);

insertBefore(&$array, $key, $inserted)

Vloží obsah pole $inserted do pole $array před prvek s klíčem $key. Pokud klíč v poli není, vkládá se na začátek.

$array = array('first' => 10, 'second' => 20);
Arrays::insertBefore($array, 'first', array('hello' => 'world'));
// $array = array('hello' => 'world', 'first' => 10, 'second' => 20);

mergeTree($array1, $array2)

Rekurzivně sloučí dvě pole. Hodí se např. ke slučování stromových struktur. Při slučování se řídí stejnými pravidly jako operátor + aplikovaný na pole, tj. k prvnímu poli přidává dvojice klíč/hodnota z druhého pole a v případě kolize klíčů ponechá hodnotu z prvního pole.

$array1 = array('color' => array('favorite' => 'red'), 5);
$array2 = array(10, 'color' => array('favorite' => 'green', 'blue'));

$array = Arrays::mergeTree($array1, $array2);
// $array = array('color' => array('favorite' => 'red', 'blue'), 5);

Hodnoty z druhého pole jsou vždy přidány na konec prvního. Jako trošku matoucí se může zdát zmizení hodnoty 10 z druhého pole. Je třeba si uvědomit, že tato hodnota a stejně tak hodnota 5 v poli prvním mají přiřazený stejný numerický klíč 0, proto ve výsledném poli je jen prvek z prvního pole.

renameKey(&$array, $oldKey, $newKey)

Přejmenuje klíč v poli.

$array = array('first' => 10, 'second' => 20);
Arrays::renameKey($array, 'first', 'renamed');
// $array = array('renamed' => 10, 'second' => 20);